Práve som uveril v Ježiša…čo ďalej?Otázka: Práve som uveril v Ježiša…čo ďalej?

Odpoveď:
Gratulujeme! Učinili ste rozhodnutie, ktoré zmení celý váš život! Možno sa pýtate, “A čo ďalej? Ako začať svoju cestu s Bohom?” Päť krokov, ktoré uvádzame, vám ukážu cestu podľa Biblie. Keď narazíte na otázky počas svojej cesty, prosíme, navštívte - http://www.gotquestions.org/Slovencina

1. Určite je potrebné, aby ste správne chápali spasenie.

1 Jána 5:13 nám hovorí, “Píšem tieto veci vám, ktorí ste uverili v mene Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život.” Boh chce, aby sme rozumeli spaseniu. Boh chce, aby sme mali istotu spasenia. Stručne zopakujeme základné body spasenia:

(a) Všetci sme zhrešili. Všetci sme sa dopustili vecí, ktoré Boha zarmucujú (Rímskym 3:23).

(b) Za náš hriech si zasluhujeme trest, ktorý je večným odlúčením od Boha (Rímskym 6:23).

(c) Ježiš zomrel na kríži, aby splatil dlh za naše hriechy (Rímskym 5:8; 2 Korintským 5:21). Ježiš zomrel namiesto nás, vzal na seba trest, ktorý sme si zaslúžili my. Jeho vzkriesenie dokazuje, že Jeho smrť bola dostatočnou platbou za naše hriechy.

(d) Boh daruje odpustenie a spasenie všetkým, ktorí uveria v Ježiša – uveria v Jeho smrť ako platbu za naše hriechy (Ján 3:16; Rímskym 5:1; Rímskym 8:1).

Toto je posolstvo spasenia! Ak si uveril(a) v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, si spasený(á)! Všetky tvoje hriechy sú odpustené a Boh zasľúbil, že ťa nikdy neopustí ani nezanechá (Rímskym 8:38-39; Matúš 28:20). Pamätaj, že tvoje spasenie bolo získané v Ježišovi Kristovi (Ján 10:28-29). Ak veríš jedine v Ježiša ako svojho Spasiteľa, môžeš mať istotu, že večnosť budeš tráviť s Bohom v nebesiach!

2. Nájdite si dobrý zbor, kde sa vyučuje Biblia.

Nemyslite na kostol ako na budovu. Zbor sú ľudia. Je veľmi dôležité, aby veriaci v Ježiša Krista mali navzájom spoločenstvo. Toto je jedným z primárnych funkcií zboru. Teraz, keď ste uverili v Ježiša Krista, chceme vás povzbudiť, aby ste si našli zbor žijúci podľa Biblie niekde vo svojom okolí a porozprávali sa s pastorom. Povedzte mu o svojej viere v Ježiša Krista.

Druhou funkciou zboru je vyučovať Bibliu. Môžete sa naučiť aplikovať Božie prikázania vo vašom živote. Porozumieť Biblii je kľúčom k úspešnému a mocnému kresťanskému životu. 2 Timoteovi 3:16-17 hovorí, “Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, naprávať a vychovávať v spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a spôsobilý na všetko dobré.”

Treťou funkciou zboru je spoločenstvo. Spoločenstvo na bohoslužbách je vďakou Bohu za všetko, čo vykonal! Boh nás spasil. Boh nás miluje. Boh sa o nás stará. Boh nás vedie a pomáha nám. Ako by sme mu neďakovali? Boh je svätý, spravodlivý, milujúci, milostivý a plný milosrdenstva. Zjavenie 4:11 hovorí, “Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené.”

3. Každý deň si vyhraď čas sústrediť sa na Boha.

Je pre nás veľmi dôležité, aby sme každý deň trávili čas úplným sústredením sa na Boha. Niektorí ľudia to nazývajú “stíšením.” Iní to nazývajú “rozjímaním,” pretože je to čas, ktorý zasvätíme Bohu a rozjímame o Ňom. Niektorí tak robia v ranných hodinách, kým iní radšej večer. Nezáleží na tom, ako tento čas nazývate, alebo kedy si ho vyhradíte. Záleží na tom, aby ste pravidelne trávili čas s Bohom. Čo sa deje počas našej chvíle s Bohom?

(a) Modlitba. Modlitba je jednoducho rozhovor s Bohom. Hovorte s Bohom o vašich potrebách a problémoch. Poproste Boha, aby vám dal múdrosť a viedol vás. Proste Boha, aby vám pomáhal vo vašich potrebách. Povedzte Bohu ako veľmi Ho milujete a akí ste vďační za všetko, čo pre vás robí. O tomto je modlitba.

(b) Čítanie Biblie. Okrem vyučovania Biblie v zbore, v nedeľnej škole, a/alebo Biblickej hodine – Bibliu máte čítať aj sami pre seba. Biblia obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli žiť úspešný kresťanský život. Je v nej Božie vedenie v rozhodnutiach, ktoré v živote robíte, je tam návod ako poznať Božiu vôľu, ako slúžiť iným, a ako duchovne rásť. Biblia je Božim slovom pre nás. Biblia je v zásade Božím manuálom ako máme žiť svoj život, aby bol Bohu milým a nám prospešným a uspokojujúcim.

4. Rozvíjajte vzťahy s ľuďmi, ktorí vám môžu duchovne pomáhať.

1 Korintským 15:33 nám hovorí, “Nedajte sa klamať: ‘Zlé reči kazia dobré mravy.’” Biblia obsahuje varovania pred “zlým” vplyvom, ktorý na nás môžu mať ľudia. Tráviť čas s tými, ktorí praktizujú hriešne aktivity nám privodí pokušenie. Charakter ľudí, s ktorými sa zdržiavame, sa o nás “obtrie”. Preto je veľmi dôležité obklopovať sa ľuďmi, ktorí milujú Pána a sú Mu oddaní.

Pokúste sa nájsť si jedného – dvoch priateľov, azda z vášho zboru, ktorí by vám pomáhali a povzbudzovali vás (Židom 3:13; 10:24). Požiadajte svojich priateľov, aby dohliadli na vaše stíšenia pravidelne, aby s vami preberali vaše activity a vašu cestu s Bohom. Poproste, či môžete podobne robiť aj vy vo vzťahu k nim. Toto neznamená, že sa máte vzdať všetkých svojich priateľov, ktorí nepoznajú Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. Buďte naďalej ich priateľmi a milujte ich. Jednoducho im dajte poznať, že Ježiš zmenil váš život, a vy už viac nemôžete robiť veci, ktoré ste zvykli robiť predtým. Poproste Pána Boha, aby vám dával príležitosť podeliť sa o Ježiša s vašimi priateľmi.

5. Dajte sa pokrstiť.

Mnoho ľudí sa mýli vo veci krstu. Slovo “pokrstiť” znamená byť ponorený do vody. Krst je biblickým spôsobom ako verejne vyznať svoju vieru v Krista a svoj záväzok nasledovať Ho. Akt ponorenia do vody ilustruje ako sme pochovaní spolu s Kristom. Akt znovu vynorenia sa z vody znázorňuje Kristovo vzkriesenie. Byť pokrstený je stotožniť sa s Ježišom v smrti, pohrebe a vzkriesení (Rímskym 6:3-4).

Krst sám nás nespasí. Krst nezmýva naše hriechy. Krst je jednoducho krokom poslušnosti, verejným vyznaním viery v Krista, že jedine On nás môže spasiť. Krst je dôležitý, lebo je krokom poslušnosti – verejným vyznaním viery v Krista a vášho odhodlania nasledovať Ho. Ak ste pripravený na krst, mali by ste o tom hovoriť s pastorom.Návrat na slovenskú domovskú stránkuPráve som uveril v Ježiša…čo ďalej?