आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानको बीचमा के येशू नरकमा जानुभयो ?प्रश्न: आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानको बीचमा के येशू नरकमा जानुभयो ?

उत्तर:
यस प्रश्नको सम्बन्धमा त्यहाँ एउटा ठूलो अन्यौल रहेको छ । प्रारम्भिकरुपमा यो अवधारणाचाहिँ प्रेरितहरुको सिद्धान्तबाट आउँदछ, जसले “उहाँ नरकमा ओर्लनुभयो” भनेर उल्लेख गर्दछ । त्यहाँ अरु केही वचनहरु पनि छन् जुनहरु येशू नरकमा जानुभएको कुरालाई कसरी अनुवाद गरिएको छ भन्नेमा भर परेका छन् । यस विषयको अध्ययन गराईमा पहिले मृतकको राज्यको विषयमा बाइबलले के सिकाउँदछ भन्ने कुरा बुझ्नु महत्वपूर्ण छ ।

हिब्रू वचनमा, मृतकहरुको राज्यको वर्णन गर्नलाई प्रयोग गरिएको शब्द हो सोल (क्जभय)ि । यसको साधारण अर्थ हुन्छ, “मृतकहरुको स्थान” अथवा “छुट्टिएका आत्माहरुको स्थान ।” नरकको लागि प्रयोग गरिएको नयाँ करारका ग्रीक शब्द हो “हादेस” (ज्बमभक), जसले “मृतकहरुको स्थान” लाई पनि उल्लेख गर्दछ । नयाँ करारका अरु वचनहरुले संकेत गर्दछ कि सोल÷हादेस चाहिँ एउटा अस्थायी स्थान हो, जहाँ आत्माहरुलाई राखिन्छ जसै तिनीहरुले अन्तिम पुनरुत्थान र इन्साफको प्रतिज्ञा गर्दछन् । प्रकाश २०:११–१५ ले यी दुई बीचको भिन्नतालाई स्पष्टरुपले देखाउँदछ । नरक (अग्निकुण्ड जस्तै) हराएकाहरुका लागि इन्साफको स्थायी र अन्तिम स्थान हो । हादेस एउटा अस्थायी स्थान हो । यसैले, येशू नरकमा जानुभएन किनभने नरक त एउटा भविष्यको राज्य हो, जसलाई ठूलो सिंहासनको इन्साफ (प्रकाश २०:११–१५) पनि मात्र प्रभावकारी बनाइन्छ ।

सोल÷हादेस दुईओटा विभाजनहरु सहितको एउटा साम्राज्य हो (मत्ती ११:२३, १६:१८; लूका १०:१५, १६:२३; प्रेरित २: २७–३१), बचाइएका र हराएकाहरुका वासस्थान । बचाइएकाहरुका वासस्थानलाई “स्वर्गलोक” अनि “अब्राहामको काख” भनिएको थियो । बचाइएका र हराएकाहरुका वासस्थानलाई एउटा “ठूलो खाँद” द्वारा छुट्टयाइएको छ (लूका १६:२६) । जब येशू स्वर्गमा उक्लनुभयो, उहाँले स्वर्गलोकमा भएका विश्वासीहरुलाई उहाँसंगै लैजानुभयो (एफिसी ४:८–१०) । सोल÷हादेसको हराएकातर्फचाहिँ कुनै परिवत्र्तन भएको छैन । विश्रुवास नगर्ने सबै मृतकहरु भविष्यमा तिनीहरुका अन्तिम इन्साफको पर्खाइमा त्यहाँ जान्छन् । के येशू सोल÷हादेस मा जानुभयो ? हजूर, एफिसी ४:८–१० र १ पत्रुस ३: १८–२० अनुसार उहाँ जानुभयो ।

भ्जन १६:१०–११ जस्ता परिच्छेदहरुबाट केही अन्यौलता उठेका छन्, जसलाई प्ष्लन व्बmभक ख्भचकष्यल मा यसरी अनुवाद गरिएको छ, “किनभने तपाईंले मेरो प्राणलाई चिहानमा छोडनुहुनेछैन, न त तपाईंले आफ्ना पवित्र जनको शरीर कुहुन दिनुहुनेछ । तपाईंले मलाई जीवनको मार्ग देखाउनुभएको छ.... ।” “चिहान” चाहिँ यस पदको सठीक अनुवाद होइन । एउटा सठीक पाठनचाहिँ “नरक” अथवा “सोल” हुनुपर्दथ्यो । येशूले आफ्नो छेउको चोरलाई यसरी भन्नुभयो, “आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौं” (लूका २३:४३) । येशूको शरीर चिहानमा थियो, उहाँको आत्मा÷प्राण, सोल÷हादेसको “स्वर्गलोक” तर्फ गयो । उहाँले त्यसपछि स्वर्गलोकबाट सबै धर्मीहरुलाई हटाउनुभयो र तिनीहरुलाई आफूसंगै स्वर्गमा लैजानुभयो । दूर्भाग्यवस्, बाइबलका थुप्रै अनुवादहरुमा, अनुवादकहरु आफूहरुले “सोल” र “हादेस” अनि “नरक” को लागि हिब्रू र ग्रीक शब्दलाई कसरी अनुवाद गरेका छन् भन्ने कुराप्रति स्थिर र सठीक छैनन् ।

अरु केहीहरुको दृष्टिमा यस्तो छ कि हाम्रा पापको लागि अरु दण्डित बन्नको लागि येशू “नरक” अथवा सोल÷हादेसको कष्टमय भागपट्टि जानुभयो । यो विचारचाहिँ पूर्णरुपले गैरबाइबलीय हो । यो त हाम्रो स्थानमा क्रूसमा येशूको मृत्यु र उहाँको कष्ट थियो जसले हाम्रो छुटकाराको लागि पर्याप्तमात्रमा प्रदान गर्दथ्यो । उहाँद्वारा बगाइएको रगतले नै हामीलाई हाम्रा पापबाट शुद्ध तुल्यायो (१ यूहन्ना १:७–९) । जसै उहाँ क्रूसमा झूण्डिनु भएको थियो, उहाँले सम्पूर्ण मानिसजातिका पापको भार आफैमा लिनुभयो । उहाँ हाम्रोलागि पाप बन्नुभयो : “किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौं भनेर पाप नचिन्नुहुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनुभयो” (२ कोरिन्थी ५:२१) । पापको यस लाञ्छनाले गेतसमनीको वगैंचामा पापको कचौरासंगको ख्रीष्टको संघर्षलाई बुझ्न हामीलाई मदत गर्दछ जुनचाहिँ उहाँमाथि खन्याइने थियो ।

जब येशू क्रूसमा यसरी कराउनुभयो, “हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईंले मलाई किन त्याग्नुभएको छ” (मत्ती २७:४६) । योचाहिँ त्यसबेला थियो जहिलेचाहिँ उहाँमाथि खन्याइएको पापको कारण उहाँ पिताबाटा अलग हुनुभएको थियो । जसै उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो, “हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईंको हातमा सुम्पन्छु” (लूका २३:४६) । हाम्रो स्थानमा उहाँको कष्ट पूरा भएको थियो । उहाँको प्राण÷आत्मा हादेसको स्वर्गलोकतर्फ गयो । येशू नरकमा जानुभएन । येशूको कष्ट त उहाँ मर्नुभएकै क्षणमा समाप्त भयो । पापको लागि मोल तिरिएको थियो । त्यसपछि उहाँले आफ्नो पुनरुत्थित शरीरलाई पर्खनुभयो अनि उहाँको स्वर्गरोहणमा उहाँ महिमामा फर्कनुहुन्छ । के येशू नरकमा जानुभयो ? भएन । के येशू सोल÷हादेसमा जानुभयो ? हजूर, जानुभयो ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशआफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानको बीचमा के येशू नरकमा जानुभयो ?