Wat is de rol van de Heilige Geest in onze tegenwoordige levens?Vraag: "Wat is de rol van de Heilige Geest in onze tegenwoordige levens?"

Antwoord:
Van alle geschenken die de mensheid van God heeft gekregen, is de aanwezigheid van de Heilige Geest het grootste. De Geest vervult vele functies, rollen en activiteiten. Ten eerste werkt Hij in de harten van alle mensen overal ter wereld. Jezus zei tegen de discipelen dat Hij de Geest naar de wereld zou sturen om “de wereld duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is” (Johannes 16:7-11). Iedereen heeft een “Godsgeweten”, of zij dat nu willen toegeven of niet, omdat de Geest de waarheden van God toepast op de gedachten van de mens om hen er met eerlijke en afdoende argumenten van te overtuigen dat zij zondaars zijn. Een reactie op die overtuiging leidt mensen naar hun verlossing.

Zodra we gered zijn en aan God toebehoren, neemt de Geest voor altijd een vaste woonplaats in onze harten in, en zo verzegelt Hij ons met het bevestigende, getuigende en verzekerende onderpand voor onze eeuwige toestand als Zijn kinderen. Jezus zei dat Hij de Geest zou sturen als onze Helper, Trooster en Gids. “Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger [Helper] te geven, die altijd bij je zal zijn” (Johannes 14:16). Het Griekse woord dat vertaald wordt als “pleitbezorger” of “helper” staat voor “iemand die aan je zijde wordt geroepen”; het geeft aan dat het om iemand gaat die je bemoedigt en aanspoort. “Bij je zijn” heeft te maken met Zijn permanente aanwezigheid in de harten van gelovigen (Romeinen 8:9; 1 Korintiërs 6:19, 20; 12:13). Jezus gaf ons de Geest als een “compensatie” voor Zijn afwezigheid, om voor ons die functies te vervullen die Hij Zelf vervuld zou hebben als Hij persoonlijk bij ons zou zijn gebleven.

Eén van die functies is het openbaren van de waarheid. De aanwezigheid van de Geest in ons stelt ons in staat om het Woord te begrijpen en te interpreteren. Jezus zei: “De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid” (Johannes 16:13). Hij openbaart aan onze gedachten de volledige raadgeving van God op het gebied van aanbidding, doctrine en het Christelijke leven. Hij is de ultieme gids die ons voorgaat, de weg wijst, obstakels verwijdert, begrip mogelijk maakt, en alle dingen helder duidelijk maakt. Hij leidt ons in de manier waarop wij geestelijk moeten leven. Zonder een dergelijke gids zouden we al snel in fouten vervallen. Een cruciaal onderdeel van de Waarheid die Hij openbaart is dat Jezus is wie Hij beweerde te zijn (Johannes 15:26; 1 Korintiërs 12:3). De Geest overtuigt ons van de Godheid en het Zoonschap van Christus, Zijn vleeswording, Zijn Messiaanse identiteit, Zijn lijden en Zijn dood, Zijn wederopstanding en hemelvaart, Zijn verheffing aan de rechterhand van God en Zijn rol als Rechter over alle mensen. In alle dingen verheerlijkt Hij Christus (Johannes 16:14).

Een andere rol van de Geest is het verdelen van gaven. 1 Korintiërs 12 beschrijft de geestelijke gaven die gelovigen worden toebedeeld zodat we als het lichaam van Christus op aarde kunnen functioneren. Al deze gaven, groot en klein, worden door de Geest gegeven zodat wij Zijn ambassadeurs in de wereld kunnen zijn en zo Zijn genade kunnen tonen en Hem kunnen eren.

De Geest brengt ook vruchten voort in onze levens. Wanneer Hij in ons huist, begint Hij met het oogsten van Zijn vruchten in onze levens - vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22-23). Dat zijn geen gevolgen van onze natuurlijke daden, want ons natuurlijke lichaam kan dergelijke vruchten niet voortbrengen, maar het resultaat van de aanwezigheid van de Geest in onze levens.

De wetenschap dat de Heilige Geest Zijn intrek heeft genomen in onze levens, dat Hij al deze wonderbaarlijke functies uitvoert, dat Hij voor altijd bij ons zal zijn en ons nooit zal verlaten of in de steek laten is reden voor enorme vreugde en vertroosting. Dank God voor dit geweldige Geschenk – de Heilige Geest en Zijn werk in onze levens!


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat is de rol van de Heilige Geest in onze tegenwoordige levens?