Ako ay isang Muslim, bakit ko pa kailangang maging kristyano?Tanong: "Ako ay isang Muslim, bakit ko pa kailangang maging kristyano?"

Sagot:
Marahil ang pinakamahalagang kaugnayan ng Islam at Kristianismo ay ang sinasabi ng Qur'an tungkol kay Hesus. Ayon sa Qur'an, ipinadala ni Allah si Hesus at Kanyang tinulungan sa pamamagitan ng Espiritu Santo (Sura 2:87), itinaas ni Allah si Hesus (Sura 2:253), si Hesus ay matuwid at walang kasalanan (Sura 3:46; 6:85; 19:19), si Hesus ay muling binuhay mula sa mga patay (Sura 19:33-34), inutusan ni Allah si Hesus na magtayo ng relihiyon (Sura 42:13), at si Hesus ay bumalik sa langit (Sura 4:157-158). Dahil dito, dapat alamin at sundin ng mga tapat na Muslim ang mga itinuturo ni Hesus (Sura 3:48-49; 5:46).

Detalyadong isinulat ng mga alagad ang mga turo ni Hesus sa unang apat na aklat ng Bagong Tipan. Ayon sa Sura 5:111, ang mga alagad ni Hesus ay tinulungan ni Allah na maniwala kay Hesus at sa kanyang mensahe. Ayon naman sa Sura 61:6, 14, si Hesus at ang kanyang mga alagad ay mga katulong ni Allah. At bilang mga katulong ni Allah, siguradong tama ang pagkakasulat nila sa mga turo ni Hesus. Inuutos ng Koran sa mga Muslim na paniwalaan at sundin ang Torah at ang unang apat na aklat sa Bagong Tipan (Sura 5:44-48). Dahil walang kasalanan si Hesus, katotohanan lahat ang kanyang itinuro. At dahil ang mga alagad ni Hesus ay mga katulong ni Allah, tama ang kanilang mga isinulat na katuruan ni Hesus.

Itinuturo ng Qur'an na dapat pag-aralan ng mga Muslim ang mga aklat sa Bagong Tipan tungkol kay Hesus. Hindi ito iuutos ni Allah kung hindi mapagkatiwalaan ang mga aklat na iyon. May mga bahagi ng Biblia tungkol kay Hesus na isinulat 450 taon bago pa isulat ang Qur'an. Napakaraming kopya na ang nagawa mula sa apat na aklat ng Bagong Tipan. Kung ikukumpara ang lumang kopya sa mga kopya sa panahon ni Mohammed at sa mga kopyang ginawa pagkatapos ng panahon ni Mohammed ay makikita natin na halos walang pagkakaiba ang mga sinasabi nila tungkol kay Hesus at sa kanyang mga turo. Walang anumang ebidensya na may pinalitan o idinagdag sa mga aklat. Dahil dito, nakakatiyak tayo na totoo ang lahat ng turo ni Hesus at walang anumang mali sa pagkasulat ng unang apat na aklat ng Bagong Tipan. Patunay ito na iningatan ni Allah ang tamang pagkasulat ng mga aklat na naglalaman ng Mabuting Balita tungkol kay Hesus.

Ano nga ba ang mga bagay tungkol kay Hesus na nakasulat sa unang apat na aklat ng Bagong Tipan? Sinasabi sa Juan 14:6, "Sumagot si Hesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko." - Itinuturo ni Hesus sa talatang ito na siya lang ang tanging daan patungo sa Diyos. Sa Mateo 20:19, sinabi ni Hesus na ipapako siya sa krus, papatayin at muling mabubuhay mula sa mga patay pagkatapos ng tatlong araw. Nangyari ang mga pangyayaring ito ayon mismo sa sinabi ni Hesus bago pa sila maganap sa kasaysayan. Maliwanag na nakasulat ang mga ito sa Mateo 27-28, Marcos 15-16, Lukas 23-24, at Juan 19-21. Pero bakit pumayag si Hesus, na isang dakilang propeta ni Allah, na patayin siya ng mga tao? At bakit pinayagan din ito ni Allah? Ayon kay Hesus, wala ng mas dakila pang pag-ibig kaysa sa paghandog ng iyong buhay para sa iyong kaibigan (Juan 15:13). At sinasabi rin sa Juan 3:16 na dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, isinugo niya si Hesus upang maging handog para sa ating mga kasalanan.

Bakit kailangang ihandog ni Hesus ang kanyang buhay para sa tao? Ito ang pinakamalaking kaibahan ng Islam at Kristianismo. Ayon sa turo ng Islam, hahatulan ni Allah ang mga tao batay sa kanilang mga gawa. Ngunit ayon sa turo ng Kristianismo, walang sinumang tao ang makakagawa nito. At kahit magawa pa ito ng tao, hindi maaaring pahintulutan ni Allah na pumasok sa langit ang sinumang nakagawa ng kahit isang kasalanan, sapagkat siya ay banal, perpekto at matuwid. Kung ganoon, tayong lahat ay tutungo sa impyerno. Dahil sa kabanalan ni Allah, kailangang patawan niya ng hatol na parusa ang nagkasala. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang ihandog ni Hesus ang kanyang buhay para sa atin.

Ayon sa turo ng Qur'an, si Hesus ay banal at hindi nagkasala kailanman. Pero paano mabubuhay ang isang tao sa buong buhay niya sa mundo na hindi man lamang magkakasala ni minsan? Imposible. Paano iyon nagawa ni Hesus? Ito ay sa dahilang si Hesus ay hindi isang pangkaraniwang tao. Ayon sa kanya, Siya at ang Ama ay iisa (Juan 10:30). Sinabi niya na Siya ang Diyos na tinutukoy sa Torah o aklat ng kautusan (Juan 8:58). Itinuro ng Juan 1:1, 14 na siya ang Diyos na naging tao. Alam ng Diyos na nagkasala tayong lahat kaya hindi tayo makapapasok sa langit. Alam din niya na ang tanging paraan upang tayo ay mapatawad ay bayaran ang parusa para sa ating mga kasalanan. Alam din ng Diyos na Siya lamang ang may kakayahang magbayad sa ating malaking pagkakautang. Kaya nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Namuhay siya sa mundo ng matuwid at walang kasalanan (Sura 3:46; 6:85; 19:19), itinuro niya ang katotohanan at namatay para sa atin, upang bayaran ang kaparusahan ng kasalanan. Ginawa ito ng Diyos dahil mahal niya tayo, at dahil nais niya tayong makasama sa Langit.

Ano ngayon ang ibig sabihin nito? Si Hesus ang naging ganap at buhay na handog para sa ating mga kasalanan. Iniaalok ng Diyos ang kapatawaran at ang kaligtasan sa lahat ng tao. Ang tanging kailangan nating gawin ay tanggapin ang Kanyang alok sa atin (Juan 1:12). Sumampalataya tayo kay Hesus bilang sariling tagapagligtas, sapagkat inialay niya ang Kanyang buhay alang-alang sa atin. Kung mananalig tayo kay Hesus bilang ating Tagapagligtas, mayroon tayong katiyakan na mayroon tayong buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, lilinisin, at bubuhayin Niya ang ating espiritu. Paano natin matatanggihan ang ganito kadakilang kaloob? Paano natin matatalikuran ang Diyos na nagmahal sa atin at ibinigay ang kanyang sarili bilang kaloob na pambayad sa ating mga kasalanan.

Kung hindi ka pa sigurado sa iyong pananampalataya, inaanyayahan ka naming bigkasin ang panalanging ito: "O Diyos, tulungan mo akong malaman ang katotohanan. Tulungan mo rin akong makita ang aking mga pagkakamali. Gabayan mo po ako para malaman ko ang tunay na daan patungo sa kaligtasan. Amen!" Hindi naman mahalaga na ganitong ganito rin ang sasabihin mo. Kung taos puso kang mananalangin sa Diyos, diringgin niya ang iyong panalangin.

Kung nais mo namang tanggapin si Hesus bilang sarili mong Tagapagligtas, sabihin mo ito sa Diyos. Tandaan mo lamang na hindi ang panalanging ito ang makakapagligtas sa iyo. Tanging si Hesu Kristo lamang at ang pananampalataya sa Kanya ang makakagawa noon. Sabihin mo sa Kanya ng buong puso, "O Diyos, inaamin kung nagkasala ako laban sa iyo at nararapat lamang na ako'y Iyong parusahan. Ngunit inako ni Hesus ang aking kasalanan at tiniis ang parusa na ako ang dapat dumanas. Nagtitiwala ako na sa aking pagsampalataya sa kanya ay mapapatawad Mo ako. Pinagsisihan ko at tinatalikuran ang aking mga kasalanan at magtitiwala ako kay Jesus para sa aking kaligtasan. Salamat po sa iyong kahanga-hangang biyaya at kapatawaran. Salamat din sa buhay na walang hanggan. Amen!"

Dahil sa iyong mga nabasa dito, ikaw ba ay nagsisisi na sa iyong mga kasalanan at gumawa ng desisyon upang tanggapin si Kristo? Kung Oo, I-Klick ang "Tinanggap ko si Kristo ngayon" sa kahon sa ibaba.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ako ay isang Muslim, bakit ko pa kailangang maging kristyano?