Wat is ware religie?Vraag: "Wat is ware religie?"

Antwoord:
Religie, of godsdienst, kan worden gedefinieerd als “geloof in God of goden die aanbeden worden, gewoonlijk uitgedrukt in gedrag en ritueel” of “elk specifiek stelsel van geloof, aanbidding, etcetera, dat vaak een ethische code omvat”. Nou, meer dan 90% van de wereldbevolking volgt de een of andere religie. Het probleem is dat er zo veel verschillende religies zijn. Welke is de juiste religie? Wat is ware religie?

De twee meest voorkomende ingrediënten van religie zijn regels en rituelen. Sommige religies zijn in essentie niets meer dan een lijst van regels, dingen die je wel en niet moet doen, die een mens in acht moet nemen om als een trouwe volgeling van die religie te worden beschouwd, en dus om op goede voet te staan met de God van die religie. Twee voorbeelden van religies die op regels zijn gestoeld zijn de Islam en het Jodendom. Islam heeft vijf zuilen die in acht moeten worden genomen. Het Jodendom heeft honderden geboden en tradities die gevolgd moeten worden. Tot op zekere hoogte beweren beide religies dat iemand op goede voet staat met God als hij de regels van de religie gehoorzaamt.

Andere religies concentreren zich meer op het in acht nemen van rituelen in plaats van het gehoorzamen van een lijst van regels. Door dit offer aan te bieden, door deze taak uit te voeren, aan deze dienst deel te nemen, door deze maaltijd te eten, etcetera, zal een mens op goede voet staan met God. Het meest in het oog springende voorbeeld van een religie die op rituelen is gebaseerd is het Rooms-Katholicisme. Het Rooms-Katholicisme stelt dat God een mens na de dood in de Hemel zal toelaten als hij of zij als zuigeling met water is gedoopt, aan de Mis deelneemt, zonden aan een priester opbiecht, gebeden tot heiligen in de Hemel richt, vóór de dood door een priester wordt bediend, etcetera, etcetera. Boeddhisme en Hindoeïsme zijn religies die primair op rituelen zijn gebaseerd, maar kunnen in mindere mate ook gezien worden als religies die op regels zijn gebaseerd.

Ware religie is noch op regels noch op rituelen gebaseerd. Ware religie is een relatie met God. Twee dingen die alle religies beweren zijn dat de mensheid op de een of andere manier van God is afgescheiden en dat de mensheid met Hem verzoend moet worden. Een valse religie probeert dit probleem op te lossen door regels en rituelen in acht te nemen. Ware religie lost dit probleem op door te erkennen dat alleen God deze afscheiding kan herstellen, en dat Hij dit ook heeft gedaan. Ware religie erkent het volgende:

• We hebben allemaal gezondigd en zijn daarom van God afgescheiden (Romeinen 3:23).

• Als deze situatie niet rechtgezet wordt, dan bestaat de rechtvaardige straf voor de zonde uit de dood en een eeuwige afscheiding van God na de dood (Romeinen 6:23).

• God kwam in de Persoon van Jezus Christus naar ons toe en stierf in onze plaats. Hij nam zo de straf op Zich die wij verdienen. Hij stond uit de dood op om aan te tonen dat Zijn dood een toereikende offergave was (Romeinen 5:8; 1 Korintiërs 15:3-4; 2 Korintiërs 5:21).

• Als wij Jezus als de Redder aanvaarden, op Zijn dood vertrouwen als de volledige betaling voor onze zonden, dan zijn we vergeven, gered, vrijgekocht, verzoend met God en gerechtvaardigd voor God (Johannes 3:16; Romeinen 10:9-10; Efeziërs 2:8-9).

Ware religie kent weliswaar regels en rituelen, maar er is een cruciaal verschil. In ware religie worden regels en rituelen in acht genomen uit dankbaarheid voor de verlossing die God heeft aangeboden – NIET in een poging om die verlossing te verkrijgen. Ware religie, het Bijbelse Christendom, heeft regels die in acht moeten worden genomen (moord niet, pleeg geen overspel, lieg niet, etcetera) en rituelen die in acht moeten worden genomen (doop door onderdompeling en het Heilige Avondmaal / Communie). Maar het in acht nemen van de regels en rituelen is niet datgene wat iemand op goede voet brengt met God. Nee, deze regels en rituelen zijn het GEVOLG van de relatie met God, door genade en in geloof - het geloof in alleen Jezus Christus als de Redder. Valse religies bestaan uit het doen van dingen (regels en rituelen) in een poging om God’s genade te verdienen. Ware religie bestaat uit het ontvangen van Jezus Christus als Redder en het hierdoor hebben van een juiste relatie met God– om vervolgens dingen te doen (regels en rituelen) uit liefde voor God en uit een verlangen om dichter tot Hem te groeien.

Heb je het besluit vóór Christus genomen naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Indien “ja” klik op de “ik heb Christus vandaag aangenomen” - knop hieronder.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat is ware religie?