के ख्रीष्टियनहरुले पूरानो करारको नियमलाई मान्नु पर्छ ?प्रश्न: के ख्रीष्टियनहरुले पूरानो करारको नियमलाई मान्नु पर्छ ?

उत्तर:
पूरानो करारको नियम इस्राएलको राज्यलाई दिइएको थियो ,ख्रीष्टियनहरुलाई होईन भनी जान्नु यो विषयको मुख्य बुझाई हो । नियमहरु मध्यका केहि परमेश्वरलाई कसरी प्रशन्न तुल्याउँने र आज्ञाकारी हुने भनि इस्राएलीहरुलाइ थाहाँ दिनलाई थिए (उदाहरणको लागी दश आज्ञाहरु) ,तिनिहरुमध्ये केहि चाँहि परमेश्वरलाई कसरी आराधना गर्ने भनी देखाउन थियो (बलिदानपुर्ण प्रणाली) , तिनीहरु मध्ये केही चाँही केवल इस्राएलीहरु ऋरु राष्ट्रहरु भन्दा भिन्न हुन थियो (खाना र लत्ताकपडा सम्बन्धि नियमहरु )। पुरानो करारका कुनैपनि नियमहरु आज हामी प्रयोगमा ल्याउँदैनौ । जब येशू क्रुसमा मर्नुभयो , उँहाले पुरानो करारका नियमहरुलाई खारेज गर्नुभयो (रोमी १०:४सगलाती ३:२३-२५ एफिसी २:१५) ।

पूरानो करारको नियमको सट्टमा , हामी ख्रीष्टको नियममूनी रहेका छौं (गलाती ६:२) जुन चाँही , “तैले परमप्रभू आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले ,र आफ्नो सारा प्राणले, र आफ्नो सारा समझले पे्रम गर्नु। महान र प्रथम आज्ञा यहि हो। दोस्रो पनि यस्तै छ, तैले आफ्नो छिमेकिलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु । सारा अवस्था र अगमवहरुका शिक्षाको आधार नै यी दुई आज्ञाहरु हुन् । “( मत्ती २२:३७ -४०) । यदि हामीले यी दुईवटा कुराहरु गर्यौ भने , ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति चाहनु भएका हरेक कुराहरु हामीले पुरा गर्नेछौंस “परमेश्वरको प्रेम यहि हो कि हामी उँहाका आज्ञाहरु पालन गर्दछौ ,र उँहाका आज्ञाहरु भर्मपुर्ण छैनन् । “ (१ यूहन्ना ५:३ ) व्यवहारिक रुपमा , दश आज्ञाहरु पनि ख्रीष्टयनहरुको लागि उपयुत छैनन् । जेभएतापनि दश आज्ञाहरु मध्ये नौवटा आज्ञाहरु नयाँ कुरामा दोहोरिएका छन् । (शाबथ दिन पालन गर्नु भन्ने बारेका सबै ) । अवस्थापनि , यदि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरिरहेका छौ भने हामी अरु इश्वरहरुलाई वा अरु मुर्तिहरुलाई आराधाना गदैनौ । यदि हामीले आफ्ना छिमेकिहरुलाई प्रेम गरिरहेका छौ भने हामीले उनीहरुको हत्या गर्ने छैनौ , तिनीहरुलाई झुटो बोल्ने छैनौ ,तिनीहरु विरुद्ध व्यभिचार गर्ने छैनौ, वा तिनीहरुको कुराहरुमा लोभ गर्ने छैनौं । त्यसैले हामी पुरानो करारको नियमको मागेको कुनैपनि क’शराको अधिनमा छैनौं । हामी परमेश्वरलाई प्रेम गछौं र हाम्रा छिमेकिहरुलाई प्रेम गछौं । यदि हामी यी दुई कुराहरु विश्वासयोग्य तरिकाले गछौं भने , अरु सबै कुराहरु ठीक ठाउँमा आउँछन् ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशके ख्रीष्टियनहरुले पूरानो करारको नियमलाई मान्नु पर्छ ?