www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Hoe kan ik in mijn Christelijke leven zonde overwinnen?"

Antwoord:
De Bijbel heeft het over de volgende hulpmiddelen die we ter beschikking hebben om onze zondige aard te overwinnen:

(1) De Heilige Geest – Een geschenk dat God ons (Zijn kerk) heeft gegeven om in ons Christelijk leven te kunnen zegevieren is de Heilige Geest. In Galaten 5:16-25 toont God ons het contrast tussen de daden van het lichaam en de vruchten van de Geest. In deze passage worden we opgeroepen om door de Geest geleid te worden. Alle gelovigen hebben de Heilige Geest al in hun bezit, maar deze passage vertelt ons dat we door de Geest geleid moeten worden en ons aan Zijn controle moeten overgeven. Dit betekent dat we de suggesties van de Heilige Geest in ons leven moeten opvolgen in plaats van onze lichamelijke verlangens te volgen.

Het verschil dat de Heilige Geest in het leven van een gelovige kan uitmaken wordt door het leven van Petrus aangetoond. Vóór hij met de Heilige Geest werd gevuld ontkende hij Jezus drie keer, en dit nadat hij had gezegd dat hij Jezus tot in de dood zou volgen. Nadat hij gevuld was sprak hij op de Pinksterdag openlijk en krachtig tot de Joden over de Verlosser.

Iemand wordt door de Geest geleid wanneer hij niet probeert om de suggesties van de Geest te verstommen (“de geest uitdoven” zoals dit in 1 Tessalonicenzen 5:19 wordt genoemd) en in plaats daarvan er naar streeft om met de Geest gevuld te worden (Efeziërs 5:18-21). Hoe wordt iemand met de Heilige Geest gevuld? Ten eerste is dit een keuze van God zoals dit in het Oude Testament het geval was. In het Oude Testament selecteerde Hij individuen en specifieke gebeurtenissen om specifieke individuen te vullen die Hij had gekozen om bepaalde taken uit te voeren waarvan Hij wenste dat deze gedaan werden (Genesis 41:38; Exodus 31:3; Numeri 24:2; 1 Samuël 10:10; etcetera). Ik geloof dat er in Efeziërs 5:18-21 en Kolossenzen 3:16 bewijs staat dat God die mensen met de Geest vult die zichzelf met het Woord van God vullen, zoals aangetoond wordt door het feit dat het resultaat van de vervullingen in deze verzen gelijksoortig is. Dat brengt ons naar het volgende hulpmiddel:

(2) Het Woord van God, de Bijbel – 2 Timoteüs 3:16-17 zegt dat God ons Zijn Woord heeft gegeven zodat we voor elke goede taak uitgerust zijn. Het onderwijst ons hoe te leven en wat te geloven, het onthult aan ons wanneer we verkeerde paden zijn ingeslagen, het helpt ons om het juiste pad weer terug te vinden en helpt ons om op dat juiste pad te blijven. Zoals Hebreeën 4:12 met ons deelt is het Woord levend en krachtig en in staat om diep tot in onze harten door te dringen om de diepste problemen uit te roeien die in menselijke termen niet overwonnen kunnen worden. De psalmist praat over de levensveranderende kracht ervan in Psalm 119:9,11,105 en andere verzen. Jozua werd verteld dat de sleutel tot zijn succes in het overwinnen van zijn vijanden (een analogie aan onze spirituele strijd) er uit bestond om dit hulpmiddel niet te vergeten maar er dag en nacht over te mediteren zodat hij het in acht kon nemen. Hij deed dit, zelfs toen wat God hem opdroeg wat in militair opzicht niet logisch leek, en dit was de sleutel tot de overwinning in Zijn strijd voor het Beloofde Land.

Dit hulpmiddel is er vaak één waar we op een triviale manier mee omgaan. We bewijzen er een lipdienst aan door onze Bijbels naar de kerk te zeulen of door er dagelijks wat over te lezen of door een hoofdstuk per dag te lezen, maar we falen om het te onthouden, er over te mediteren, op zoek te gaan naar toepassingen in onze levens, de zonden te bekennen die erdoor onthuld worden, God te prijzen voor Zijn geschenken die erdoor geopenbaard worden. We zijn vaak anorectisch of boulimisch wat betreft de Bijbel. We nemen ofwel net genoeg tot ons om ons spiritueel in leven te houden door het Woord alleen tot ons te nemen wanneer we naar de kerk gaan (maar nooit genoeg verterend om gezonde, bloeiende Christenen te zijn) of we voeden ons er vaak mee maar mediteren er nooit lang genoeg over om er spirituele voeding uit te halen.

Als je er nog geen gewoonte van hebt gemaakt om God’s woord dagelijks op een zinvolle manier te bestuderen, en om passages uit het hoofd te leren die de Heilige Geest op je hart drukt, dan is het belangrijk dat je er een gewoonte van gaat maken. Ik stel ook voor dat je een dagboek begint in een notitieboek of iets dergelijks (dat kan ook op je computer als je sneller tikt dan schrijft). Maak er een gewoonte van om het Woord niet weg te leggen voor je iets hebt opgeschreven wat je er van geleerd hebt. Ik schrijf zelf vaak gebeden aan God om Hem te vragen om mij te helpen op gebieden waarover Hij ook tot mij heeft gesproken. De Bijbel is het hulpmiddel dat de Geest in onze levens en het leven van anderen gebruikt (Efeziërs 6:17), een essentieel en zeer belangrijk onderdeel van de wapenrusting die God ons heeft gegeven om in onze spirituele strijd te vechten (Efeziërs 6:12-18)!

(3) Gebed – Dit is een ander essentieel hulpmiddel dat God ons heeft gegeven. Dit is ook weer een hulpmiddel waar Christenen vaak lipdienst aan geven maar slechts op een zwakke manier gebruik van maken. We hebben vaak gebedsbijeenkomsten, vastgestelde tijden voor gebed, etcetera, maar we vinden niet vaak het gebruik ervan waarvan de vroege kerk voorbeelden geeft (Handelingen 3:1; 4:31; 6:4;13:1-3, etcetera). Paulus vermeldt herhaaldelijk hoe hij bidt voor de mensen die hij dient. Als we alleen zijn gebruiken we dit geweldige hulpmiddel dat we ter beschikking hebben ook niet. Maar God heeft ons prachtige beloften gegeven die met gebed te maken hebben (Matteüs 7:7-11; Lucas 18:1-8; Johannes 6:23-27; 1 Johannes 5:14-15, etcetera). En ook hier gebruikt Paulus dit in zijn passage over het voorbereiden voor de spirituele strijd (Efeziërs 6:18)!

Hoe belangrijk is dit? Als je nog eens naar Petrus kijkt, dan heb je de woorden van Christus die in de Tuin van Getsemane aan Petrus gericht zijn, vóórdat hij Christus ontkent. Terwijl Jezus bidt, is Petrus daar in slaap gevallen. Jezus maakt hem wakker en zegt: “Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak " (Matteüs 26:41). Jullie willen net als Petrus doen wat juist is maar kunnen er de kracht niet voor vinden. We moeten God’s aansporing volgen om te blijven zoeken, te blijven aankloppen, te blijven vragen… en Hij zal ons dan de kracht geven die we nodig hebben (Matteüs 7:7 en verder). Maar we moeten dit hulpmiddel meer geven dan slechts een lipdienst.

Ik beweer niet dat gebed magisch is. Dat is het niet. God is wonderbaarlijk. Gebed is slechts een erkenning van onze beperkingen en van God’s onuitputtelijke kracht en het tot Hem keren voor de kracht om te doen wat HIJ wil dat we doen (niet wat WIJ willen doen) (1 Johannes 5:14-15).

(4) De Kerk – Het laatste hulpmiddel is er ook weer één waarvan we de neiging hebben om deze te negeren. Toen Jezus Zijn discipelen uitzond, zond Hij hen in paren (Matteüs 10:1). Wanneer we over de missionaire reizen in Handelingen lezen, dan zien we dat deze ook niet één voor één op weg gingen, maar in groepjes van twee of meer. Jezus zei dat waar twee of meer mensen in Zijn naam bijeenkomen, Hij in hun midden is (Matteüs 18:20). Hij gebiedt ons om niet te stoppen met bij elkaar te komen zoals sommigen hebben gedaan, maar om die tijd samen te gebruiken om elkaar in liefde en goede daden aan te moedigen (Hebreeën 10:24-25). Hij vertelt ons dat we onze tekortkomingen aan elkaar moeten bekennen (Jakobus 5:16). In de wijsheden-literatuur van het Oude Testament wordt ons verteld dat een mens zijn medemens moet scherpen, zoals men ijzer scherpt met ijzer (Spreuken 27:17) "Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken." Er kan kracht gevonden worden in grotere aantallen (Spreuken 4:11-12).

Ik ken mensen die broeders in Christus of zusters in Christus (als je vrouwelijk bent) hebben gevonden en die via de telefoon of in persoon met elkaar delen hoe het met hun Christelijke levenswandel gaat, hoe zij met bepaalde dingen worstelen, etcetera, en die zich toewijden aan het bidden voor elkaar en aan elkaar verantwoording afleggen wat betreft het toepassen van God’s Woord in hun relaties, etcetera.

Soms kunnen veranderingen snel plaatsvinden. En soms gebeurt dit langzamer, op andere gebieden. Maar God heeft ons beloofd, als we van Zijn hulpmiddelen gebruik maken, dat HIJ dan een verandering in onze levens zal teweegbrengen. Houdt vol, wetend dat Hij trouw is aan Zijn beloften!

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.