अस्ति किम् एक: ईसाई?प्रश्नः अस्ति किम् एक: ईसाई?

उत्तर:
एकस्मिन् शब्दकोषे ईसाई शब्दस्य परिभाषा इदं यत् “एके ईशो: मसीहरूपे अथवा ईशु महाभागस्य शिक्षासु आधारित धर्मे विश्वास कर्त्ता व्यक्ति:” यद्यपि अयम् एक: शोभनं प्रारम्भिक बिन्दु: अस्ति यथा अनेके शब्दकोषे परिभाष्यते – “इदं पतिष्यति, कतिपय वास्तविकरूपे अस्ति किम् ईसाई शब्दस्य तात्पर्य: यत् बाइबिलस्य सत्य संप्रेष्णस्य न्यूनता। नवीनतमरूपेण अयम् शब्द: त्रिवारं प्रयोज्यते (11:26 अधिनियमों26:28,पतरस:4:16) ईशु मसीहस्य अनुयायिनः आदौ अन्त:क्रिया (11:26 अधिनियमो) यत् तस्य व्यवाहर:, गतिविधि: भाषणं च मसीहस्य सदृशं आसीत्, एतद् प्रकारेण ‘ईसाई’ कथ्यते स्म। ईसाई शब्दस्य शाब्दिक अर्थ: अथवा एक: ‘मसीहस्य दलस्य संबन्धितम्’ मसीहस्य अनुयायी। समयेन सह दुर्भाग्यवशात्, “शब्द: स्वमहत्वस्य एको वृहद् मूल्यं ‘ईसाई:’ हस्तात् गत: ।

तथा प्राय: किंचित् अस्ति य: धार्मिक: अस्ति अथवा उच्चनैतिक मूल्यानि सन्ति परन्तु ईशु मसीहस्य वास्तविकं अनुयायी नास्ति य: आसीत्। किंचिद जनाः सन्ति ये न विश्वासनीय: तथा ईशु मसीहे न विश्वास:। स्वयम् ईसाईजना: सन्ति यत् ते चर्चम गमनाय अथवा ते एक: ‘ईसाई’ राष्ट्रे निवसन्ति विचारयन्तु। परञ्च चर्चम् प्रति गच्छन्ति तेमन्द भाग्य शालिन: त्वया सेवा अथवा एक: नेक: व्यक्ति:। त्वं एक: ईसाई न विधीयते चर्चे गच्छन्ति भवान् ईसाई नास्ति।

अधुना एक वाहन शालं प्रति गच्छति तात्पर्य: त्वं एक: मोटरं निर्मियति। एको चर्चस्य सदस्य कारणात् सेवां नियमितरूपेण करोतु था चर्चस्य सेवया ददाति। भवान् एक: ईसाई नास्ति। बाइबिल शिक्षयति यत् वयम् नेककर्मम् कुर्याम: तर्हि किम् अस्मान् ईश्वर: न स्वीक्रियते। टाइटस3:05 कथयति – “स: अस्मान् नास्ति धार्मिक वार्ताम्” वयम् तस्य दयाया: कारणात् रक्षित: । एक: ईसाई, स: अस्मान् पवित्र आत्मना पुनर्जन्म: नवीकरणस्य स्वच्छीकरणमाध्यमेन रक्षित: । “तर्हि किंचित् अस्ति य: ईश्वरेण कृत: पुनर्जीवित: भवति। (जन 3:03,3:7,पतरस 1:23) तथा च विश्वासकारणम् ईशु मसीहे विश्वासं च (इफिसियो2:8) अस्मान् कथयति यत् इदं अस्ति” --- कृपया त्वं विश्वासं च इदं नास्ति स्वयमेव परमेश्वरस्य वरदान: अस्ति इति माध्यमेन रक्षित: ।

एको वास्तविक ईसाई एक: व्यक्ति: य: ईशु मसीहस्य मानवस्य कार्ये विश्वासं आश्वासनं च ददातिस्म । पापेभ्य: भुगतानम् तथा च तृतीये दिने तस्य पुनर्जीवन रूपे क्रूसे तस्य मृत्यु: अपि सम्मिलित: अस्ति (जॉन1:12) अस्मान् वदति, “सर्वे ये तं प्राप्त:य: तस्य नामोपरि विश्वासयितुं पुनरपि स: परमेश्वरस्य सन्तान रूपे अधिकारं ददातिस्म” ईश्वरस्य शब्दाय एक: वास्तविक ईसाईजनस्य चिन्हम् अस्ति। परेभ्य: आज्ञाकारिणेभ्य: च, (02:04जॉन10) एक: वास्तविक: परिवारस्य एक: अन्श: अस्ति तथा च एकस्य एकः शिशु: य: ईशु मसीहे नवजीवनं ददाति स्म ।

किं त्वं मसिहस्य यत्र अपठ:,एक:निर्णय:असि स्म?यदि तद् अस्ति,क्लिके अकरोत। बटनस्य नीचैः -किं “अहं अद्य मसीह अस्विकरवम्”।संस्कृत: मुख्य पृष्ठं अगच्छतअस्ति किम् एक: ईसाई?