Wie zijn de Jehovah’s Getuigen en wat geloven zij?Vraag: "Wie zijn de Jehovah’s Getuigen en wat geloven zij?"

Antwoord:
De sekte die we tegenwoordig kennen als de Jehovah’s Getuigen werd in 1870 in Pennsylvania (in de Verenigde Staten) door Charles Taze Russell opgericht als een Bijbelstudiegroep. Russell noemde zijn groep de "Millennial Dawn Bible Study". Charles T. Russell schreef vervolgens een reeks boeken met de titel "The Millennial Dawn" (“Het Dagen van het Millennium”), dat tot aan zijn dood uit zes delen bestond en een groot gedeelte van de theologie bevatte die de Jehovah’s Getuigen tegenwoordig aanhouden. Na de dood van Russell in 1916 schreef Rechter J. F. Rutherford, Russell's vriend en opvolger, het zevende en laatste deel van de "Millennial Dawn" reeks: "The Finished Mystery" (“Het Voltooide Mysterie”, 1917). Het Wachttoren- Bijbel en Traktaatgenootschap werd in 1886 opgericht en werd al snel het voertuig waarmee de “Millennial Dawn” beweging hun ideeën naar anderen begonnen te verspreiden. Tot 1931 stond de groep bekend als de “Russellieten“. In dat jaar werd de groep, als gevolg van een splitsing binnen de organisatie, hernoemd tot “Jehovah’s Getuigen“. De groep waarvan zij zich hadden afgesplitst kwam bekend te staan als de “Bijbelstudenten“.

Wat de Jehovah’s Getuigen geloven? Wanneer we de doctrinaire posities op het gebied van onderwerpen als de Godheid van Jezus, Verlossing, de Drieëenheid, de Heilige Geest, de Verzoening, etcetera eens goed onder de loep bekijken, dan kunnen we zonder twijfel vaststellen dat zij ten opzichte van deze onderwerpen geen orthodoxe Christelijke posities innemen. Jehovah’s Getuigen geloven dat Jezus de Aartsengel Michaël is, het hoogste geschapen wezen. Dit is strijdig met een groot aantal Schriftteksten die duidelijk verkondigen dat Jezus God is (Johannes 1:1,14; 8:58; 10:30). Jehovah’s Getuigen geloven dat de verlossing van mensen tot stand wordt gebracht door een combinatie van geloof, goede daden en gehoorzaamheid. Dit is strijdig met talrijke Schriftteksten die verkondigen dat verlossing door middel van geloof tot stand wordt gebracht (Johannes 3:16; Efeziërs 2:8-9; Titus 3:5). Jehovah’s Getuigen ontkennen de Drieëenheid omdat zij geloven dat Jezus een geschapen wezen was en dat de Heilige Geest feitelijk de kracht van God is. Jehovah’s Getuigen wijzen het idee van de plaatsvervangende verzoening door Jezus af en zij geloven in plaats daarvan in een afkoop-theorie die stelt dat de dood van Jezus een betaling van een afkoopsom was voor de zonde van Adam.

Hoe rechtvaardigen de Jehovah’s Getuigen deze onbijbelse doctrines? (1) Zij beweren dat de kerk de Bijbel door de eeuwen heen heeft verdorven, en (2) Zij hebben de Bijbel opnieuw vertaald in wat zij de “Nieuwe Wereld Vertaling” noemen. Het Wachttoren- Bijbel en Traktaatgenootschap heeft de tekst van de Bijbel veranderd zodat deze bij hun valse doctrines zou aansluiten – in plaats van hun doctrines te baseren op wat de Bijbel ons feitelijk leert. De Nieuwe Wereld Vertaling is al in vele verschillende uitgaven uitgebracht omdat de Jehovah’s Getuigen steeds meer Schriftteksten ontdekken die hun doctrines tegenspreken.

Jehovah's Getuigen kunnen eenvoudig als een cultus worden ontmaskerd die slechts losjes op de Schrift is gebaseerd. Het Wachttorengenootschap baseert zijn leerstellingen en doctrines op de originele en uitgebreide leerstellingen van Charles Taze Russell, Rechter Joseph Franklin Rutherford en hun volgelingen. Het Besturende Lichaam van het Wachttoren- Bijbel en Traktaatgenootschap is het enige orgaan binnen de cultus die beweert de autoriteit te hebben om de Schriftteksten te interpreteren. Met andere woorden, wat het Besturende Lichaam over een passage uit de Schrift te zeggen heeft wordt als het laatste woord gezien. Onafhankelijk denken wordt sterk ontmoedigd. Dit staat lijnrecht tegenover de manier waarop Paulus Timoteüs (en ons) maant om ijverig te studeren om zo betrouwbaar te zijn voor God, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die eerlijk uitkomt voor het woord van de waarheid. Deze aansporing, die in 2 Timoteüs 2:15 gevonden kan worden, is een duidelijk instructie van God aan elk van Zijn individuele kinderen in het Lichaam van Christus om, net als de Christenen in Berea, de Schriftteksten dagelijks te onderzoeken om te zien of de dingen die hen geleerd worden wel in overeenstemming zijn met wat Zijn Woord over het betreffende onderwerp te zeggen heeft.

De Jehovah’s Getuigen moeten geprezen worden voor hun “evangelistische inspanningen“. Er bestaat waarschijnlijk geen enkele religieuze groepering die hun boodschap trouwhartiger naar buiten wil brengen dan de Jehovah’s Getuigen. Maar helaas staat deze boodschap vol verdraaiïngen, bedrog en valse doctrines. Moge God de ogen van de Jehovah’s Getuigen voor de Waarheid van het Evangelie en de ware inhoud van God’s Woord openen.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wie zijn de Jehovah’s Getuigen en wat geloven zij?