Moeten Christenen tolerant zijn ten opzichte van het geloof van andere mensen?Vraag: "Moeten Christenen tolerant zijn ten opzichte van het geloof van andere mensen?"

Antwoord:
In onze moderne tijd wordt het moreel relativisme als de opperste deugd gezien. Elke filosofie, elk idee en elk geloof heeft een gelijke waarde, zo zegt de relativist, en is dus een zelfde hoeveelheid respect waardig. Mensen die het ene geloofssysteem hoger inschatten dan het andere – of nog erger – mensen die beweren kennis te bezitten over een absolute waarheid worden als bekrompen, onwetend of zelfs als dogmatisch beschouwd.

Natuurlijk is het zo dat verschillende religies beweringen maken die elkaar uitsluiten en dat de relativist onverbloemde tegenstellingen onmogelijk op een logische manier kan verenigen. Neem bijvoorbeeld de bewering van de Bijbel dat “mensen eens moeten sterven en dat dan het oordeel volgt” (Hebreeën 9:27) en vergelijk dit dan met de Oosterse religies die reïncarnatie onderwijzen. Nou? Sterven we eens? Of sterven we meerdere malen? Het kan niet zo zijn dat beide leerstellingen waar zijn. De relativist geeft de waarheid feitelijk een nieuwe definitie om zo een paradoxale wereld te scheppen waarin meerdere, tegenstrijdige “waarheden” tegelijkertijd kunnen bestaan.

Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij” (Johannes 14:6). Een Christen heeft de Waarheid aanvaard, niet slechts als een concept maar als een Persoon. Deze erkenning van de Waarheid onderscheidt de Christenen van de zogenaamde “openheid” van onze moderne tijd.

De Christen heeft publiekelijk erkend dat Jezus uit de dood opstond (Romeinen 10:9-10). Als hij werkelijk in de Herrijzenis gelooft, hoe kan hij dan een “open geest” hebben ten opzichte van het idee van ongelovigen dat Jezus nooit uit de dood is opgestaan? Als een Christen deze duidelijke leerstelling uit het Woord van God zou ontkennen dan zou dat inderdaad gelijk staan aan het verraden van God.

We moeten opmerken dat we tot nu toe alleen fundamentele zaken van het geloof als voorbeelden hebben aangehaald. Sommige zaken (zoals de lichamelijke wederopstanding van Christus) kunnen niet gecompromitteerd worden. Andere zaken kunnen zeker bediscussieerd worden, zoals de vraag wie het boek Hebreeën schreef, de aard van de “doorn in het vlees” van Paulus of het aantal engelen dat op een speldenpunt kan staan. We moeten oppassen dat we ons niet laten meeslepen door getwist over secundaire zaken (2 Timoteüs 2:23; Titus 3:9).

Zelfs wanneer we belangrijke doctrines bespreken/bediscussiëren, moeten we als Christenen zelfbeheersing uitoefenen en anderen met respect behandelen. Het is het één om het met iemand over iets oneens te zijn, het is iets heel anders om je negatief over iemand uit te laten. We moeten ons aan de Waarheid vastklampen terwijl we mededogen tonen tegenover hen die de Waarheid in twijfel trekken. Net als Jezus moeten we gevuld zijn met zowel genade als waarheid (Johannes 1:14).

Petrus geeft ons een goede balans tussen het hebben van een antwoord en het hebben van bescheidenheid: “Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden” (1 Petrus 3:15).


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Moeten Christenen tolerant zijn ten opzichte van het geloof van andere mensen?