Ano ang Kristiyano?Tanong: "Ano ang Kristiyano?"

Sagot:
Ang talasalitaan na isinulat ni Webster ay nagsasabing ang Kristiyano ay "isang taong nagpapahayag ng kanyang paniniwala kay Hesus bilang Tagapagligtas o kaya nama'y paniniwala sa relihiyong nakabatay sa mga itinuro ni Hesus." Samantalang ito ay mabuting pakahulugan upang maunawaan kung ano ang Kristiyano, hindi ito ang kabuuan sa pagpapaliwanag ng mga katotohanan sa Bibliya, kung ano ba ang kahulugan ng pagiging totoong Kristiyano.

Ang salitang Kristiyano ay tatlong beses ginamit sa Bagong Tipan (Acts 11:26; Acts 26:28; 1 Peter 4:16). Ang mga alagad ni Hesukristo ay unang tinawag na Kristiyano "sa Antioquia (Acts 11:26) dahilan sa kanilang ikinikilos, gawain at pananalita na katulad kay Kristo. Ito ay orihinal na ginamit ng mga hindi ligtas na mga tao sa Antioquia bilang mapanirang katawagan na ginamit upang pagtawanan ang mga Kristiyano. Ang literal na kahulugan nito ay "pag-aari ni Kristo" o "alagad ni Kristo" na katulad sa pagpapakahulugan ng talasalitaang isinulat ni Webster.

Sa kasamaang palad sa paglipas ng panahon, ang salitang "Kristiyano" ay tila nawalan ng kabuluhan at karaniwang ginagamit ng mga taong relihiyoso o may mataas na moralidad na hindi naman mga totoong isinilang na muli sa espiritu bilang mga alagad ni Hesu Kristo. Maraming tao na hindi naniniwala at nagtitiwala kay Hesu Kristo ang nag aakalang sila ay Kristiyano dahil nagsisimba sila o kaya nama'y nakatira sa isang "Kristiyanong" bansa. Ngunit ang pagpunta sa simbahan, ang paglilingkod doon sa mga taong mas kapus- palad kaysa sa iyo, o ang pagiging mabuting tao ay hindi makatutulong sa iyo upang maging Kristiyano. Ayon sa isang "Ebanghelista", "ang pagpunta sa simbahan ay hindi magpapaging Kristiyano sa isang tao kagaya ng hindi ka puwedeng maging isang sasakyan kung pupunta ka sa garahe." Bilang miyembro ng isang simbahan, regular na dumadalo sa mga gawaing pagsamba at nagbibigay para sa mga gawain ng simbahan, ang mga gawaing ito ay walang kakayahan gawin ang isang tao na maging Kristiyano.

Ang Bibliya ay nagtuturo sa atin na ang ating mabubuting gawa ay hindi makatutulong sa atin upang tanggapin tayo ng Diyos. Sinasabi sa Titus 3:5, "Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo, sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo." Ang Kristiyano ay isang taong ipinanganak na muli sa Espiritu Santo (John 3:3; John 3:7; 1 Peter 1:23) at inilalagak ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala para sa kanilang kaligtasan kay Hesu Kristo. Ang sulat ni Pablo sa mga taga Efeso 2:8 ay nagsasabi, "Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. - Ang totoong Kristiyano ay yaong tunay na nagsisi sa kanyang mag kasalanan at inilagak ang pananampalataya at pagtitiwala kay Hesu Kristo lamang. Ang kanilang pagtitiwala ay hindi nakalagak sa pagsunod sa relihiyon, sa listahan ng kodigo moral o listahan ng mga bawal at di-bawal na gawain. Ang totoong Kristiyano ay isang taong inilagak ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa katauhan ni Hesu Kristo at sa katotohanang Siya ay namatay sa krus bilang kabayaran ng mga kasalanan at nabuhay na mag-uli sa ikatlong araw upang makamit ang tagumpay laban sa kamatayan at ipagkaloob ang buhay na walang hanggan sa lahat ng nananalig sa kanya. Ang John 1:12 ay nagsasabi, "Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: - Ang totoong Kristiyano ay talagang anak ng Diyos, bahagi ng pamilya ng Diyos, at isang taong pinagkalooban bagong buhay kay Cristo. Ang tatak ng isang tunay na Kristiyano ay pag-ibig sa kapwa at pagiging masunurin sa Salita ng Diyos (1 John 2:4; 1 John 2:10).

Dahil sa iyong mga nabasa dito, ikaw ba ay nagsisisi na sa iyong mga kasalanan at gumawa ng desisyon upang tanggapin si Kristo? Kung Oo, I-Klick ang "Tinanggap ko si Kristo ngayon" sa kahon sa ibaba.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang Kristiyano?