Pumunta ba si Hesus sa impiyerno sa pagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay?Tanong: "Pumunta ba si Hesus sa impiyerno sa pagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay?"

Sagot:
Ang kaluluwa ba ni Hesus ay pumunta sa impiyerno sa pagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay? Mayroong malaking kaguluhan hinggil sa katanungang ito. Ang konseptong ito ay nagmula sa "Apostle"s Creed", na nagsasabing, "Siya ay pumanaog sa impiyerno." Mayroon ding ilang mga kasulatan na kung saan, nakadepende sa kung papaano ito isinalin sa ibang wika, na naglalarawan kay Hesus na pumunta sa "impiyerno." Sa pag-aaral sa ganitong isyu, napaka-importante na maunawaan muna kung ano ang itinuturo ng Bibliya tungkol sa lugar ng mga namatay.

Sa Kasulatan sa saling Hebreo, ang salitang ginamit sa paglalarawan sa lugar ng mga namatay ay "Sheol." Nangangahulugan ito ng "lugar ng mga patay" o "lugar ng mga lumisan na mga kaluluwa/espiritu." Ang Griyegong salita sa Bagong Tipan na ginamit sa katagang impiyerno ay "Hades," na tumutukoy din sa "lugar ng mga patay." Ang ibang mga Kasulatan sa Bagong Tipan ay nagpapakita na ang Sheol/Hades ay isang panandaliang lugar, kung saan ang mga kaluluwa ay inilalagak habang sila ay naghihintay sa muling pagkabuhay at paghuhukom. Malinaw na inilalarawan ng aklat ng Pahayag 20: 11-15 ang kaibahan sa pagitan ng dalawa. Ang Impiyerno (Lawa ng apoy) ay ang permanenteng destinasyon ng mga hindi mananampalataya. Ang Hades naman ay isang panandaliang lugar. Dahil dito, Si Hesus ay hindi pumunta sa "impiyerno" dahil ang "impiyerno" ay isang lugar na darating pa lamang, mangyayari lamang ito matapos ang paghuhukom sa Dakilang Puting Trono (Pahayag 20: 11-15).

Ang Sheol/Hades ay isang lugar na may dalawang bahagi (Mateo 11:23; 16:18; Lucas 10:15; 16:23; Mga Gawa 2:27-31), Ito ang pansamantalang lugar na pinaglalagakan ng mga ligtas at mga hindi ligtas na namatay bago dumating ang Panginoong Hesu Kristo. Ang lugar ng mga ligtas na ay tinatawag na "Paraiso." Ang mga lugar ng mga ligtas at ng mga hindi ligtas ay pinaghihiwalay ng isang bangin "Bukod sa lahat ng mga bagay na ito, sa pagitan namin at sa iyo ay mayroong malaking bangin. Dahil dito, sila na maghahangad na tumawid mula rito patungo sa iyo ay hindi makakatawid. Maging sila na maghahangad tumawid mula riyan patungo sa amin ay hindi makatatawid." (Lucas 16:26). Noong si Hesus ay umakyat sa langit, pinuntahan Niya ang mga kaluluwa/espiritu ng mga mananampalataya sa Paraiso at isinama Niya sa sangkalangitan (Efeso 4: 8-10). Ang lugar naman ng mga hindi mananampalataya sa Sheol/Hades ay nanatiling walang pagbabago. Ang lahat ng mga namatay na hindi mananampalataya ay nanatili doon at maghihintay ng darating na dakilang paghuhukom. Si Hesus ba ay pumunta sa Sheol/Hades? Oo, ito ay ayon sa Efeso 4:8-10 at 1 Pedro 3:18-20.

Ang ilan sa pagkalito sa katuruang ito ay dahilan sa mga Awit 16:10-11, "Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak, sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituturo Mo ang landas na buhay ang hahantungan, sa piling Mo'y madarama ang lubos na kagalakan; ang tulong Mo'y nadudulot ng ligayang walang hanggan." Ang salitang "Impiyerno" ay hindi tamang pagsasalin-wika sa talatang ito. Ang tamang pagsasalin-wika dito ay "ang libingan" o "Sheol." Makalipas ang ilang taon sinabi ni Hesus sa magnanakaw na kasama Niyang nakapako sa krus, "Ngayong araw na ito, makakasama mo Ako sa Paraiso" ang Kanyang katawan ay napasa libingan ; ang Kanyang kaluluwa/espiritu ay pumunta sa "Paraiso" sa lugar ng Sheol/Hades. Saka Niya kinuha ang mga namatay na mananampalataya mula sa Paraiso at dinala Niya ang mga ito sa Langit. Nakalulungkot na karamihan sa mga salin ng Bibliya, ang mga taong nagsasaling-wika ay nagkamali sa kung papaano nila isalin sa salitang Hebreo at Griyego ang "Sheol," "Hades," at "Impiyerno."

Ang ilan ay mayroong pananaw na si Hesus ay pumunta sa "Impiyerno" o ang lugar ng mga nagdurusa sa Sheol/Hades upang doon parusahan dahil sa ating mga kasalanan. Ang ganitong ideya ay hindi ayon sa katuruan ng Bibliya! Ang kamatayan ni Hesus sa krus at ang Kanyang pagdurusa bilang kahalili natin ang naging dahilan ng ating katubusan. Ang dugo Niyang umagos ang nagbigay katibayan sa ating pagkalinis mula sa kasalanan (1 Juan 1:7-9). Habang Siya ay nakapako sa krus, inako Niya ang kasalanan ng buong sangkatauhan. Sinasabi sa 2 Corinto 5:21 : "Ito ay sapagkat siya na hindi nagkasala ay ginawang kasalanan para sa atin upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos sa kaniya." Ang ganitong bintang ng kasalanan ay tinutulungan tayong maunawaan ang pagpupunyagi ni Kristo sa hardin ng Getsemane dahil poot ng Diyos sa kasalanan na ibubuhos sa Kanya sa krus.

Noong sumigaw si Hesus sa krus, "Ama, bakit Mo Ako pinabayaan?" Ito ay nagbabadya na sa mga sandaling iyon ay nahiwalay Siya mula sa Ama dahil sa poot ng Diyos sa kasalanan na ibinuhos sa Kanya. Habang ibinibigay Niya ang Kanyang Espiritu, sinabi Niya, "Ama, sa Iyong mga kamay ibinibigay Ko ang Aking Espiritu." Ang Kanyang pagdurusa ay nakumpleto bilang ating kahalili. Ang Kanyang kaluluwa/espiritu ay pumunta sa Paraiso sa Hades. Si Hesus ay hindi pumunta sa impiyerno. Ang pagdurusa ni Hesus ay natapos noong Siya ay mamatay. Ang kabayaran sa kasalanan ay nabayaran na. Saka Niya hinintay ang muling pagkabuhay ng Kanyang katawan at ang Kanyang pagbabalik sa kaluwalhatian. Pumunta ba si Hesus sa impiyerno? Hindi. Pumunta ba si Hesus sa Sheol/Hades? Oo.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Pumunta ba si Hesus sa impiyerno sa pagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay?