Ako sa môžem stať Božím dieťaťom?
Otázka: Ako sa môžem stať Božím dieťaťom?

Odpoveď:
„Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno“ (Ján 1:12).

„Musíš sa znova narodiť“

Keď navštívil náboženského vodcu Nikodéma, Ježiš ho neuisťoval o nebi okamžite. Namiesto toho, Kristus povedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.“ (Ján 3:3).

Keď sa človek narodí prvýkrát, dedí hriešnu prirodzenosť, ktorá pramení z neposlušnosti Adama v záhrade Éden. Nikto nemusí učiť dieťa, ako hrešiť. On prirodzene nasleduje vlastné zlé túžby, čo vedie k takým hriechom ako klamstvo, krádeže a nenávisti. Namiesto toho, aby sa stal Božím dieťaťom,stáva sa dieťaťom neposlušnosti a hnevu.

„Tak (naplnil) aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, v ktorých ste kedysi žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci žili kedysi podľa žiadostí svojho tela, vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu ako aj ostatní." (Efezským 2:1-3).

Ako deti hnevu si zaslúžime byť oddelení od Boha v pekle. Našťastie, pasáž pokračuje: „Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach - veď milosťou ste spasení!“ (Efezským 2:4-5).

Ako môžeme byť živými s Kristom / znovu sa narodiť / stať sa Božím dieťaťom? Musíme prijať Ježiša!

Prijať Ježiša

“ Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno.” (Ján 1:12).

Táto pasáž jasne vysvetľuje, ako sa stať Božím dieťaťom. Musíme prijať Ježiša vierou v Neho. Čo musíme veriť o Ježišovi?

Po prvé, musíme uznať, že Ježiš je večný Syn Boží, ktorý sa stal človekom. Narodil sa skrze moc Ducha Svätého prostredníctvom panny Márie, ale Ježiš nezdedil Adamovu hriešnu prirodzenosť. Preto je On nazvaný druhým Adamom (1. Korintským 15:22). Tak ako jedna Adamova neposlušnosť priniesla kliatbu hriechu na svet, môže Kristov dokonalý život pokryť naše hriechy. Naša odpoveď musí byť pokánie (odvrátenie sa od hriechu) a dôvera Jeho dokonalému životu, ktorý nás môže očistiť.

Po druhé, musíme veriť v Ježiša ako Spasiteľa. Boží plán bol obetovať Jeho dokonalého Syna na kríži, ktorý zaplatil trest, ktorý si zaslúžime za naše hriechy: smrť. Kristova smrť oslobodí od trestu a moci hriechu tých, ktorí ho príjmu.

A nakoniec, musíme nasledovať Ježiša ako Pána. Po vyzdvihnutí Krista ako víťaza nad hriechom a smrťou, Boh mu dal všetku autoritu (Efezským 1:20-23). Ježiš vedie všetkých, ktorí ho prijali; On bude súdiť všetkých, ktorí Ho odmietajú (Skutky 10:42).

Prostredníctvom Božej milosti nám Boh dáva pokánie a vieru v Spasiteľa a Pána; sme znovu narodení k novému životu ako deti Božie. Iba tí, ktorí príjmu Ježiša – nie iba vedia o Ňom, ale tí, ktorí sa spoliehajú na Neho pre spásu, podriaďujú sa Mu ako Pánovi a milujú Ho ako najväčší poklad – stávajú sa Božím dieťaťom.

Staň sa Božím dieťaťom

„Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha.“ (Ján 1:12-13).

Rovnako ako sme nemali žiaden vplyv na svoje prirodzené narodenie, tak nemôžeme sami spôsobiť, aby sme sa narodili do Božej rodiny tým, že robíme dobré skutky alebo podnecovať svoju vlastnú vieru. Ako hore uvedené verše hovoria, že Boh je ten, kto „dal právo“ v súlade s Jeho milostivou vôľou. „Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho.“ (1 Jána 3:1). Takže Božie dieťa, nemá na čo byť hrdé, ale sa môže chváliť iba v Pánovi (Efezským 2:8-9).

Dieťa vyrastie a podobá sa svojim rodičom. Podobne aj Boh chce, aby sa Jeho deti stále viac a viac podobali Ježišovi Kristovi. Hoci až v nebi budeme dokonalí, pre Božie dieťa nebude zvykom hrešiť bez pokánia z hriechu. „Deti, nech vás nikto nezvedie. Kto koná spravodlivosť, je spravodlivý, ako je On spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky. Ktokoľvek sa z Boha narodil, nepácha hriech, lebo Jeho semeno zostáva v ňom; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. Podľa toho poznať deti Božie a deti diablove: ktokoľvek nečiní spravodlivosť, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje brata.“ (1. Jána 3:7-10).

Nemýľte sa, dieťa Božie nemôže byť „popreté“, keď hreší. Ale niekto, kto „praktizuje“ hriech (t. j. trvale má potešenie, keď hreší, bez zváženia nasledovania Krista a Jeho Slova) poukazuje, že on nikdy nebol znovu narodený. Ježiš povedal takým ľuďom: „Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži.“ (Ján 8:44). Božie deti, na druhej strane, už netúžia po uspokojení v hriechu, ale túžia spoznať, milovať a oslavovať ich Otca.

Odmeny pre Božie dieťa sú nekonečné. Ako deti Božie, sme súčasťou jeho rodiny (cirkvi), sľúbil nám domov v nebi a dal nám právo pristupovať Bohu v modlitbe ako Otcovi (Efezským 2:19, 1. Petrova 1:3-6, Rimanom 8:15).

Odpovedz na Božie volanie k pokániu z hriechu a ver v Krista. Staň sa Božím dieťaťom ešte dnes!

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuAko sa môžem stať Božím dieťaťom?