Čo sú štyri duchovné zákony?
Otázka: Čo sú štyri duchovné zákony?

Odpoveď:
Štyri duchovné zákony sú spôsobom ako sa podeliť o dobrú zvesť o spasení, ktoré sa ponúka každému skrze vieru v Ježiša Krista. Je to jednoduchý spôsob usporiadania dôležitých informácií z evanjelia do štyroch bodov.

Prvý duchovný zákon je "Boh ťa miluje a má pre tvoj život úžasný plán." Ján 3:16 nám hovorí: "Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby každý, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal večný život." Ján 10:10 nám dáva dôvod, pre ktorý Ježiš prišiel: "Ja som prišiel, aby mali život, a to život v plnosti." Čo nás zdržiava od Božej lásky? Čo nám bráni v tom, aby sme mali život v plnosti?

Druhý duchovný zákon je "Ľudstvo je poznačené hriechom, a to ho oddeľuje od Boha. V dôsledku toho nedokážeme rozpoznať Boží úžasný plán pre náš život." Rímskym 3:23 potvrdzuje túto informáciu: "lebo všetci zhrešili a postrádajú slávu Božiu." Rímskym 6:23 hovorí o dôsledkoch hriechu: "odplatou za hriech je smrť." Boh nás stvoril, aby sme mali spoločenstvo s Ním. Avšak skrze ľudí prišiel hriech do sveta a ten ho oddelil od Boha. Zničili sme spoločenstvo s Ním, ktoré Boh s nami chcel mať. Aké je riešenie?

Tretí duchovný zákon je "Ježiš Kristus je jedinou cestou, ktorú pre nás Boh určil pre vykúpenie z hriechu. Skrze Ježiša Krista nám môžu byť odpustené naše hriechy a môže byť znovu obnovený náš vzťah s Bohom." Rímskym 5:8 nám hovorí: "Ale Boh tak dokazuje svoju lásku k nám, že my keď sme ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás." 1 Korintským 15:3-4 nás informuje o tom, čo potrebujeme vedieť a čomu máme veriť, aby sme boli spasení, "...Kristus zomrel pre naše hriechy podľa Písem, a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem..." Ježiš sám hovorí, že On je jedinou cestou spasenia v Jánovi 14:6, "Ja som cesta, pravda aj život. Nikto neprichádza k Otcovi jedine skrze mňa." Ako môžem ja prijať tento úžasný dar spasenia?

Štvrtý duchovný zákon je: "Musíme vložiť svoju vieru v Ježiša Krista ako nášho Spasiteľa, aby sme obdržali dar spasenia a poznali Boží úžasný plan pre naše životy." Ján 1:12 nám to opisuje: "Ale tým, čo Ho prijali, dal moc sa stať deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno.” Tým On dal právo stať sa deťmi Božími." Skutky 16:31 hovorí jasne: "Uverte v Pána Ježiša a budete spasení!" Spasení môžeme byť jedine milosťou a skrze vieru v Ježiša Krista jediného Pána (Efezským 2:8-9).

Ak chceš uveriť v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, povedz tieto slová Bohu. Odriekanie tejto ani akejkoľvek inej modlitby ťa nespasí. Jedine viera v Ježiša Krista ti môže priniesť odpustenie hriechov. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť svoju vieru v Boha a poďakovať Mu za darované odpustenie. "Bože, viem, že som zhrešil proti Tebe a zasluhujem trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý som si zaslúžil ja, aby skrze vieru ja som mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám svoju dôveru v Teba, že ma spasíš. Ďakujem Ti za úžasnú milosť a odpustenie! Amen!"

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuČo sú štyri duchovné zákony?