Mayroon bang mga kapatid na lalaki at babae si Hesus?Tanong: "Mayroon bang mga kapatid na lalaki at babae si Hesus?"

Sagot:
Ang mga kapatid ni Hesus ay ilang beses na binanggit sa Bibliya. Sinasabi sa Mateo 12:46, Lukas 8:19 at Mark 8:19 na pumunta ang ina at mga kapatid ni Hesus upang makita Siya. Sinasabi sa atin ng Bibliya na may apat na kapatid na lalaki si Hesus. Sila ay sina Santiago, Jose, Simon at Judas (Mateo 13:55). Sinasabi din sa Bibliya na si Hesus ay may mga kapatid na babae, gayunman, hindi sinabi kung ilan sila at kung ano ang kanilang mga pangalan (Mateo 13:56). Sa Juan 7:1-10, pumunta sa pista ang mga kapatid ni Hesus habang Siya ay naiwan. Sa Mga Gawa 1:14, binanggit ang Kanyang ina at mga kapatid na nananalangin kasama ang mga alagad. Ipinakilala sa Galacia 1:19 si Santiago bilang kapatid ni Hesus. Ang natural na konklusyon sa mga talatang ito ay may mga kapatid si Hesus sa laman bilang tao.

Inaangkin ng ilang mga Romano Katoliko na ang mga kapatid na ito ni Hesus ay Kanyang mga pinsan. Gayunman, sa bawat pagbanggit sa kanila, ginamit ang Griyegong salita na tumutukoy sa kapatid. Habang ang salitang ito ay maaaring tumukoy sa isang kamag anak, ang normal at literal na kahulugan nito ay kapatid sa laman. May Griyegong salita para sa "pinsan" ngunit hindi ito ginamit. Gayundin, kung sila ay mga pinsan lamang ni Hesus, bakit lagi silang binabanggit kasama ni Maria, ang ina ni Hesus? Walang katibayan sa konteksto na magpapaliwanag na ang ina at mga kapatid ni Hesus ang nagtungo sa Kanya isang gabi upang Siya'y makita. Sila ay hindi ibang tao kundi mga literal na kapatid sa laman ni Hesus.

Amg pangalawang argumeno ng mga Romano Katoliko ay may anak diumano si Jose sa ibang babae maliban kay Maria. Ang mga teorya gaya ng malaki ang katandaan ni Jose kay Maria, pagkakaroon ng ibang asawa ni Jose bago si Maria at pagkakaroon ng maraming anak at pagkatapos ay nabalo bago naging asawa ni Maria ay inimbento lamang at walang basehan sa Bibliya. Ang problema ay wala kahit anong pagbanggit sa Bibliya tungkol sa pagkakaroon ng unang asawa ni Jose at pagkakaroon ng mga anak bago sila nagpakasal ni Maria. Kung may 6 na anak si Jose bago nagpakasal kay Maria, bakit hindi sila nabanggit bago maglakbay sina Jose at Maria patungiong Bethlehem (Lukas 2:4-7) o kaya ay ng maglakbay sila patungong Ehipto (Mateo 2:13-15 o kaya nama'y sa paglalakbay nila pabalik sa Nazareth (Mateo 2:20-23)?

Walang dahilan sa Bibliya upang paniwalaan na may ibang kapatid si Hesus maliban sa iba pang mga anak ni Jose at Maria. Ang mga sumasalungat sa katotohanan na may mga kapatid na babae at lalaki si Hesus bilang Tao ay hindi ang Bibliya ang ginagawang basehan ng kanilang paniniwala kundi ang konsepto ng pagiging Birhen ni Maria hanggang kamatayan na isa ring katuruan na hindi ayon sa Bibliya. "Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinanganlan nga niyang Jesus" (Mateo 1:25). Si Hesus ay may mga kapatid na babae at lalaki na mga anak din ni Jose at Maria. Ito ang malinaw at hindi mapapasubaliang katuruan ng Salita ng Diyos.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mayroon bang mga kapatid na lalaki at babae si Hesus?