Bakit nakaranas si Hesus ng labis paghihirap?Tanong: "Bakit nakaranas si Hesus ng labis paghihirap?"

Sagot:
Idineklara ng Isaias 52:14 "Kung paanong marami ang natigilan dahil sa iyo (ang kaniyang mukha ay napakakatuwa kay sa kaninomang lalake, at ang kaniyang anyo ay higit na kumatuwa kay sa mga anak ng mga tao)." Si Hesus ay naghirap ng labis mula sa paglilitis sa Kanya, sa pagpapahirap ng mga sundalohanggang sa pagpako sa Kanya sa krus (Mateo 27; Markos 15; Lukas 23; Juan 19). Kung gaano ang kahirapang dinanas Niya sa piskial hindi iyon maikukumpara sa kanyang paghihirap sa espiritu. Ikalawa, sinasabi sa Ikalawang Corinto 5:21, "Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios." Dinala ni Hesus ang buong bigat ng kasalanan ng buong mundo sa kanyang kamatayan (1 Juan 2:2). Ang kasalanan ang dahilan kung bakit sumigaw si Hesus "At nang malapit na ang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, na sinasabi: Eli, Eli, lama sabachthani? sa makatuwid baga'y, Dios ko, Dios ko bakit mo ako pinabayaan?" (Mateo 27:46). Kaya nga kung gaano ka brutal ang paghihirap ni Hesus sa pisikal, hindi iyon maikukumpara sa Kanyang espirtwal na paghihirap dahil sa Kanyang pag ako ng kasalanan at pagkamatay upang bayaran ang parusa ng kasalanan (Roma 5:8).

Hinulaan ni Isaias ang paghihirap ni Hesus sa malinaw na pananalita: "Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya. Nguni't siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo." (Isaias 53:3,5). Ang Awit 22:14-18 ay isa pang makapangyarihang talata na hinuhulaan ang paghihirap ng Mesiyas. "Ako'y nabuhos na parang tubig, At lahat ng aking mga buto ay nangapapalinsad: Ang aking puso ay parang pagkit; Natutunaw ito sa loob ko. Ang aking kalakasan ay natuyo na parang bibinga; At ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala; At dinala mo ako sa alabok ng kamatayan. Sapagka't niligid ako ng mga aso: Kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama; Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Aking maisasaysay ang lahat ng aking mga buto; Kanilang minamasdan, at pinapansin ako: Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila,

At kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan."

Bakit kailangang maghirap si Hesus ng labis? May mga nagaakala na ang pisikal na pagpapahirap kay Hesus ay bahagi ng kanyang pagpaparusa sa ating mga kasalanan. Sa isang banda ay tama din ito. Ngunit hindi lamang ito ang tanging dahilan, ang pagpapahirap ng tao kay Hesus ay naglalarawan ng galit at ang kalupitan ng tao sa Diyos. Ang labis na pagkamuhi ni Satanas sa Diyos at kay Hesus ay Siyang nagtulak sa mga tao upang labis na pahirapan si Hesus. Ang pagpapahirap na ibinunton ng makasalanang tao kay Hesus ang nagpapakita ng kanilang nadaramang labis na pagkamuhi sa Banal na Diyos (Roma 3:10-18).


Bumalik sa Tagalog Home Page

Bakit nakaranas si Hesus ng labis paghihirap?