Calvinism laban sa Arminianism - aling pananaw ba ang tama? 

Tanong: "Calvinism laban sa Arminianism - aling pananaw ba ang tama?"

Sagot:
Ang Calvinism at ang Arminianism ay ang dalawang sistema ng Teolohiya na nagtatangkang ipaliwanag ang relasyon sa pagitan ng kapangyarihan ng Diyos at ang responsibilidad ng tao pagdating sa kaligtasan. Ang Calvinism ay hinango sa pangalan ni John Calvin, isang Pranses na nag-aaral ng Teolohiya at nabuhay noong 1509-1565. Ang Arminianism naman ay hinango kay Jacobus Arminius, isang Dutch na nag-aaral rin ng Teolohiya at nabuhay noong 1560-1609.

Ang paniniwala ng dalawang sistemang ito ay maaaring paiksiin sa pamamagitan ng limang puntos. Ang Calvinism ay naniniwala sa "total depravity" habang ang Arminianism ay naniniwala sa "partial depravity." Ang "total depravity" ay nangangahulugan na ang lahat ng faculty ng tao ay nababalot ng kasalanan at walang sinuman ang may kakayahang lumapit sa Diyos sa kaniyang sariling desisyon o malayang pagpapasiya. Ang tao ay lubusang naging masama at ang tangi lamang niyang kayang gawin ay piliin ang maraming masama at konting masama. Ang "partial depravity" naman ay nangangahulugan din na ang lahat ng tao ay nagkasala, subalit mayroon pa ring siyang kakayahan na makapanampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling desisyon o malayang pagpapasya.

Pinanghahawakan ng Calvinism na ang pagpili ng Diyos sa tao sa kaligtasan ay walang kahit na anong kundisyon samantalang pinaniniwalaan naman ng Arminianism na ang pagpili ng Diyos ay base sa pagtugon ng tao. Pinaniniwalaan ng Calvinism na ang Diyos lamang ang pumipili ng mga taong maliligtas at ito'y nakabase lamang sa Kanyang sariling kalooban, hindi sa ginawa o gagawin ng isang tao. Ang Arminianism naman ay naniniwala na pinipili ng Diyos ang mga taong maliligtas base sa Kanyang kakayahang malaman ang hinaharap. Itinuturo ng armianismo na pinili ng Diyos ang isang tao dahil nakita Niya na pipiliin Siya nito sa hinaharap at mananampalataya ito sa Kanya.

Pinaniniwalaan ng Calvinism na ang katubusan ay limitado lamang para sa mga hinrang ng Diyos habang ang Arminianism naman ay naniniwala na lahat ng tao ay kabilang sa pagtubos ni Kristo. Ito ang pinaka-kontrobersiyal sa limang puntos ng dalawang sistemang ito. Pinaniniwalaan ng Calvinism na si Hesus ay namatay para lamang sa Kanyang mga pinili at ang bisa nito ay para lamang sa kanila samantalang ang Arminianism naman ay naniniwalang si Hesus ay namatay para sa lahat, subalit ang Kanyang kamatayan ay walang epekto hangga't hindi nananampalataya ang isang tao.

Pinanghahawakan ng Calvinism na hindi matatanggihan ninuman ang biyaya ng Diyos samantalang naniniwala naman ang Arminianism na kayang tanggihan ng tao ang biyaya ng Diyos. Sinasabi ng Calvinism na kung talagang tinatawag ng Diyos ang isang tao sa kaligtasan, ang taong iyon ay hindi makakatanggi at siya'y tiyak na maliligtas. Samantalang ang Arminianism naman ay naniniwala na kayang tanggihan ng tao ang biyaya ng Diyos. Pinaniniwalaan ng Arminianism na lahat ng tao ay tinatawag ng Diyos upang maligtas ngunit may kakayahan silang balewain at tanggihan iyon.

Naniniwala ang Calvinism na ang mga iniligtas ng Diyos ay magtitiyaga hanggang wakas at hindi kailanman mawawala ang kaligtasan habang ang Arminianism naman ay naniniwala na mayroong kondisyon ang kaligtasan at puwede itong bawiin ng Diyos. Sa Calvinism, ang mga tunay na mananampalataya ay hindi magagawang itatwa o talikuran si Kristo kailanman. Samantalang itinuturo naman ng Arminianism na ang kaligtasan ay nakadepende sa kakayahan ng tao na manatili sa kaligtasan. Naniniwala sila na maari pang tumalikod kay Kristo ang isang mananampaltaya, magpatuloy sa pagkakasala at mawala ang kaligtasan.

Sa debateng ito ng Calvinism laban sa Arminianism, sino ba ang panalo? Nakakatawag pansin na may mga mananampalataya kay Kristo na naniniwala sa magkahalong Calvinism at Arminianism. Mayroong pinaniniwalaan lahat ng puntos ng Calvinism at lahat ng puntos ng Arminianism. Mayroong namang naniniwala sa 4 na puntos ng Calvinism at isang puntos ng Arminianism o apat na puntos sa Armianism at isang puntos sa Calvinism. Maraming mga mananampalataya ang pinaghalo at pinaniniwalaan ang iba-ibang bilang ng puntos ng dalawang sistemang ito sa teolohiya.

Kami’y naniniwala na wala sa dalawang sistemang ito ang perpektong makapagpapaliwanag sa bagay na ito hindi kayang lubusang ipaliwanag ng tao. Walang kakayahan ang tao na ganap na maunawaan ang isipan ng Diyos. Totoo na ang Diyos ay makapangyarihan at Siyang pumili sa Kanyang tatawagin sa kaligtasan ngunit totoo rin na inuutusan Niya ang lahat na magsisi at manampalataya kay Kristo para sa kanilang kaligtasan. Ang dalawang katotohanang ito ay tila magkasalungat para sa atin, subalit ang tila magkasalungat sa atin ay perpektong magkatugma sa isipan ng Diyos.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Calvinism laban sa Arminianism - aling pananaw ba ang tama?