www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat zegt de Bijbel over racisme, vooroordelen en discriminatie?"

Antwoord:
Het eerste dat in deze discussie begrepen moet worden is dat er maar één ras bestaat – het menselijk ras. Blanken, Afrikanen, Aziaten, Indianen, Arabieren, Joden, etcetera zijn geen verschillende rassen. In plaats daarvan zijn zij verschillende etniciteiten binnen het menselijk ras. Alle mensen hebben dezelfde lichamelijke karakteristieken (met kleine variaties natuurlijk). Maar het is nog belangrijker dat alle mensen geschapen zijn naar het evenbeeld en in de gelijkenis van God (Genesis 1:26-27). God houdt van de hele wereld (Johannes 3:16). Jezus gaf Zijn eigen leven op voor iedereen in de hele wereld (1 Johannes 2:2). Het mag duidelijk zijn dat de “hele wereld” alle etniciteiten van de mensheid omvat.

God kent geen vooroordelen en geeft ook niet de voorkeur aan bepaalde mensen (Deuteronomium 10:17; Handelingen 10:34; Romeinen 2:11; Efeziërs 6:9), en wij zouden Zijn voorbeeld moeten volgen. Jakobus 2:4 beschrijft eenieder die discrimineert als “rechters met verkeerde gedachten” (WV95 vertaling). In plaats daarvan moeten we “onze naaste liefhebben als onszelf” (Jakobus 2:8). In het Oude Testament verdeelde God de mensen in twee “rassen”: Joden en niet-Joden. God’s bedoeling was dat de Joden een koninkrijk van priesters zouden vormen, die voor de niet-Joodse naties zouden kunnen zorg dragen. In plaats daarvan werden de Joden, grotendeels, trots op hun status en verachtten zij de niet-Joden. Jezus Christus maakte hieraan een einde en Hij vernietigde de vijandige scheidingsmuur (Efeziërs 2:14). Alle vormen van racisme, vooroordelen en discriminatie zijn een belediging voor het werk van Christus aan het kruis.

Jezus gebiedt ons om van elkaar te houden zoals Hij van ons houdt (Johannes 13:34). Als God onpartijdig is, en op een onpartijdige manier van ons houdt, dan betekent dit dat we zelf volgens diezelfde standaard van anderen moeten houden. Jezus leert ons aan het einde van Matteüs 25 dat wat we voor de minsten onder onze medemensen doen, dat we dat voor Hem doen. Als we iemand met minachting behandelen, dan verongelijken we iemand die naar God’s evenbeeld is geschapen; we kwetsen iemand waar God van houdt en iemand waar Jezus voor stierf.

Racisme is, in verschillende vormen en in verschillende mate, al duizenden jaren een plaag voor de mensheid. Broeders en zusters van alle etniciteiten: dit zou niet zo moeten zijn! Aan de slachtoffers van racisme, vooroordelen en discriminatie: je moet vergeven. Efeziërs 4:32 verkondigt: “Wees goed en hartelijk voor elkaar. Vergeef elkaar zoals ook God u vergeven heeft in Christus”. Nee, racisten verdienen je vergeving niet, maar wij verdienen God’s vergeving nog minder! Aan hen die zich schuldig maken aan racisme, vooroordelen en discriminatie: je moet berouw tonen en “uzelf aan God aan[bieden], als mensen die uit de dood ten leven zijn opgestaan. Offer Hem uw ledematen als werktuigen in dienst van de gerechtigheid” (Romeinen 6:13). Moge Galaten 3:28 volledig vervuld worden: “Er is geen Jood of Griek meer, er is geen slaaf of vrije, het is niet man en vrouw: u bent allemaal één in Christus Jezus.”

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.