www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Waarom bidden?"

Antwoord:
Waarom bidden? Waarom zouden we bidden als God alle dingen perfect onder controle heeft? Waarom zouden we bidden als God al weet wat we gaan vragen voordat we dit daadwerkelijk vragen?

(1) Bidden is een manier om God te dienen (Lucas 2:36-38). We bidden omdat God ons gebiedt om te bidden (Filippenzen 4:6-7).

(2) Zowel Christus als de vroege kerk waren op dit gebied een voorbeeld voor ons (Marcus 1:35; Handelingen 1:14; 2:42; 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-3). Als Jezus dacht dat het de moeite waard was om te bidden, dan zouden wij dat ook moeten doen.

(3) Het is God’s bedoeling dat bidden de manier is waarop Zijn oplossingen in een groot aantal situaties tot stand kunnen worden gebracht:

a) Het voorbereiden op belangrijke beslissingen (Lucas 6:12-13)
b) Het overwinnen van demonische barrières in mensenlevens (Matteüs 17:14-21)
c) Het verzamelen van arbeiders voor de geestelijke oogst (Lucas 10:2)
d) Het aan kracht winnen om verleidingen te weerstaan (Matteüs 26:41)
e) De manier om anderen geestelijk te sterken (Efeziërs 6:18-19)

(4) We hebben God’s belofte dat onze gebeden niet zinloos zijn, ook al ontvangen we niet specifiek waar we om gevraagd hebben (Matteüs 6:6; Romeinen 8:26-27).

(5) Hij heeft ons beloofd dat Hij ons zal geven wat we van Hem vragen, als we dingen vragen die in overeenstemming zijn met Zijn wil (1 Johannes 5:14-15).

Soms vertraagt Hij zijn antwoorden op een manier die overeenstemt met Zijn wijsheid en die voor ons eigen goed is. In deze situaties moeten we ijverig en standvastig blijven bidden (Matteüs 7:7; Lucas 18:1-8). Bidden moet niet worden gezien als een manier om God te bewegen om onze wil hier op aarde uit te voeren, maar veel meer als een manier om God’s wil op aarde uit te voeren. God’s wijsheid is zo veel groter dan onze eigen wijsheid.

In situaties waarin we niet specifiek weten wat God’s wil is, is bidden een middel om God’s wil te kunnen onderscheiden. Als Petrus Jezus niet had gevraagd om hem op te roepen uit de boot en op het water te stappen, dan zou hij die gelegenheid aan zich voorbij hebben laten gaan (Matteüs 14:28-29). Als de Syrische vrouw met de door demonen beïnvloedde dochter niet tot Christus had gebeden, dan zou haar dochter nooit weer de oude zijn geworden (Marcus 7:26-30). Als de blinde man buiten Jericho niet tot Christus had uitgeroepen, dan zou hij nog steeds blind zijn geweest (Lucas 18:35-43). God heeft vaak gezegd dat we bepaalde zaken ontberen omdat we er niet om vragen (Jakobus 4:2). In zekere zin is bidden hetzelfde als het evangelie met andere mensen delen. We weten niet wie er op de boodschap van het evangelie zal reageren totdat we dit daadwerkelijk met anderen delen. Hetzelfde geldt voor bidden: we zullen de resultaten van verhoorde gebeden nooit zien totdat we daadwerkelijk bidden.

Een gebrek aan gebeden is feitelijk een teken van een gebrek aan geloof en een gebrek aan vertrouwen in God’s Woord. We bidden om ons geloof in God te tonen, om te tonen dat Hij zal doen wat Hij in Zijn Woord heeft beloofd en dat Hij onze levens overvloedig meer zal zegenen dan waar we op zouden kunnen hopen of voor zouden kunnen vragen (Efeziërs 3:20). Bidden is ons belangrijkste middel om God’s werk in de levens van anderen te ontwaren. Omdat het onze manier is om God’s macht “aan te boren”, is het onze manier om een vijand en zijn leger (Satan en zijn leger) te verslaan, iets wat we op eigen kracht nooit zouden kunnen doen. Laat God ons daarom vaak voor Zijn troon aantreffen, want we hebben een Hogepriester in de hemel die Zich met alle dingen die we meemaken kan identificeren (Hebreeën 4:15-16). We hebben Zijn belofte dat het vurig gebed van een rechtschapen mens veel kan bereiken (Jakobus 5:16-18). Moge God Zijn naam in onze levens verheerlijken wanneer we voldoende in Hem geloven om ons vaak in gebed tot Hem te wenden.

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.