Ano ba ang kahalagahan ng pagbautismo sa isang Kristiyano?Tanong: "Ano ba ang kahalagahan ng pagbautismo sa isang Kristiyano?"

Sagot:
Ayon sa Bibliya ang pagbautismo sa isang Kristiyano ay hindi panlabas na patotoo lamang kung ano ang nangyari sa puso ng isang mananampalataya. Sa halip ang pagbautismo sa isang Kristiyano ay naglalarawan din ng pagkilala ng isang mananampalataya sa kamatayan, paglibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Sinasabi ng Bibliya, “Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Hesus ay nabautismuhan sa Kanyang kamatayan? Samakatuwid tayo ay namatay at nalibing na kasama Niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo nama’y mabubuhay sa isang bagong pamumuhay”(Roma 6:3-4). Sa pagbautismo sa isang Kristiyano, ang paglubog niya sa tubig ay naglalarawan ng paglibing sa kanya katulad ni Kristo, ang pag-ahon naman mula sa tubig ay naglalarawan ng muling pagkabuhay niya sa isang bagong buhay na kasama ni Kristo.

Sa pagbabautismong Kristiyano, may dalawang kundisyon na dapat maganap bago bautismuhan ang isang tao: Una, ang taong babautismuhan ay kailangang nananampalataya na kay Hesu Kristo bilang kanyang tagapagligtas at ikalawa, kinakailangang nauunawaan ng taong babautismuhan kung ano ang ibig sabihin ng bautismo. Kung tinanggap na ng isang tao si Hesu Kristo bilang kanyang Tagapagligtas, at nauunawaan na ang pagpapabautismo ay isang hakbang ng pagsunod kay Kristo bilang pagpapakita sa publiko ng kanyang pananampalataya at may pagnanais siyang mabautismuhan - wala nang dahilan para hindi siya mabautismuhan. Ayon pa sa Bibliya, ang pagbautismo sa isang Kristiyano ay isa lamang hakbang sa pagsunod kay Kristo, isang pagpapakita sa publiko ng pananampalataya niya kay Kristo. Mahalaga ang pagpapabautismo ng isang Kristiyano dahil ito'y pagsunod niya kay Kristo at itoy’ pagpapahayag niya sa mga tao ng kanyang pananampalataya kay Hesu Kristo at pagkilala sa Kanyang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ba ang kahalagahan ng pagbautismo sa isang Kristiyano?