Ano ba ang dispensationalism, at ito ba ay naaayon sa Bibliya?Tanong: "Ano ba ang dispensationalism, at ito ba ay naaayon sa Bibliya?"

Sagot:
Ang dispensationalism ay isang sistema ng Teolohiya na mayroong dalawang nangungunang katangian. (1) Walang mga pagkakaibang interpretasyon ng Kasulatan, lalong lalo na ang mga propesiya sa Bibliya. (2) Ang pagkakaiba sa pagitan ng Israel at ng Simbahan sa plano o programa ng Diyos.

(1) Inaangkin ng mga Dispensationalists na ang kanilang prinsipyo ng hermeneutics o pag iinterpreta ng Bibliya ay nakabase sa literal na interpretasyon. Ang literal na interpretasyon ay nangangahulugang ang bawat salita ay bibigyan nila ng kahulugan na nakabase sa kung paaano ito ginagamit sa araw-araw. Ang mga simbolo at ang iba pang anyo ng mga salita ay lahat isinasalin sa ganitong pamamaraan, at ito’y hindi sumasalungat sa literal na interpretasyon. Kahit ang mga simbolo at ang malikhaing mga pananalita ay mayroong literal na kahulugan sa likod nila.

Mayroong tatlong dahilan kung bakit ito ang pinaka-magandang paraan sa pagtingin sa Kasulatan. Una, ang layunin ng salita mismo ay tila na hinihingi sa atin na literal na iinterpreta ito. Ang salita ay binigay ng Diyos sa layuning magkaroon ng kumunikasyon sa tao. Ang pangalawang dahilan ay Biblikal. Lahat ng mga propesiya tungkol kay Hesu Kristo sa Lumang Tipan ay literal na natupad. Ang pagsilang ni Hesus, ang ministeryo ni Hesus, ang kamatayan ni Hesus at ang Kanyang muling pagkabuhay ay eksakto o literal na nangyari ayon sa isinulat sa Lumang Tipan. Walang hindi-literal na natupad sa mga propesiyang ito sa Bagong Tipan. Ito’y malakas na nangangatwiran para sa literal na pamamaraan. Kung ang literal na interpretasyon ay hindi ginamit sa pag-aaral ng Bibliya, walang hantungang pamantayan para maunawaan ang Bibliya. Ang bawat tao ay maaaring mag-interpreta ng Bibliya ayon sa kanilang pansariling kagustuhan. Ang Biblikal na interpretasyon ay maaaring mauwi sa “kung ano ang sinasabi ng talatang ito sa akin”…sa halip na “Sinasabi ng Bibliya..” Nakakalungkot, ganito na ang kaso ng mga tinatawag na Biblikal na interpretasyon sa ngayon.

(2) Ang Teolohiyang Dispensational ay naniniwalang mayroong dalawang magkaibang tao ang Diyos: Ang Israel at ang Simbahan. Naniniwala ang mga Dispensationalists na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya (Sa Diyos ng Lumang Tipan; partikular ng Diyos Anak sa Bagong Tipan). Pinanghahawakan ng mga Dispensationalists na hindi pinalitan ng Simbahan ang Israel sa plano o programa ng Diyos at ang mga pangako ng Diyos na ibinigay sa Israel ay hindi pa rin inilipat sa Simbahan. Naniniwala sila na ang mga pangako na binigay ng Diyos sa Israel (tulad ng lupa, mga lipi, at pagpapala) sa Lumang Tipan ay matutupad sa kahuli-hulihang panahon. Sa yugto ng isan-libong taon na binanggit sa Pahayag 20. Naniniwala sila na ang Diyos na nakatuon ang atensiyon sa Simbahan sa panahong ito, ay muling itutuon ang Kanyang atensiyon sa Israel (Roma 9-11).

Kung gagamitin ang sistemang ito bilang basehan, nauunawaan ng mga Dispensationalists ang Bibliya na iorganisa sa pitong dispensations: walang kaalaman (Genesis 1:1 – 3:7), Konsensiya (Genesis 3:8 – 8:22), Pantaong Gobyerno (Genesis 9:1 – 11:32), Pangako (Genesis 12:1 – Exodo 19:25), Batas (Exodo 20:1 – Mga Gawa 2:4), Grasya (Mga Gawa 2:4 – Pahayag 20:3), at ang Kahariang Millennial (Pahayag 20:4 – 20:6). Muli, ang mga dispensations na ito ay hindi paraan para sa kaligtasan, sa halip ito’y paraan ng pakikipag-unayan ng Diyos sa tao. Ang dispensationalism bilang sistema, ay nagreresulta sa premillennial na interpretasyon ng ikalawang pagparito ni Kristo, at pangkaraniwang pretribulational na interpretasyon ng Rapture.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ba ang dispensationalism, at ito ba ay naaayon sa Bibliya?