Mga katanungan patungkol sa KasalananMga katanungan patungkol sa Kasalanan

Paano ko malalaman kung ang isang bagay ay kasalanan?

Ano ang kahulugan ng kasalanan?

Papaano ko mapagtagumpayan ang kasalanan sa aking buhay Kristiyano?

Ano ang pitong nakamamatay na mga kasalanan?

Ang lahat ba ng kasalanan ay pantay lang sa paningin ng Dios?

Ano ba ang itinuturo ng Biblia patungkol sa pornograpya? Kasalanan ba ang panonood ng pornograpya?

Ano ba ang kristianong pananaw patungkol sa paninigarilyo? Ang paninigarilyo ba ay kasalanan?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-inom ng alak? Kasalanan ba para sa isang Kristiyano ang uminom ng alak?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagsusugal? Kasalanan ba ang pagsusugal?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagiging bakla? Ang pagiging bakla ba ay kasalanan?

Masturbation- kasalanan ba ito ayon sa Bibliya?

Kasalanan ba ang katakawan? Ano ang sinasabi ng Bibliya sa pagkain ng labis?

Nagmana ba tayong lahat ng kasalanan mula kay Adan at Eba?

Ano ang orihinal na kasalanan?

Pinarurusahan ba ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang magulang?

Ano ang kasalanang nakamamatay?

Ano ang kasalanang walang kapatawaran/pamumusong sa Banal na Espiritu?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Kasalanan