भूतहरुको विषयमा बाइबलले के भन्छ त ?प्रश्न: भूतहरुको विषयमा बाइबलले के भन्छ त ?

उत्तर:
दुष्टलाई पहिचान गर्नको लागि प्रकाश १२:९ चाहिँ सबैभन्दा स्पष्ट वचन हो, “त्यो ठूलो अजिङ्गर तल फालियो — त्यो प्राचिन सर्प, जो सारा संसारलाई बहकाउने दियाबलस र शैतान हो । त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यस्का दूतहरु त्यस्का साथसाथै फ्याँकिए ।“ स्वर्गबाट शैतानको पतनलाई यशैया १४:१२–१५ र इजकिएल २८:१२–१५ मा प्रतिकात्मकरुपमा वर्णन गरिएको छ । प्रकाश १२:४ ले शैतानले पाप गर्दा त्यसले आफूसंग एक तिहाइ दूतहरुलाई लिएका थिए भनेर संकेत गरेको जस्तो देखिन्छ । यहूदा ६ ले पाप गर्ने दूतहरुको उल्लेख गरेको छ । दुष्टहरुचाहिँ फ्याँकिएका शैतानसंगै फ्याँकिएका दूतहरु हुन् जसले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरे भनेर बाइबलले उल्लेख गर्दछ ।

अहिले शैतान र त्यस्का दुष्ट दूतहरुले परमेश्वरलाई आराधना गर्ने र उहाँलाई पछ्याउने सबैलाई नष्ट गर्न र धोका दिन खोजिहिँडेको छ (१पत्रुस ५:८; २कोरिन्थी ११:१४–१५) । भूतहरुलाई दुष्टआत्माहरु (मत्ती १०:१), अशुद्ध आत्माहरु (मर्कूस १:२७), र शैतानका दूतहरु (प्रकाश १२:९) को रुपमा वर्णन गरिएको छ । शैतान र त्यस्का दुष्ट दूतहरुले संसारलाई धोका दिन्छ (१कोरिन्थी ४:४), ख्रीष्टियनहरुलाई आक्रामण गर्छ (२कोरिन्थी १२:७; १पत्रुस ५:८) र पवित्र दूतहरुसंग युद्ध गर्छ (प्रकाश १४:४–९) । भूतहरु र फ्याँकिएका दूतहरु परमेश्वरका शत्रुहरु हुन् तर तिनीहरु हारेका शत्रुहरु हुन् । संसारमा भएकाहरु भन्दा महान् त उहाँ हुनुहुन्छ जो हामीमा हुनुहुन्छ (१यूहन्ना ४:४) ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशभूतहरुको विषयमा बाइबलले के भन्छ त ?