Ako ngayon ay sumampalataya na kay Hesus ... ano ngayon?Ako ngayon ay sumampalataya na kay Hesus ... ano ngayon?

Binabati kita! Gumawa ka ng isang kapasiyahan na babago sa iyong buhay. Baka mayroon kang mga tanong kung paano ka magsisimula sa iyong pamumuhay na kasama ang Diyos, narito ang limang panuntunan upang magsilbing patnubay mula sa Salita ng Diyos. Kung may iba ka pang katanungan sa iyong buhay Kristyano, sumulat sa http://www.gotquestions.org/Tagalog

1. Tiyakin mo kung nauunawaan mo ang tungkol sa kaligtasan.

Sinasabi sa atin ng 1 Juan 5:13, "Isinusulat ko ito sa inyo, kayong nananalig sa Anak ng Diyos, para malaman ninyo na may buhay kayo na walang hanggan." Nais ng Diyos na maunawaan natin ang kaligtasan. Nais niyang lubos ang ating paniniwala na nakatitiyak tayo na tayo ay ligtas na. Balikan natin ang mga mahalagang bagay tungkol sa kaligtasan:

a. Lahat tayo ay nagkasala. Lahat ay nakagawa ng mga bagay na hindi nais ng Diyos (Roma 3:23).

b. Dahil sa ating mga kasalanan, nararapat lamang na parusahan tayo ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos (Roma 6:23).

c. Namatay si Hesus sa krus para sa atin upang bayaran ang parusa para sa ating mga kasalanan (Roma 5:8; 2 Corinto 5:21). Siya ang nagtiis ng parusa na nararapat sa atin. At ang kanyang muling pagkabuhay ay patunay na sapat ang kanyang ibinayad para sa ating mga kasalanan.

d. Pinatatawad ng Diyos at inililigtas ang lahat ng sumampalataya kay Hesus at nagtitiwala sa kanyang kamatayan bilang pambayad sa kanilang kasalanan (Juan 3:16; Roma 5:1; Roma 8:1).

Iyan ang mensahe ng kaligtasan! Kung tinanggap mo si Hesus na sarili mong Tagapagligtas at Panginoon o "Boss", ikaw ay ligtas na! Ang lahat ng iyong mga kasalanan ay pinatawad na ng Diyos at ipinangako niyang hindi ka pababayaan ni iiwanan man(Roma 8:38, 39; Mateo 28:20). Alalahanin mong tiyak ang iyong kaligtasan kay Hesu Kristo (Juan 10:28, 29). Kung ikaw ay sumampalataya at nagtiwala kay Hesus bilang sarili mong Tagapagligtas at "Boss", may katiyakan na mamumuhay ka ng walang hanggan sa langit na kasama ang Diyos.

2. Maghanap ka ng isang Iglesia na nagtuturo ng Biblia.

Nakapahalaga na ang mga nananampalataya kay Hesu Kristo ay magsama-sama. Ngayong sumasampalataya ka na kay Hesu Kristo, pinapayuhan ka naming maghanap ng simbahang naniniwala sa mga turo mula sa Biblia na nasa iyong lugar at makipag-usap ka sa Pastor doon. Sabihin mo sa kanya na ikaw ay bagong mananampalataya kay Hesu Kristo.

Ang layunin ng simbahan ay magturo ng tungkol sa Salita ng Diyos. Ang pagka-unawa sa Salita ng Diyos ang susi para makapamuhay nang matagumpay at matatag bilang isang Kristiyano. Matuto ka ring isabuhay ang mga turo ng Diyos. Sinasabi ng 2 Timoteo 3:16-17, "Lahat ng Kasulatan ay galing sa Diyos, at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, upang ang naglilingkod sa Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawa.

Ang isa pang layunin ng simbahan ay ang pagsamba. Ang pagsamba ay ang pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin! Iniligtas tayo ng Diyos. Minamahal niya tayo at ibinibigay ang ating mga pangangailangan. Pinapatnubayan din niya tayo at iniingatan araw-araw. Ang Diyos ay banal, matuwid, mapagmahal, maunawain at puno ng biyaya. Sinasabi ng Pahayag 4:11 "Karapat-dapat ka Panginoon naming Diyos na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan, sapagkat kayo ang lumalang sa lahat ng bagay. At ginawa mo ang mga ito ayon sa iyong kagustuhan."

3. Maglaan ng panahon para sa Diyos bawat araw.

Mahalaga para sa atin ang maglaan ng panahon para sa Diyos bawat araw. Ang tawag ng iba dito ay "devotion" sapagkat ito ang panahon na inilalaan natin sa Diyos. Ang iba ay gustong gawin ito sa umaga, ang iba naman ay sa hapon. Hindi mahalaga kung ano ang tawag mo dito o kung anong oras mo gagawin. Ang mahalaga ay ginagawa mo ito para sa Diyos. Ano ang dapat nating gawin sa oras na inilaan natin para sa Diyos?

a. Manalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos ang iyong mga problema at mga alalahanin. Hilingin mo sa Diyos na bigyan ka ng karunungan, patnubay at lahat ng iyong mga pangangailangan. Sabihin mo rin sa Diyos kung gaano mo siya kamahal at kung gaano mo pinapahalagahan ang lahat ng ginagawa Niya para sa iyo. Ganyan ang panalangin.

b. Pagbabasa ng Biblia. Nasa Biblia ang lahat ng kailangan mong malaman para makapamuhay ka nang matagumpay bilang isang Kristyano. Naglalaman ito ng mga turo ng Diyos upang makagawa ka ng tamang kapasiyahan, upang iyong malaman ang kalooban ng Diyos, kung paano ka maglilingkod sa kapwa, at kung paano lumago sa buhay espiritwal. Ang Biblia ay Salita ng Diyos para sa atin. Ito ay naglalaman ng mga turo kung paano tayo mamumuhay nang kalugod-lugod sa Diyos.

4. Makihalubilo sa mga taong makatutulong sa iyong buhay espiritwal.

Sinasabi sa atin ng 1 Corinto 15:33, "Mag-iingat kayo: "Ang masamang kasama'y makakasira sa magandang ugali." - Maraming babala ang ating makikita sa Biblia tungkol sa panghihikayat sa atin ng mga taong masasama. Ang paggugol ng panahon na kasama ang mga taong masama ang gawain ay makatutukso sa atin para gumawa rin ng masama. Mahahawa tayo sa ugali ng mga taong lagi nating kasama. Kaya kailangan na ang palagi nating kasama ay ang mga taong tapat at nagmamahal din sa Panginoon.

Sikapin mong magkaroon ng isa o dalawang kaibigan sa simbahan na maaring makatulong at makapagpalakas sa iyo (Hebreo 3:13; 10:24). Hilingin mo sa iyong mga kaibigan na paalalahanan ka na may pananagutan ka sa Diyos sa iyong mga gawain, at sa iyong buhay bilang isang kristyano. Tanungin mo rin sila kung maaari mo rin na gawin ito sa kanila. Ito naman ay hindi nangangahulugang hindi ka makikipag-kaibigan sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus bilang sarili nilang tagapagligtas. Manatili kang kaibigan nila at ipadama mong mahal mo sila. Sabihin mo sa kanila na binago na ni Hesus ang buhay mo kaya may mga bagay na dati mong ginagawa na hindi mo na gagawin ngayon. Hilingin mo sa Diyos na pagkalooban ka ng pagkakataon na maibahagi si Kristo sa iyong mga kaibigan.

5. Magpabautismo ka.

Maraming tao ang hindi makakaunawa sa bautismo. Ang salitang "bautismo" ay nangangahulugan ng paglubog sa tubig. Ang pagpapabautismo ayon sa Biblia ay isang pagpapahayag sa madla ng iyong bagong pananampalataya kay Kristo at ang pagtatalaga ng iyong sarili sa Kanya. Ang ginagawang paglubog sa iyo sa tubig ay naglalarawan ng paglibing na kasama si Kristo. At ang pag-ahon naman sa tubig ay paglalarawan sa muling pagkabuhay ni Hesu Kristo. Kaya ang pagpapabautismo ay ang pagpapakita ng iyong pag-ugnay sa iyong sarili sa kamatayan, paglibing at muling pagkabuhay ni Kristo (Roma 6:3-4). Ito'y isang hakbang ng pagsunod - ang pagpapahayag sa madla ng iyong pananampalataya kay Hesu Kristo at ng iyong pagtatalaga ng iyong sarili sa Kanya. Kung handa ka ng magpabautismo sabihin mo ito sa iyong Pastor.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ako ngayon ay sumampalataya na kay Hesus ... ano ngayon?