Ano ang ibig sabihin na manalangin sa pangalan ni Jesus? 

Tanong: "Ano ang ibig sabihin na manalangin sa pangalan ni Jesus?"

Sagot:
Ang panalangin sa pangalan ni Jesus ay itinuro sa atin sa Juan 14:13-14, "At ang anomang inyong hingin sa Aking pangalan, ay yaon ang Aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan Ko, ay yaon ang Aking gagawin." May iba na mali ang paggamit sa talatang ito at kanilang itinuturo na kapag sinabi ang salitang "sa pangalan ni Jesus" sa katapusan ng kanilang panalangin ay awtomatikong gagawin ng Diyos ang kanilang mga hinihiling. Ang ganitong paniniwala ay hindi sinasang-ayunan ng Biblya.

Ang ibig sabihin ng panalangin sa pangalan ni Jesus ay ang paghiling sa Diyos Ama na nawa ay tugunin Niya ang ating mga hinihingi dahil tayo ay dumudulog sa pangalan ng Kanyang Anak na si Jesus at hindi sa ating sarili. Ang panalangin sa pangalan ni Jesus ay pananalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Sinabi sa Unang Sulat ni Juan 5:14-15 "Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa kanya, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya" Ang panalangin sa pangalan ni Jesus ay paghingi ng mga bagay na magbibigay ng karangalan at kaluwalhatian kay Jesus.

Ang salitang "sa pangalan ni Jesus" sa katapusan ng ating panalangin ay hindi isang makapangyarihang pormula. Kung ang ating hinihingi ay hindi magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos at hindi ayon sa Kaniyang kalooban, kahit ulit-ulitin pa natin ang salitang "sa pangalan ni Jesus" ito ay walang kabuluhan. Ang matapat na panalangin sa pangalan ni Jesus at ang paghingi sa Kanya ng mga bagay na tiyak na magbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian at hindi ang pagdadagdag ng mga salita sa katapusan ng panalangin ang mabisang panalangin. Hindi ang mga salitang ginagamit sa panalangin ang mahalaga kundi ang layunin ng panalangin.At ang panalangin ay paghingi ng mga bagay na sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ang tunay na kahulugan ng panalangin sa pangalan ni Jesus.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang ibig sabihin na manalangin sa pangalan ni Jesus?