Is universalisme / universele verlossing Bijbels?Vraag: "Is universalisme / universele verlossing Bijbels?"

Antwoord:
Universalisme is het geloof dat iedereen gered zal worden. Er zijn tegenwoordig veel mensen die het standpunt van de “Universele Verlossing” aanhangen – het idee dat alle mensen uiteindelijk in de hemel met de Heer zullen samen zijn. Misschien is het idee dat mannen en vrouwen een leven van eeuwige foltering in de hel zouden moeten leven wel de oorzaak van het feit dat sommige mensen de leerstellingen van de Schrift over dit onderwerp afwijzen. Voor anderen leidt een te sterke nadruk op de liefde en de barmhartigheid van Christus tot het geloof dat God elke levende ziel genadig zal zijn. Maar de Schriftteksten leren ons dat sommige mensen een eeuwigheid in de hel zullen doorbrengen, terwijl anderen een eeuwigheid lang met de Heer in het paradijs zullen samen zijn.

Op de eerste plaats is er het bewijs dat mensen die niet gered zijn tot in de eeuwigheid in de hel zullen verblijven. De woorden van Jezus zelf bevestigen dat de de mensen die verlost zijn net zoveel tijd in de hemel zullen doorbrengen als de tijd die de mensen die niet verlost zijn in de hel zullen doorbrengen. Matteüs 25:46 zegt: “Zij zullen naar de EEUWIGE straf gaan, maar de rechtvaardigen naar het EEUWIG leven” (nadruk toegevoegd). Sommige mensen geloven dat de mensen in de hel uiteindelijk gewoon zullen ophouden te bestaan, maar de Heer Zelf heeft bevestigd dat dit eeuwig zal duren. Dit “eeuwige vuur” wordt eerder ook in Matteüs 25:41 genoemd. In Marcus 9:43 noemt Jezus de hel het “onblusbaar vuur”. Dit vuur zal nooit uitgaan omdat het voor altijd zal branden.

Hoe kan iemand dit “onblusbaar vuur” vermijden? Veel mensen geloven dat alle wegen naar de hemel leiden, of denken dat God zo liefdevol en genadig is dat Hij alle mensen in de hemel zal toelaten. Hoewel God zeer zeker vol liefde en genade is, waren het juist deze eigenschappen die Hem er toe aanzetten om Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde te sturen om voor ons aan het kruis te sterven. Jezus Christus is de exclusieve deur die toegang geeft tot een eeuwigheid in de hemel. Handelingen 4:12: “Door niemand anders komt de redding, want er is onder de hemel geen andere naam aan mensen gegeven waardoor wij ons kunnen laten redden”. 1 Timoteüs 2:5: “Want God is één; één is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor allen…”. In Johannes 14:6 zegt Jezus: “Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader”. Johannes 3:16, “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. Als de mens er voor kiest om God’s Zoon af te wijzen, dan voldoen zij niet aan de vereisten om verlost te worden (Johannes 3:16,36).

Door verzen als de bovenstaande wordt het duidelijk dat het Universalisme en de Universele Verlossing een anti-Bijbels geloof is. Universalisme strookt niet met wat de Schrift ons leert. Tegenwoordig beschuldigen veel mensen Christenen er van dat ze intolerant of “uitsluitend” zijn. Maar het is belangrijk om te onthouden dat dit de woorden van Christus Zelf waren. Het Christendom heeft deze ideeën niet zelf ontwikkeld. Christenen zeggen eenvoudig wat de Heer reeds heeft gezegd. Mensen kiezen er voor om deze boodschap te ontkennen omdat ze hun eigen zonden niet onder ogen willen zien en niet willen toegeven dat ze de Heer nodig hebben om hen te redden. Als iemand stelt dat mensen die God’s voorziening voor hun verlossing afwijzen toch gered zullen worden, dan wordt de heiligheid en de rechtvaardigheid van God hierdoor gekleineerd en wordt de noodzaak van de offergave van Jezus in onze plaats hierdoor tegengesproken.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Is universalisme / universele verlossing Bijbels?