www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat gebeurt er met hen die nog nooit van Jezus gehoord hebben?"

Antwoord:
Alle mensen moeten verantwoording tegenover God afleggen, of zij nu “van Hem gehoord hebben” of niet, De Bijbel vertelt ons dat God Zichzelf duidelijk heeft geopenbaard, in Zijn natuur (Romeinen 1:20) en in de harten van de mensen (Prediker 3:11). Het probleem is dat het menselijk ras zondig is; we wijzen allemaal deze kennis over God af en komen allemaal tegen Hem in opstand (Romeinen 1:21-23). Ware het niet voor God’s genade, dan zou God ons overleveren aan de zondige verlangens van onze harten, wat ons in staat zou stellen om te ontdekken hoe nutteloos en miserabel ons leven zonder Hem is. Hij doet dit met hen die Hem afwijzen (Romeinen 1:24-32).

In werkelijkheid is het niet zo dat sommige mensen nog nooit van God gehoord hebben. Het probleem is veeleer dat ze hebben afgewezen wat ze gehoord hebben en wat ze overal om zich heen in de natuur kunnen waarnemen. Deuteronomium 4:29 verkondigt: “Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt”. Dit vers leert ons een belangrijk principe: eenieder die werkelijk op zoek gaat naar God zal Hem vinden. Als iemand er werkelijk naar verlangt om God te kennen, dan zal God Zichzelf kenbaar maken.

Het probleem is het volgende: “Er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt“ (Romeinen 3:11). Mensen wijzen de kennis over God af die zowel in de natuur als in hun eigen harten aanwezig is, en besluiten er in plaats daarvan toe om een “god” te vereren die zij zelf hebben geschapen. Het is dwaas om te betwisten of het eerlijk is dat God iemand naar de hel stuurt als hij of zij nooit de gelegenheid had gehad om het Evangelie van Christus te horen. Mensen zijn tegenover God verantwoordelijkheid voor datgene wat God reeds aan hen heeft onthuld. De Bijbel zegt dat mensen zijn kennis afwijzen, en dat het daarom gerechtvaardigd is dat God hen naar de hel stuurt.

In plaats van te redetwisten over het noodlot van hen die het Evangelie nog nooit hebben gehoord zouden wij, als Christenen, ons best moeten doen om er voor te zorgen dat zij dit wel te horen krijgen. We worden opgeroepen om het Evangelie over alle naties te verspreiden (Matteüs 28:19-20; Handelingen 1:8). Het feit dat we weten dat mensen de kennis over God, die in de natuur wordt geopenbaard, afwijzen zou een motivatie voor ons moeten zijn om het goede nieuws over de verlossing door middel van Jezus Christus te verkondigen. Alleen door het Evangelie van God’s genade door de Heer Jezus Christus te accepteren kunnen mensen van hun zonden gered worden en alleen zo kan hen een eeuwigheid in de hel, afgezonderd van God, bespaard worden.

Als we aannemen dat zij die het Evangelie nooit te horen hebben gekregen door God genade zullen worden geschonken, dan lopen we tegen een vreselijk probleem aan. Als mensen die het Evangelie nog nooit hebben gehoord gered zouden zijn… dan zouden we er voor moeten zorgen dat niemand ooit het Evangelie te horen krijgt. Want het ergste dat we dan zouden kunnen doen is het Evangelie met iemand delen en dan ontdekken dat hij of zij dit afwijst. Als dat zou gebeuren, dan zou hij of zij veroordeeld worden. Mensen die het Evangelie niet horen moeten veroordeeld worden, anders zou er geen reden voor evangelisatie bestaan. Waarom het risico lopen dat mensen mogelijk het Evangelie afwijzen en zichzelf veroordelen – als zij voordien gered waren omdat zij het Evangelie nog nooit hadden gehoord?

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.