Ergaa gammachiisaaErgaa gammachiisaa

Jireenya bara baraa qabaadhuu?

Araara argadhuu? Waaqayyo biraa akkamittan araara argadha?

Kiristaana lammffaa dhalate ta’uu jechuun maal jechuudhaa?

Seerawwan hafuura arfan maal faadhaa?

Waaqayyoon duratti akkamittan sirrii ta’aa?

Yesus gara waaqaatti kan nama geessu karaa tokkichaa?

Yeroon du’u gara jannataa akkan dhaqu akkamiinan beekuu danda’aa?

Du’a booddee jireenyi jiraa?

Yesus Kiristoos akka fayyisaa dhunfaa keetiitti fudhachuun maal jechuudha?

Karoorri fayyinaa/ karaan fayyinaa maalii?

Anaaf amantaan sirriin maalii?

Gara fayyinaatti karaan warra Roomaa maali?

Kadhannaan cubbamaa maalii?

Kiristianni maali?

Ani amma amantii koo Yesuus irra godhadheera...amma sanatti aanseewoo?
Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef