Wat zegt de Bijbel over Schepping versus evolutie?Vraag: "Wat zegt de Bijbel over Schepping versus evolutie?"

Antwoord:
Het doel van dit artikel is niet om een wetenschappelijk argument in het Schepping versus evolutie debat aan te reiken. Als je op zoek bent naar wetenschappelijke argumenten vóór Schepping en/of tegen evolutie, dan kunnen we de volgende websites van harte aanbevelen: Answers in Genesis - http://www.answersingenesis.org (met ook een link naar de Nederlandstalige website) en Institute for Creation Research – http://www.icr.org (Engelstalig). Het doel van dit artikel is om uit te leggen waarom het Schepping versus evolutie-debat volgens de Bijbel überhaupt bestaat. Romeinen 1:25 verkondigt het volgende: "Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen."

Een sleutelfactor is dat we allemaal moeten herkennen dat de overgrote meerderheid van de wetenschappers die in evolutie geloven tevens atheïsten of agnostici zijn. Er zijn wetenschappers die in de een of andere vorm van theïstische evolutie geloven, en er zijn andere wetenschappers die een deïstische kijk op God hebben (dat wil zeggen: God bestaat maar is niet bij de wereld betrokken...alles volgt een natuurlijke loop). Weer anderen kijken op een oprechte en eerlijke manier naar de data en komen op basis daarvan tot de conclusie dat de evolutieleer beter met de data overeenkomt. Maar nogmaals, zij representeren een onbeduidend percentage van de wetenschappers die de evolutieleer aanhangen. De overgrote meerderheid van de evolutionaire wetenschappers gelooft dat het leven zonder ook maar ENIGE tussenkomst van een hoger Wezen evolueerde. Evolutie is per definitie een naturalistische wetenschap.

Als het atheïsme waar is, dan moet er een alternatieve verklaring bestaan voor de manier waarop het universum en het leven ontstonden. Hoewel er vóór de tijd van Darwin al mensen waren die in de een of andere vorm van evolutie geloofden, was Darwin de eerste die een plausibel model ontwikkelde voor de manier waarop evolutie zou kunnen hebben plaatsgevonden – natuurlijke selectie. Darwin noemde zichzelf ooit een Christen, maar later wees hij het Christelijk geloof en het bestaan van God af. Dit was een gevolg van enkele tragedies die er in zijn leven hadden plaatsgevonden. De evolutieleer werd door een atheïst “uitgevonden“. Darwin’s doel was niet om te bewijzen dat God niet bestond, maar dat is wel één van de eindresultaten van de evolutietheorie. De evolutieleer is één van de zaken die het atheïsme mogelijk maken. De tegenwoordige evolutionaire wetenschappers zullen hoogst waarschijnlijk niet willen toegeven dat hun doel is om een alternatieve verklaring voor de oorsprong van het leven te bieden en zo een fundering voor het atheïsme te leggen, maar volgens de Bijbel is dit precies de reden voor het bestaan van de evolutietheorie.

De Bijbel vertelt ons: “Dwazen denken bij zichzelf: Er is geen God'" (Psalm 14:1; 53:2). De Bijbel verkondigt ook dat mensen geen excuus hebben om niet in een Schepper God te geloven: "Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn" (Romeinen 1:20). Volgens de Bijbel is iedereen die het bestaan van God ontkent een dwaas. Waarom zijn er dan zo veel mensen, inclusief sommige Christenen, die bereid zijn om het idee te accepteren dat evolutionaire wetenschappers de wetenschappelijke data op een onbevooroordeelde manier zouden interpreteren? Volgens de Bijbel zijn zij allen dwazen! Dwaasheid impliceert geen gebrek aan intelligentie. De meeste evolutionaire wetenschappers zijn intellectueel gezien briljant. Dwaasheid is een aanwijzing voor het onvermogen om kennis op de correcte manier toe te passen. Spreuken 1:7 vertelt ons: "Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht".

Evolutionaire wetenschappers bespotten Schepping en/of ‘Intelligent Design’ alsof dit onwetenschappelijke ideeën zouden zijn die een wetenschappelijke beschouwing niet eens waardig zouden zijn. Want, zo beargumenteren zij, om als “wetenschap“ te kunnen worden aangemerkt moet iets waargenomen en beproefd kunnen worden, moet het “naturalistisch“ zijn. Schepping is per definitie “bovennatuurlijk“. God, en het bovennatuurlijke, kunnen niet waargenomen of beproefd worden (zo beweren zij) en daarom kunnen Schepping en/of Intelligent Design niet als wetenschap worden aangemerkt. Het gevolg hiervan is dat alle data gefilterd wordt door de vooringenomen, vooronderstelde en vooraf geaccepteerde evolutieleer, zonder dat hierbij alternatieve theorieën worden overwogen.

Maar, de oorsprong van het universum en de oorsprong van het leven kan noch beproefd noch waargenomen worden. Zowel Schepping als evolutie zijn gedachtensystemen die op een geloof zijn gebaseerd wanneer deze het over de oorsprong van het leven of het universum hebben. Geen van beide kan beproefd worden omdat we geen miljarden (of duizenden) jaren terug in de tijd kunnen gaan om de oorsprong van het universum en de oosprong van het leven waar te nemen. Evolutionaire wetenschappers wijzen de Schepping af op gronden die hen er logisch gezien ook toe zouden moeten dwingen om evolutie als een “wetenschappelijke“ verklaring voor de oorsprong af te wijzen. De evolutieleer sluit niet beter aan bij de definitie van “wetenschap“ dan het idee van de Bijbelse Schepping, op zijn minst niet met betrekking tot de oorsprong. De evolutieleer wordt verondersteld de enige verklaring voor de oorsprong te zijn die beproefd kan worden; en daarom is dit de enige theorie over de oorsprong die als “wetenschappelijk“ kan worden beschouwd. Dat is dwaasheid! Wetenschappers die voorstanders van de evolutieleer zijn wijzen een plausibele theorie over de oorsprong af zonder de verdiensten hiervan ook maar op een eerlijke manier te willen onderzoeken, eenvoudigweg omdat dit niet past in hun onlogische, bekrompen definitie van “de wetenschap“.

Als de Schepping waar is, dan is er ook een Schepper tegenover Wie we verantwoording moeten afleggen. De evolutieleer geeft het atheïsme een voedingsbodem. De evolutieleer geeft atheïsten een basis voor een verklaring voor het leven waarin de Schepper God niet voorkomt. De evolutieleer ontkent de behoefte aan een God die in het universum werkzaam is. De evolutieleer is het “scheppingsverhaal“ voor de “religie“ van het atheïsme. Volgens de Bijbel is de keuze duidelijk. We kunnen het Woord van onze almachtige en alwetende God geloven, of we kunnen de onlogisch vooringenomen, “wetenschappelijke” verklaringen van dwazen geloven.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat zegt de Bijbel over Schepping versus evolutie?