Wat is berouw en waarom is dit noodzakelijk om gered te worden?Vraag: "Wat is berouw en waarom is dit noodzakelijk om gered te worden?"

Antwoord:
Velen denken dat de term berouw “afkeren van zonde” betekent. Maar dit is niet de Bijbelse definitie van berouw, of inkeer. In de Bijbel betekent het woord berouw “van gedachten veranderen”. De Bijbel vertelt ons ook dat een echt berouw zal leiden tot een veranderd gedrag (Lucas 3:8-14; Handelingen 3:19). Handelingen 26:20 zegt: “[Ik heb] verkondigd dat ze tot inkeer moesten komen en God moesten eren, en zich dienden te gedragen zoals dat bij hun nieuwe leven paste.” De volledige Bijbelse definitie van berouw is een verandering van gedachten die leidt tot een verandering in gedrag.

Wat is dan het verband tussen berouw en verlossing? Het boek Handelingen lijkt zich vooral te concentreren op berouw in relatie tot de verlossing (Handelingen 2:38; 3:19; 11:18; 17:30; 20:21; 26:20). Berouw tonen, of tot inkeer komen, is een verandering in de gedachten over Jezus Christus. In de preek van Petrus op de Pinksterdag (Handelingen hoofdstuk 2) sluit hij af met een oproep aan de mensen om berouw te tonen (Handelingen 2:38). Berouw waarvoor? Petrus roept de mensen die Jezus afwezen (Handelingen 2:36) op om over Hem van gedachten te veranderen, om te herkennen dat Hij inderdaad de “Heer en Messias” is (Handelingen 2:36). Petrus roept de mensen op om van gedachten te veranderen: van een afwijzing van Christus als de Messias naar een geloof in Hem als zowel de Messias als de Verlosser.

Berouw en geloof kunnen gezien worden als “twee keerzijden van dezelfde munt”. Het is onmogelijk om je geloof op Jezus Christus als je Verlosser te stellen zonder eerst van gedachten te veranderen over wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Of het nu een berouw is voor een moedwillige afwijzing, of een berouw voor onwetendheid of desinteresse – het is een verandering van gedachten. Bijbels berouw, in relatie tot verlossing, is het van gedachten veranderen van een afwijzing van Christus naar een geloof in Christus.

Het is van cruciaal belang dat we begrijpen dat berouw geen “werk” is waarmee we onze verlossing kunnen verdienen. Niemand kan tot inkeer komen en tot God komen tenzij God hem of haar tot Zich aantrekt (Johannes 6:44). Handelingen 5:31 en 11:18 geven aan dat berouw iets is dat door God gegeven wordt – het is alleen mogelijk dankzij Zijn genade. Niemand kan tot inkeer komen tenzij God hem of haar tot inkeer laat komen. De hele verlossing, inclusief berouw en geloof, is het gevolg van het feit dat God ons aantrekt, onze ogen opent en onze harten verandert. Gods lankmoedigheid (2 Petrus 3:9) en Zijn goedheid (Romeinen 2:4) leiden ons tot berouw.

Hoewel berouw geen “werk” of handeling is waarmee we onze verlossing kunnen verdienen, is een berouw dat tot verlossing leidt wel de aanzet tot een verandering in gedrag. In de Bijbel lezen we hoe berouw leidt tot een veranderd gedrag. Daarom riep Johannes de Doper de mensen op om “vruchten voort te brengen die een nieuw leven waardig zijn” (Matteüs 3:8). Iemand die werkelijk tot inkeer is gekomen, van een afwijzing van Christus tot een geloof in Christus, zal dit aan de dag leggen met een veranderd leven (2 Korintiërs 5:17; Galaten 5:19-23; Jakobus 2:14-26). Berouw, volgens de correcte definitie, is noodzakelijk voor onze redding. Een Bijbels berouw is het van gedachten veranderen over Jezus Christus en het in geloof tot God keren voor de verlossing (Handelingen 3:19). Het afkeren van zonde is niet de definitie van berouw, maar het is wel een van de gevolgen van een oprecht, op geloof gebaseerd berouw tegenover de Heer Jezus Christus.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat is berouw en waarom is dit noodzakelijk om gered te worden?