www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Hoort / verhoort God de gebeden van een zondaar / ongelovige?"

Antwoord:
Johannes 9:31 stelt: “We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet”. Er wordt ook wel eens gezegd dat “het verlossingsgebed het enige gebed van een zondaar is dat God hoort”. Vanwege deze Schrifttekst geloven sommige mensen dat God de gebeden van een ongelovige niet hoort en/of nooit zal verhoren. Maar in de context bekeken zegt deze Schrifttekst dat God geen wonderen via een ongelovige zal verrichten. De volgende Schriftteksten beschrijven hoe God de gebeden van een ongelovige hoort en verhoort. 1 Johannes 5:14-15 vertelt ons dat God gebeden verhoort al naar gelang deze in overeenstemming zijn met Zijn wil. Dit principe is, wellicht, van toepassing op ongelovigen. Als een ongelovige in een gebed aan God iets vraagt wat in overeenstemming is met Zijn wil, dan weerhoudt niets God er van om een dergelijk gebed te verhoren – in overeenstemming met Zijn wil.

Wanneer we de volgende passages beschouwen, dan zien we dat in de meeste gevallen gebeden werd. In één of twee gevallen, beantwoordde God een uitroep van het hart (het wordt niet vermeld of deze uitroep al dan niet rechtstreeks tot God was gericht). In sommige van deze gevallen lijkt het gebed samen te gaan met berouw. Maar in andere gevallen werd er eenvoudigweg gebeden voor een wereldlijke behoefte of zegen, en God beantwoordde deze gebeden ofwel uit mededogen ofwel als reactie op het oprechte streven naar geloof van de betreffende persoon. Hier volgen enkele passages die gaan over gebeden van een ongelovige.

De mensen van Nineve; Jona 3:5-10; dat Nineve gespaard zou worden.

Hagar en Ismaël; Genesis 21:14-19; niet zozeer een gebed, maar een uitroep van het hart, met betrekking tot haar zoon die de dood nabij was.

Achab; 1 Koningen 21:17-29; met name verzen 27-29; Achab vast en rouwt over Elia’s profetie over zijn nageslacht. God reageert hierop door deze rampspoed niet in Achab’s leven te volbrengen.

De vrouw uit de streek van Tyrus en Sidon; Marcus 7:24-30; dat Jezus haar dochter van een demon zou bevrijden.

Cornelius, de Romeinse centurion; Handelingen 10; er wordt niet gezegd wat er in het gebed gevraagd wordt (Handelingen 10:30), maar hij wordt de weg naar zijn redding getoond.

God belooft dingen die op alle mensen van toepassing zijn (zowel geredde als ongeredde mensen), zoals in Jeremia 29:13: "Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken." Dit was het geval voor Cornelius in Handelingen 10:1-6. Maar er zijn ook vele beloften die, volgens de context van de betreffende passages, alleen voor Christenen zijn bestemd. Omdat Christenen Christus hebben ontvangen worden we aangemoedigd om zonder schroom de troon van de Genadige te naderen om de hulp te krijgen die we nodig hebben (Hebreeën 4:14-16). Er wordt ons verteld dat God ons hoort en ons geeft waar we om vragen, als we iets vragen dat in overeenstemming met Zijn wil is (1 Johannes 5:14-15). Er zijn nog zo veel andere beloften voor Christenen die met bidden te maken hebben (Matteüs 1:22; Johannes 14:13; Johannes 15:7). Dus, ja, er zijn gevallen waarin God de gebeden van een ongelovige niet verhoort. Maar tegelijkertijd kan God, in Zijn genade en mededogen, in de levens van ongelovigen ingrijpen als reactie op hun gebeden.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.