स्वर्गदूतहरुको विषयमा बाइबलले के भन्छ त ?प्रश्न: स्वर्गदूतहरुको विषयमा बाइबलले के भन्छ त ?

उत्तर:
स्वर्गदूतहरु व्यक्तिगत आत्मिकी प्राणीहरु हुन् जसहरुसंग विवेकहरु, भावनाहरु अनि इच्छाहरु हुन्छन् । योचाहिँ असल र खराब दूतहरु (दियाबलस) दुवैमा हुने सत्य कुरा हुन् । दूतहरुसंग ज्ञान हुन्छ (मत्ती ८:२९; २कोरिन्थी ११:३; १पत्रुस १:१२), भावना देखाउँछ (लूका २:१३; याकूब २:१९; प्रकाश १२:१७), अनि इच्छालाई प्रयोग गर्छन्: (लूका ८:२८–३१; २तिमाथी; २:२६ यहूदा ६) । दूतहरु वास्तविक भौतिक शरीरहरु नभएका आत्माहरु हुन् (हिब्रू १:१४) । तिनीहरुको भौतिक शरीरहरु नभए तापनि तिनीहरु व्यक्तिहरु नै हुन् ।

तिनीहरु सृष्टि गरिएका प्राणीहरु भएका हुनाले, तिनीहरुका ज्ञान सीमित छन् । यसको अर्थ हुन्छ परमेश्वरले जान्नुभए झैं सबै कुराहरु तिनीहरुले जान्दैनन् (मत्ती २४:३६) । तिनीहरुसंग मानिसजातिसंग भन्दा धेरै ज्ञान भए जस्तो देखिए तापनि, त्योचाहिँ तीनओटा कुराहरुको कारणले गर्दा हुनसक्दछ । पहिलो, दूतहरुलाई प्राणीहरुको क्रमको रुपमा मानिसजातिभन्दा उच्चमा सृष्टि गरियो । त्यसैकारण, तिनीहरुसंग धेरै नै ज्ञान भएका हुन् । दोस्रो दूतहरुले बाइबल र संसारलाई मानिसजातिले भन्दा अझ विस्तारपूर्वक अध्ययन गरेका छन् र यसबाट ज्ञान प्राप्त गर्दछन् (प्रकाश २:१९; प्रकाश १२:२) । तेस्रो, दूतहरुले मानिसको क्रियाकलापलाई लामो समयसम्म अध्ययन गरेर ज्ञान प्राप्त गर्छन् । मानिसजातिले झैं, स्वर्गदूतहरुले विगतको अध्ययन गर्नुपर्दैन; यसलाई तिनीहरुले अनुभव गरेका छन् । त्यसकारण, परिस्थितिहरुमा अरुहरुले कसरी कार्य गरेका छन् र प्रतिक्रृया जनाएका छन् भनेर जान्दछन् र त्यस्तै परिस्थितिहरुमा हामीले पनि त्यसरी नै कार्य गर्नुपर्दछ भनेर ठूलो परिशुद्धतासंग भविष्यवाणी गर्न सक्छन् ।

तिनीहरुसंग इच्छाहरु भए तापनि, सबै प्राणीहरुझैं स्वर्गदूतहरु पनि परमेश्वरको इच्छाको अधीनमा छन् । विश्वासीहरुलाई सहायता गर्न परमेश्वरद्वारा असल दूतहरुलाई पठाइँदछ (हिब्रू १:१४) । यहाँ केही कार्यहरु छन् जसलाई स्वर्गदूतहरुले गरेका हुन् भनेर बाइबलले श्रेय दिन्छ: तिनीहरुले परमेश्वरलाई प्रशंसा दिन्छन् (भजन १४:१–२; यशैया ६:३) । तिनीहरुले परमेश्वरको आराधना गर्छन् (हिब्रू १:६; प्रकाश ५:८–१३) । परमेश्वरले गर्नुभएको कुरामा तिनीहरुले रमाहट गर्छन् (अयूब ३८:६–७) । तिनीहरुले परमेश्वरका सेवा गर्छन् (भजन १०३:२०; प्रकाश २२:९) । तिनीहरु परमेश्वरसामु हाजिर हुन्छन् (अयूब १:६; २:१) । तिनीहरु परमेश्वरका इन्साफका साधनहरु हुन् (प्रकाश ७:१; ८:२) । तिनीहरुले प्रार्थनाको प्रतिउत्तर ल्याउँछन् (प्रेरित १२:५–१०) । मानिसहरुलाई ख्रीष्टमा जित्नलाई तिनीहरुले सहायता गर्छन् (प्रेरित ८:२६; १०:३) । तिनीहरुले ख्रीष्टियन आज्ञा, काम र कष्टलाई हेरविचार गर्छन् (१कोरिन्थी ४:९; ११:१०; एफिसी ३:१०; १पत्रुस १:१२) । संकष्टको समयमा तिनीहरुले उत्साह दिन्छन् (प्रेरित २७:२३–२४) । मृत्युको क्षणमा तिनीहरुले धर्मीजनको हेरचाहा गर्छन् (लूका १६:२२) ।

स्वर्गदूतहरु मानिसजातिभन्दा पूर्णरुपले बेग्लै जीवहरु हुन् । मानिसजातिहरु मरेपछि स्वर्गदूतहरु बन्दैनन् । स्वर्गदूतहरु कहिले पनि मानिसजाति बन्नेछैनन् र कहिल्यै थिएनन् पनि । परमेश्वरले मानिसजातिलाई सृष्टि गर्नुभए अनुरुप नै उहाँले स्वर्गदूतहरुलाई पनि सृष्टि गर्नुभयो । मानिसजातिलाईझैं स्वर्गदूतहरुलाई पनि परमेश्वरको स्वरुपमा र प्रतिरुपमा सृष्टि गरिका हुन् भनेर बाइबलले कहीं पनि उल्लेख गर्दैन (उत्पति १:२६) । स्वर्गदूतहरु आत्मिकी जीवहरु हुन् जसले एउटा निश्चित हदसम्म भौतिक रुप लिन सक्छन् । मानिसहरु मूलरुपमा भौतिक प्राणीहरु हुन्, तर एउटा आत्मिकी रुपसहितको । पवित्र स्वर्गदूतहरुबाट हामीले सिक्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो कुरोचाहिँ हो परमेश्वरको आज्ञाप्रतिको तिनीहरुको तत्काल र सन्देहरहितको आज्ञाकारीता ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशस्वर्गदूतहरुको विषयमा बाइबलले के भन्छ त ?