बाइबलले समलिङ्गी पापको विषयमा के भन्दछ ?प्रश्न: बाइबलले समलिङ्गी पापको विषयमा के भन्दछ ?

उत्तर:
बाइबलले स्पष्ट बताउँदछ कि समलिङ्गी क्रियाकलाप एक पाप हो (उत्पक्ति १९: १-१३, लेवी १८:२२, रोमी १:२६-२७, १ कोरिन्थी ६:९) । रोमी १ २६-२७ सम्मका पदहरुले सिकाउँदछ कि समलिङ्गी क्रियाकलाप चाँहि परमेश्वरलाई इन्कार गर्राई र परमेश्वरको आज्ञा उलङघन गर्राईको परिणाम हो । जब एउटा व्यक्तिले निरन्तर पाप गरिरहन्छ र अविश्वासमा हिडिरहन्छ भने, बाइबलले हामीलाई बताउँदछ कि, परमेश्वरबाटको अलगताको जीवनको र्व्यर्थता र निराशाता तिनीहरुलाई देखाउँन परमेश्वरले तिनीहरुलाई अझ दुष्टतामा र भ्रष्ट पापको अवस्थामा "त्यगिदिनुहुन्छ" । १ कोरिन्थी ६:९ पदले घोषणा गर्दछ कि, समलिङ्गी "बाँधकहरु" परमेश्वरको राज्यको हकदार हुनेछैनन् ।

परमेश्वरले एउटा व्यक्तिलाई समलिङ्गी विचार वा इच्छाहरु भएको बनाउनु हुन्न । बाइबलले हामीलाई बताउदँछ कि एउटा व्यक्ति पापको कारणले समलिङ्गी बन्दछ (रोमी १:२४-२७), र अन्तमा तिनीहरुका आफ़्नै रोजाईबाट बन्दछन् । एउटा व्यक्ति एक अतिनै समलिङ्गी भावुकताको साथ जन्मेको हुनसक्छ, जस्तै कुनै व्यक्तिहरु हिंसा र अन्य पापको एक प्रवृतिका साथ जन्मेका हुन्छन् । त्यसले त्यो व्यक्तिलाई आफैलाई पापको लालशामा सुम्पेर पाप गर्ने चयन गर्राईमा कुनै बहाना गर्न दिदैन । यदि एउटा व्यक्तिको अति नै रीस वा क्रोधको भावनाको साथ जन्म भएको छ, के यसले त्यो व्यक्तिलाई ति इच्छा वा भावना प्रति आफैलाई सुम्पनु भन्ने हुन्छ ? निःशन्देह होइन ! त्यसतै समलिङ्गीहरुको निम्ति पनि ।

यद्यपि, बाइबलले समलिङ्गी पापलाई अन्य कुनै पापहरु भन्दा ठूलो हो भनेर व्याख्या गर्दैन, सबै पापले परमेश्वरलाई अप्रसन्न तुल्याउदछ । समलिङ्गीहरु (१ कोरिन्थी ६:९-१०) पदहरुमा भएका धेरै पापहरुका सुची भित्र पर्ने एउटा पाप हो, जोहरु परमेश्वरको राज्यको हकदार हुनेछैनन् । बाइबल अनुसार परमेश्वरको क्षमा जसरी व्यभिचारीहरु, मूर्तिपूजकहरु, हत्याराहरु, चोरहरु, आदिहरुलाई सुलभ भए जस्तै समलिङ्गीहरुका निम्ति पनि उपलब्ध छ । परमेश्वरले ख्रीष्टमा आ- आफ़्नो मुक्तिको लागि विश्वास गर्नेहरुलाई सिमलिङ्गी सम्बन्धी पाप र अन्य पापहरुमाथि विजय हुने सामार्थको बारेमा पनि प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ (१ कोरिन्थी ६:११, २ कोरिन्थी ५ :१७)।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशबाइबलले समलिङ्गी पापको विषयमा के भन्दछ ?