Ano ba ang dispensationalism, at ito ba ay naaayon sa Bibliya? 

Tanong: "Ano ba ang dispensationalism, at ito ba ay naaayon sa Bibliya?"

Sagot:
Ang dispensationalism ay isang sistema ng Teolohiya na mayroong dalawang nangungunang katangian. (1) Walang pagkakaibang interpretasyon ng Kasulatan, lalong lalo na ang mga propesiya sa Bibliya. (2) Ang pagkakaiba sa pagitan ng Israel at ng Iglesya sa plano o programa ng Diyos.

(1) Inaangkin ng mga Dispensationalists na ang kanilang prinsipyo ng hermeneutics o interpretasyon ng Bibliya ay nakabase sa literal na interpretasyon. Ang literal na interpretasyon ay nangangahulugan na ang bawat salita ay binibigyan nila ng kahulugan na nakabase sa kung paaano ito ginagamit sa araw-araw na paikipagusap. Ang mga simbolo at ang iba pang anyo ng mga salita ay isinasalin sa ganitong pamamaraan, at ito'y hindi sumasalungat sa literal na interpretasyon. Kahit ang mga simbolo at ang malikhaing mga pananalita (figurative languages) ay may literal na kahulugan sa likod ng mga salitang ginamit.

May tatlong dahilan kung bakit ito ang pinaka-magandang paraan sa pagunawa sa Kasulatan. Una, hinihingi sa atin na ang layunin ng salita mismo ang literal na interpretasyon nito. Ang salita ay ibinigay ng Diyos upang magkaroon ng kumunikasyon sa tao. Ang pangalawang dahilan ay Biblikal. Lahat ng mga propesiya tungkol kay Hesu Kristo sa Lumang Tipan ay literal na natupad. Ang pagsilang ni Hesus, ang ministeryo ni Hesus, ang kamatayan ni Hesus at ang Kanyang muling pagkabuhay ay eksakto o literal na nangyari ayon sa inihula sa Lumang Tipan. Walang hindi-literal na natupad sa mga propesiyang ito sa Bagong Tipan. Ito'y malakas na pangangatwiran para sa isang literal na pamamaraan ng interpretasyon. Kung ang literal na interpretasyon ay hindi gagamitin sa pag-aaral ng Bibliya, walang pamantayan para maunawaan ang Bibliya. Ang bawat tao ay maaaring magpaliwanag ng Bibliya ayon sa kanyang pansariling kagustuhan. Ang Biblikal na interpretasyon ay maaaring mauwi sa "kung ano ang sinasabi ng talatang ito sa akin"sa halip na "ano ang sinasabi ng Bibliya.." Nakalulungkot na ganito na ang kalagayan ng mga tinatawag na Biblikal na interpretasyon sa ngayon.

(2) Ang Teolohiyang Dispensational ay naniniwala na may dalawang magkaibang grupo ng tao ang Diyos: Ang Israel at ang Iglesya. Naniniwala ang mga Dispensationalists na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya (Sa Diyos ng Lumang Tipan; at sa Diyos Anak sa Bagong Tipan). Pinanghahawakan ng mga Dispensationalists na hindi pinalitan ng Iglesya ang Israel sa plano o programa ng Diyos at ang mga pangako ng Diyos na ibinigay sa Israel ay hindi inilipat sa Iglesya. Naniniwala sila na ang mga pangako na ibinigay ng Diyos sa Israel (tulad ng lupa, mga lipi, at pagpapala) sa Lumang Tipan ay matutupad sa kahuli-hulihang panaho sa panahon ng isan-libong taon na binanggit sa Pahayag 20. Naniniwala sila na ang Diyos ay nakatuon ang atensiyon sa Iglesya sa panahong ito, at muling itutuon ang Kanyang atensiyon sa Israel sa huli (Roma 9-11).

Kung gagamitin ang sistemang ito bilang basehan, nauunawaan ng mga Dispensationalists ang Bibliya na iorganisa sa pitong dispensations: walang kaalaman (Genesis 1:1 - 3:7), Konsensiya (Genesis 3:8 - 8:22), Pantaong Gobyerno (Genesis 9:1 - 11:32), Pangako (Genesis 12:1 - Exodo 19:25), Batas (Exodo 20:1 - Mga Gawa 2:4), Grasya (Mga Gawa 2:4 - Pahayag 20:3), at ang Kahariang Millennial (Pahayag 20:4 - 20:6). Muli, ang mga dispensations na ito ay hindi paraan para sa kaligtasan, sa halip ito'y paraan ng pakikipag-unayan ng Diyos sa tao. Ang dispensationalism bilang sistema, ay nagreresulta sa premillennial na interpretasyon ng ikalawang pagparito ni Kristo, at pangkaraniwang pretribulational na interpretasyon ng Rapture o pagdagit sa mga mananampalataya.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ba ang dispensationalism, at ito ba ay naaayon sa Bibliya?