Čo je pravé náboženstvo?
Otázka: Čo je pravé náboženstvo?

Odpoveď:
Náboženstvo môže byť definované ako „viera v Boha alebo bohov, ktorý má/majú byť uctievaný, čo sa zvyčajne prejavuje v správaní a rituáloch“ alebo „hociktorý konkrétny systém viery, uctievania, atď., častokrát zahŕňajúci etický kódex“. Viac ako 90% svetovej populácie dodržiava nejakú formu náboženstva. Problém je v tom, že existuje mnoho rôznych náboženstiev. Ktoré je však správne náboženstvo? Čo je pravé náboženstvo?

Dve najzvyčajnejšie prísady v náboženstvách sú pravidlá a rituály. Niektoré náboženstvá sú v podstate nič iné ako zoznam pravidiel: nesmieš a musíš, ktoré osoba musí splniť, aby mohla byť považovaná za verného prívrženca určitého náboženstva, a tým aj v dobrom vzťahu s Bohom daného náboženstva. Dva príklady náboženstva, ktoré sú založené na pravidlách sú islam a judaizmus. Islam má svojich päť pilierov, ktoré musia byť dodržané. Judaizmus má stovky príkazov a tradícií, ktoré musia byť dodržané. Obe náboženstvá, do určitej miery tvrdia, že dodržaním pravidiel náboženstva, osoba bude považovaná, že je v dobrom vzťahu s Bohom.

Iné náboženstvá sa viac zameriavajú na vykonávanie rituálov než na dodržiavanie zoznamu pravidiel. Tým, že jednotlivec ponúka určitú obetu, plní túto úlohu, zúčastňuje sa tejto služby, konzumuje toto jedlo, atď., znamená, že je v dobrom vzťahu s Bohom. Najprominentnejší príklad rituálne založeného náboženstva je rímsky katolicizmus. Rímsky katolicizmus tvrdí, že keď je osoba pokrstená ako dieťa, ak sa zúčastňuje na omši, priznáva hriech kňazovi, odovzdáva modlitby svätým v nebi, keď je pomazaná kňazom pred smrťou, atď., Boh prijme takú osoba do neba po smrti. Budhizmus a hinduizmus sú tiež primárne rituálne založené náboženstvá, ale tiež môžu byť v menšej miere považované za založené na pravidlách.

Pravé náboženstvo nie je založené na pravidlách ani na rituáloch. Pravé náboženstvo je vzťah s Bohom. Sú dve veci, ktoré držia všetky náboženstvá, následkom čoho je ľudstvo oddelené od Boha a potrebuje zmierenie s Ním. Falošné náboženstvá sa snažia tento problém vyriešiť dodržiavaním pravidiel a rituálov. Pravé náboženstvo rieši problém tak, že rozpozná, že len Boh môže napraviť oddelenie a že to aj urobil. Pravé náboženstvo uznáva nasledovné:

• všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej (Rímskym 3:23).

• pokiaľ nie je odstránený, spravodlivý trest za hriech je smrť a večné odlúčenie od Boha po smrti (Rímskym 6:23).

• Boh prišiel k nám v osobe Ježiša Krista a zomrel namiesto nás, vzal na seba trest, ktorý sme si zaslúžili a vstal z mŕtvych, aby preukázal, že Jeho smrť bola dostatočná obeť (Rímskym 5:8; 1. Korintským 15:3 – 4; 2. Korintským 5:21).

• ak prijmeme Ježiša ako Spasiteľa, veríme v Jeho smrť ako úplnú cenu za naše hriechy, je nám odpustené, sme zachránený, vykúpený, zmierený a vyrovnaný s Bohom (Ján 3:16; Rímskym 10:9-10; Efezkým 2: 8-9).

Pravé náboženstvo má pravidlá a rituály, ale je tam zásadný rozdiel. V pravom náboženstve, pravidlá a rituály sú pozorované z vďačnosti za záchranu, ktorú Boh poskytol, NIE v snahe získať spasenie. Pravé náboženstvo, ktorým je biblické kresťanstvo, má pravidlá, ktoré treba dodržiavať (nezavraždíš, nescudzoložíš, neoklameš, atď.) a rituály (vodný krst ponorením a večera Pánova/prijímanie). Dodržiavanie týchto pravidiel a rituálov nie je to, čo človeka dostáva do správneho vzťahu s Bohom. Skôr, tieto pravidlá a rituály sú VÝSLEDKOM vzťahu s Bohom, milosťou skrze vieru v Ježiša Krista ako Spasiteľa. Falošné náboženstvo sa zameriava na robenie vecí (pravidlá a rituály) s cieľom pokúsiť sa získať Božiu priazeň. Pravé náboženstvo znamená prijať Ježiša Krista ako Spasiteľa a tým získať správny vzťah s Bohom, a následne robiť veci (pravidlá a rituály) z lásky k Bohu a túžby priblížiť sa Mu.

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuČo je pravé náboženstvo?