Nakikipag-usap pa ba ang Diyos sa panahon natin ngayon?Tanong: "Nakikipag-usap pa ba ang Diyos sa panahon natin ngayon?"

Sagot:
Nasusulat sa Bibliya na nakipag-usap ang Diyos sa mga tao ng maraming beses (Exodo 3:14; Joshue 1:1; Hukom 6:18; 1 Samuel 3:11; 2 Samuel 2:1; Job 40:1; Isaias 7:3; Jeremias 1:7; Mga Gawa 8:26; 9:15 - ito'y ilang halimbawa lamang). Walang sapat na dahilan upang ang Diyos ay hindi na makapangusap sa panahon natin ngayon. Sa daan-daang beses na itinala ng Bibliya na pakikipag usap ng Diyos sa tao sa iba't "ibang kaparaanan, dapat nating tandaan na nangyari ang pangungusap ng Diyos sa tao sa loob ng apat na libong tao sa kasaysayan. Ang malinaw na pagsasalita ng Diyos ay isang katangi tanging bagay ngunit hindi kinakailangang mangyari sa mga Kristyano. Kahit na ang mga naitalang pangyayari sa Biblia kungs aan nagsasalita ang Diyos ay mga iyon ay hindi palaging malinaw o maliwanag kung sa pamamagitan ng boses buhat sa labas o boses mula sa loob, o impresyon ng kaisipan.

Talagang nangungusap pa ang Diyos sa mga tao sa kasalukuyan. Una, Nakikipag-usap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita ang Biblia (1 Timoteo 3: 16-17). Sinasabi rin sa aklat ng Isaias 55: 11, "Ganyan din ang Aking mga salita, magaganap nito ang lahat Kong nasa." Nasulat sa Bibliya ang mga Salita ng Diyos ang lahat ng kinakailangan nating malaman upang tayo'y maligtas at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Sinasabi din ng 2 Pedro 1:3-4, "Ayon sa kaniyang kapangyarihan, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at sa pagkamaka-Diyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kaniya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kaluwalhatian at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, ibinigay Niya sa atin ang kaniyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa banal na kalikasan ng Diyos. Yamang nakaiwas na kayo sa kabulukan na nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa, nakabahagi kayo sa banal na kabanalan ng Diyos."

Pangalawa, nangungusap sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng kombiksyon, mga pangyayari at iniisip. Tinutulungan tayo ng Diyos na malaman ang tama at mali sa pamamagitan ng ating konsensiya (1 Timoteo 1:5; 1 Pedro 3:16). Ang Diyos ay nasa proseso ng paghubog sa ating mga isipan na naaayon sa Kanyang kaisipan (Roma 12: 2). Pinapahintulutan ng Diyos ang mga pangyayari sa ating mga buhay upang gabayan tayo, baguhin tayo, at tulungan tayong lumago sa ating buhay espiritwal (Santiago 1: 2-5; Hebreo 12: 5-11). Pinapaalala din sa atin ng 1 Pedro 1: 6-7 na "Ito ang inyong ikinagagalak bagamat, ngayon sa sandaling panahon kung kinakailangan, ay pinalulumbay kayo sa iba't ibang pagsubok. Ito ay upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, na lalong higit na mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagaman sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri, ikararangal at ikaluluwalhati ni Hesu Kristo sa kaniyang kapahayagan."

Walang direktang sinabi sa Biblia na maaari pang maki-pagusapsa pamamagitan ng naririnig na boses ang Diyos sa mga tao sa ngayon. Kaduda-duda kung palagian itong nangyayari gaya ng inaangkin ng iba. Muli, sa Bibliya, ang malinaw na pangungusap ng Diyos ay isang bukod tangi at hindi isang ordinaryong pangyayari. Kung ang sinuman ay nagaangkin na nnakipag-usap diumano sa kanya ang Diyos, laging ikumpara kung ano ang "sinabi sa kanya ng Diyos" sa sinasabi ng Bibliya dahil kung magsasalita man ang Diyos ngayon, ang Kanyang sasabihin ay tiyak na lubusang sumasang-ayon sa sa Kanyang sinasabi sa Bibliya. Hindi sasalungatin ng Diyos kailanman ang Kanyang sarili. Sinasabi sa 2 Timoteo 3: 16-17 ang, "Kinasihan ng Diyos ang bawat kasulatan. Ang mga ito ay mapakikinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katuwiran. Ito ay upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, na naihandang lubos sa mga mabubuting gawa."


Bumalik sa Tagalog Home Page

Nakikipag-usap pa ba ang Diyos sa panahon natin ngayon?