मेरो जीवनको निम्ति म कसरी परमेश्वरकोर् इच्छालाई जान्न सक्छु ? परमेश्वरको इच्छालाई जान्ने बारे बाइबलले के बताउँछ ?प्रश्न: मेरो जीवनको निम्ति म कसरी परमेश्वरकोर् इच्छालाई जान्न सक्छु ? परमेश्वरको इच्छालाई जान्ने बारे बाइबलले के बताउँछ ?

उत्तर:
दिइएको अवस्थाको निम्ति परमेश्वरको इच्छा थाहाँ पाउँनलाई दुई वटा साँचाहरु रहेका छन् । (१) तपाईले जे कुराको निम्ति भागिरहनु भएको छ वा जे कुरा गर्न विचार गरिरहनु भएको छ त्यो बाइबलले मनाही गरेको छैन भनी निश्चित हुनुहोस । (२) तपाईले जे कुराको निम्ति भागिरहनु भएको छ वा जे कुरा गरीरहने विचार गरिरहनु भएको छ त्यसले परमेश्वरलाई महिमा दिनेछ र तपाईलाइ आत्मिक रुपमा बुद्धि हुन सहायता गर्छु भन्ने कुरामा निश्चित हुनुहोस् । यदि यी दुई

वटा कुराहरु साँचो छ भने र परमेश्वरले अफसल तपाईले भागिरहनु भएको कुरा दिनुभएको छैन भने तपाईले भागिरहनु भएको कुरा तपाईको निम्ति परमेश्वरकोर् इच्छा अनुसारको होईन् । अथवा , सायद यसको निम्ति तपाइले अरु केहि लामो समयसम्म वर्णन आवश्यक छ । कहिले काँही परमेश्वरकोर् इच्छा जान्न कठिन हुन्छ । मानिसहरु साधारणतया परमेश्वरबाट के गर्ने , कँहा काम गर्ने , कँहा बस्ने , को संग विवाह गर्ने आदि बारे उनीहरुलाई भनेको चाहन्छन् (रोमी १२:२ ले ) हामीलाई भन्छ , “ यस संसारको ढाँचामा नचल ,तर आफ्नो मनमा नँया भई पुर्ण रुपले परविर्तित होआ , र परमेश्वरको असल , ग्रहणयोग्य र सिर्द्धर् इच्छा के हो, त्यो तिमिहरुले जाँन्न सक ।”

परमेश्वरले मानिसलाई विरलै मात्रमा सिधै र निश्चित जानकारी दिनुहुन्छ । परमेश्वरले हामीलाई यी कुराहरुबारे छनोट गर्न दिनु भएको छ । एउटै मात्र निर्णय हामीले गरेका उँहा चाहनु हुन्न त्यो हो , त्यो हो पाप गर्ने निर्णय उँहाको इच्छालाई रोक्ने निर्णय । हाम्रो छनौट उँहाको इच्छा अनुसार सहमत हुने खालको भएको परमेश्वर चाहनु हुन्छ । त्यसैले, तपाईको निम्ति परमेश्वरकोर् इच्छालाई कसरी जान्नु हुन्छ - यदि तपाई परमेश्वरसंग घनिष्ट रुपमा हिडिरहनु भएको छ भने र साँचो रुपमा तपाईको जीवनको निम्ति उँहाकोर् इच्छाको अपेक्षा गर्नु भएको छ भने-परमेश्वरले उँहा चाहना अनुसारका कुराहरु तपाईको हृदयमा हाली दिनु हुनेछ ।

मुख्य कुराचाँहि परमेश्वरको इच्छालाई चाहनु हो, तपाईको आफ़्नै इच्छा होईन् । “ परमप्रभुमा आनन्दित होऊ, र उँहाले त्रि्रो मनोरथ पुर्ण गर्नुहुनेछ । “ (भजनसंग्रह ३७:४) । यदि बाइबलले यसको विरुद्धमा भन्दैन भने , र यसले साँचो रुपमा तपाईलाई आत्मिक रुपमा फाईदा दिन सक्छ भने बाइबलले तपाइलाई निर्णय गर्ने र तपाईक हृदयलाई पछ्याउने “अनुमति” दिन्छ ।”नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशमेरो जीवनको निम्ति म कसरी परमेश्वरकोर् इच्छालाई जान्न सक्छु ? परमेश्वरको इच्छालाई जान्ने बारे बाइबलले के बताउँछ ?