Tinokugamuchirai kumagwaro edu echiShona pa www.GotQuestions.org!Mibvunzo yemubhaibheri yakapindurwa


Panguva ino hatikwanisi kutora mibvunzo yenyu iri muChishona asi kana muchikwanisa kunyora nekuverenga chirungu munokwanisa kuisa mibvunzo yenyu pa - http://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Magwaro akanyorwa pamikamo inotevera ndiwo atinokupai muchiShona:


Nhau dzinodakadza

Une hupenyu husingaperi?

Une ruregerero? Mwari angandiregerere sei?

Zvinorevei kubvuma Jesu Kristu semuponisi wako?

Ndingawane sei ruponeso kubva kuna Mwari?

Chii chinonzi mukristo?

Ndaisa ruvimbo rwangu munaJesu Ndodii manje?


Mibvunzo inokosha

Mwari ariko here? Kune umbowo here unoratidza kuti ariko Mwari?

Ndiani Jesu kristu?

Jesu ndiMwari here? Jesu akambotaura here kuti ndiMwari?
Mibvunzo yemubhaibheri yakapindurwa