मण्डली जानु किन महत्वपूर्ण छ?




प्रश्न: मण्डली जानु किन महत्वपूर्ण छ?

उत्तर:
बाइबलले हामीलाई भन्दछ कि हामी मण्डली जानुपर्दछ यसोस्ले अरु विश्वासीहरुसंग हामीले परमेश्वरको आराधना गर्न सक्दछौं र हाम्रो आत्मिकी बढोत्तरीको लागि उहाँको वचनबाट सिकाइंदछौं (प्रेरित २:४२; हिब्रू १०:२५) । मण्डलीचाहिँ त्यस्तो स्थान हो जहाँ विश्वासीहरुले एकअर्कालाई प्रेम गर्न सक्दछन् (१ यूहन्ना ४:१२), एक–अर्कालाई उत्साह दिन सक्दछन् (हिब्रू ३:१३), एक–अर्कालाई प्रेरणा दिन सक्दछन् (रोमी १५:१४), एक–अर्कालाई आदर गर्द सक्दछन् रोमी (१२:१०), अनि एक–अर्काप्रति दयालु र सहनुभूति राख्न सक्दछन् (एफिसी ४:३२) ।

जब कुनै व्यक्तिले उद्धारको लागि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछ, त्यसलाई ख्रीष्टको शरीरको एउटा सदश्य बनाइन्छ (१ कोरिन्थी १२:२७) । एउटा मण्डलीको शरीरले असलरुपमा कार्य गर्नको लागि, यसको सबै “शरीरका भागहरु” उपस्थित हुन जरुरी हुँदछ (१ कोरिन्थी १२:१४–२०) । त्यस्तैगरी, अरु विश्वासीहरुको सहायता र उत्साह विना कुनै विश्वासी पूर्ण आत्मिकी परिपक्कतामा कहिले पनि पुग्नेछैन (१ कोरिन्थी १२:२१–२६) । यस्ता कारणहरुका लागि, मण्डली जानु, सहभागिता जनाउनु र संगतिचाहिँ एउटा विश्वासीको जीवनमा नियमित पक्ष हुनुपर्दछ । साप्ताहिकरुपले मण्डली जानु विश्वासीहरुका लागि कुनै पनि अर्थमा “जरुरी” पर्दैन, तर ख्रीष्टलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिमा परमेश्वरको आराधना गर्ने, उहाँको वचनलाई ग्रहण गर्ने अनि अरु विश्वासीहरुसंग संगति गर्ने एउटा चाहना हुनु नै पर्दछ ।



नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोश



मण्डली जानु किन महत्वपूर्ण छ?