बाईबलले शरीरको छालामा खोपेको चित्र वा शरीरको खोपाइको विषयमा के भन्छ ?प्रश्न: बाईबलले शरीरको छालामा खोपेको चित्र वा शरीरको खोपाइको विषयमा के भन्छ ?

उत्तर:
पुरानो करारको व्यवस्थाले इस्राएलीहरुलाई आज्ञा गरेका थिए , मरेका मानिसका निम्ति आफ्नो शरीरमा काटेर चोट नबनाउनु । अनि आफ्नो शरीरमा कुनै किसीमको छाप नबनाउनु । म परमप्रभु हुँ (लेवी १९ :२८ ) यसकारण विश्वासीहरु आज पुरानो करारको व्यवस्थाको अधिनमा नभएतापनि ( रोमी १०: ४ , गलाती ३: २३- २५ , एफिसी २: १५ ) त्याँहा शरीरमा छाप बनाउने सम्वन्धको विरुद्धमा एउटा आज्ञा भएको तथ्य हुँदा हामीमा प्रश्न आउनपर्छ । नया करारले चाँहि विश्वासीहरुलाई शरीरमा छाप बनाउनु हुन्छ वा हुदैन भनी केही पनि भन्दैन । शरीरमा छाप बनाउने र खोप्ने सम्वन्धमा एक राम्रो परिक्षण गर्नु चाँहि हामीले इमान्दारसंग असल विवेकमा परमेश्वरलाई आशिष मागी , उँहाको आफ्नै असल अभ्रि्रायको निम्ति यी विशेष क्रियाकलापहरु प्रयोग गर्न सक्छौ कि भनी निश्चय गर्नु हो । “ यसकारण चाहे तिमीहरु खाओ, अथवा पिओ , वा तिमीहरु जे सुकै गर परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर ।” (१ कोरिन्थी १० :३१ ) नयाँ करारले शरीरमा छाप बनाउने अथवा खोप्नेको विरुद्धमा केहि पनि भन्दैन तर यसले परमेश्वरमा विश्वास गर्न शरीरमा छाप बनाउनु वा खोप्नु पर्छ भन्ने कुनै कारण पनि दिदैन ।

विचार गर्नुपने अर्को विषय हो सरलता । बाइबलले हामी सरलता साथ पहिरुन भनि सल्लाह दिदछ ( १ तिमोथी २:९ ) सरलरुपको पहिरनको एक रुप चाँहि पहिरनद्धारा प्रयाप्त रुपले ढाकिएका हरेक कुरा ढाकिएको हुनपर्छ भनी निश्चय गर्नु हो । यधपि सरलताको मुख्य अर्थ चाँहि आफैतिर ध्यान खिच्नु भनेको होईन । शरीरमा छाप बनाउने वा खोप्ने कुराले शरीरतिर ध्यान अवश्य नै खिच्दछ यो सोचाइमा भन्नुपर्दा शरीरमा छाप बनाउने वा खोप्ने काम सरलता होइनन् ।

बाइबलले सम्बोधन नगरेका विषयहरुबारे एउटा मुख्य बाइबलिय सिद्धान्त भनेको यो कार्यले परमेश्वर प्रसन्न बन्नु हुन्छ होला भन्ने यदि कुनै शंकाले स्थान पाउछ भने त्यसमा नलाग्नु वेश हुन्छ । रोमी १४: २३ पदले हामीलाई याद गराउछ कि विश्वासवाट उत्पन्न नभएका कुनै पनि थोक पाप हो । हामीले यो संझनु आवश्यक छ कि हाम्रो शरीर लगायत हाम्रो प्राणको उद्धार भएको छ र त्यो परमेश्वरको हो । ( १ कोरिन्थी ६ :१९- २) पदहरुले शरीरमा बनाउने छाप वा चित्र के विषयमा प्रत्यक्ष लागु नभए तापनि , यसले एउटा शिक्षा दिदँछ तिमीहरुको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो जुन पवित्र आत्मा तिमीहरुल परमेश्वरवाट पाएका छौ । र उँहा तिमीहरुभित्र वास गर्नु हुन्छ भन्ने के तिमीहरुलाई थाँहा छैन - तिमीहरु स्वयम आफ्नै होइनौ । हामीहरु मोल तिरेर किनीएका हौ । यसकारण तिमीहरुका हरीरमा परमेश्वरको महिमा गर । “ हाम्रो शरीरसंग हामी जहाँ जान्छौ र जे गर्र्छौ , त्यसमा यो महान सत्यताको एक साँचो आचरण वा सम्वन्ध हुनुपर्छ । यदि हाम्रो शरीर परमेश्वरको हो भने हामीले यो शरीरलाई टटु खोपेको चित्र वा छापहरुले सृंगार गर्नु भन्दा अघि हामीमा परमेश्वरको स्पष्ट “अनुमति” छ भन्ने सम्वन्धमा निश्चित हुनुपर्छ ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशबाईबलले शरीरको छालामा खोपेको चित्र वा शरीरको खोपाइको विषयमा के भन्छ ?