Da li Hrišćani treba da ispunajvaju Starozavetni zakon?Pitanje: Da li Hrišćani treba da ispunajvaju Starozavetni zakon?

Odgovor:
Ključ za razumevanje ovog pitanja je u tome da znamo da je Stari Zavet dat Izraelskoj naciji, a ne Hrišćanima. Deo zakona je trebalo da nauči Izraelce kako da upoznaju i poslušaju Boga (Deset Božijih zapovesti, na primer), drugi deo da im pokaže kako da slave Boga (sistem žrtvovanja), dok je jedan deo trebalo da učini Izraelce drugačijim od drugih nacija (pravila u vezi hrane i odela). Ni jedan od zakona Starog zaveta se ne odnosi na nas, danas. Kada je Isus umro na krstu, On je stavio kraj na zakon Starog zaveta (Rimljani 10:4; Galati 3:23-25; Efesci 2:15).

Umesto pod Starozavetnim, mi smo pod Hristovim zakonom (Galati 6:2) koji kaže, “Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom mišlju svojom. Ovo je najveća i prva zapovest. A druga je kao ova: Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. O ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci” (Matej 22:37-40). Ako činimo ove dve stvari, ispunićemo sve što Hrist želi da radimo, “Jer ljubav prema Bogu ovo znači: da držimo Njegove zapovesti; a Njegove zapovesti nisu teške.” (1 Jovanova 5:3). Tehnički , Deset zapovesti se ne mogu ni primeniti na Hrišćane. Međutim, 9 od deset zapovesti su ponovljene u Novom zavetu (sve osim zapovesti da držimo Subotu). Očigledno je, da ako volimo Boga da nećemo slaviti druge bogove ili idole. Ako volimo svoje bližnje nećemo ih ubijati, lagati ih, činiti preljubu protiv njih, ili prisvajati ono što njima pripada. Tako, mi ne podležemo zahtevima zakona iz Staroga zaveta. Mi treba da volimo Boga i svoje bližnje. Ako činimo ove dve stvari verno, sve će drugo doći na svoje mesto.Vrati se na Srpsku stranuDa li Hrišćani treba da ispunajvaju Starozavetni zakon?