www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Is eeuwige zekerheid een “vrijbrief” om te zondigen?"

Antwoord:
Het meest genoemde bezwaar tegen de doctrine van de eeuwige zekerheid is dat deze zogenaamd het idee zou bevorderen dat Christenen hun leven kunnen leiden zoals ze maar willen – en toch gered zijn. Hoewel dit “technisch gesproken” waar is, is dit toch niet de “essentie” van eeuwige zekerheid. Iemand die Jezus Christus werkelijk als zijn of haar Verlosser heeft aanvaard “kan” een zondig leven leiden – maar hij of zij “zal” dat niet doen. We moeten een onderscheid maken tussen hoe een Christen zou moeten leven – en wat iemand moet doen om verlossing te ontvangen.

De Bijbel maakt in overvloed duidelijk dat verlossing alleen door genade plaatsvindt, alleen door geloof, en alleen in Jezus Christus (Johannes 3:16; Efeziërs 2:8-9; Johannes 14:6). Iemand wordt gered door geloof – alleen door geloof. Op het moment waarop iemand werkelijk in Jezus Christus gelooft, is hij of zij gered en kan hij of zij verzekerd zijn van die verlossing. Verlossing wordt niet eerst door geloof verkregen en dan door daden in stand gehouden. De Apostel Paulus heeft het in Galaten 3:3 over deze kwestie: “Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest?" Als we door geloof worden gered, dan wordt onze verlossing ook door geloof in stand gehouden en verzekerd. We kunnen onze eigen verlossing niet verdienen. Daarom kunnen we de instandhouding ervan ook niet verdienen. God houdt onze verlossing in stand (Judas 1:24). God’s hand houdt ons stevig in Zijn greep (Johannes 10:28-29). Niets kan ons van God’s liefde scheiden (Romeinen 8:38-39).

Elke ontkenning van de eeuwige zekerheid is, in essentie, een geloof dat we op de een of andere manier onze eigen verlossing door middel van onze eigen goede daden in stand moeten houden. Dit staat staat lijnrecht tegenover verlossing door genade. We worden gered vanwege de verdiensten van Christus, niet die van onszelf (Romeinen 4:3-8). Beweren dat we God’s Woord moeten gehoorzamen of een god-erend leven moeten leiden om onze verlossing in stand te houden is hetzelfde als beweren dat de dood van Jezus niet voldoende was om de straf voor onze zonden te betalen. De dood van Jezus was met absolute zekerheid voldoende om voor al onze zonden te betalen – verleden, heden en toekomst, vóór en na onze verlossing (Romeinen 5:8; 1 Korintiërs 15:3; 2 Korintiërs 5:21).

Dus, dit alles gezegd hebbend, betekent dit dan dat een Christen hoe hij ook maar wil kan leven en nog steeds gered kan zijn? Dit is feitelijk een hypothetische vraag, want de Bijbel maakt het duidelijk dat een ware Christen niet “hoe hij ook maar wil” zal leven. Christenen zijn nieuwe scheppingen (2 Korintiërs 5:17). Christenen geven blijk van de vruchten van de Geest (Galaten 5:22-23), niet de daden van het vlees (Galaten 5:19-21). 1 Johannes 3:6-9 stelt duidelijk dat een waar Christen niet continu in zonde zal leven. Als reactie op de beschuldiging dat het idee van genade zonde zou bevorderen, verkondigde de Apostel Paulus het volgende: “Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven?" (Romeinen 6:1-2).

Eeuwige zekerheid is geen “vrijbrief” om te kunnen zondigen. In plaats daarvan is de zekerheid van het kennen van God’s liefde voor hen die op Christus vertrouwen gegarandeerd. Het kennen en begrijpen van God’s ontzagwekkende geschenk van de verlossing bewerkstelligt het tegenovergestelde van een “vrijbrief” om te zondigen. Hoe zou iemand, die weet welke prijs Jezus Christus voor ons betaalde, door kunnen gaan met een zondig leven (Romeinen 6:15-23)? Hoe zou iemand, die God’s onvoorwaardelijke en gegarandeerde liefde voor hen die geloven kent, die liefde zomaar in God’s aangezicht kunnen terugwerpen? Een dergelijk persoon zou niet aantonen dat de eeuwige zekerheid hem een vrijbrief om te zondigen heeft gegeven, maar veeleer dat hij of zij niet werkelijk de verlossing door Jezus Christus heeft ervaren. “Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet" (1 Johannes 3:6).

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.