www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat zegt de Bijbel over het bezeten zijn door demonen? Is dit tegenwoordig nog steeds mogelijk?"

Antwoord:
De Bijbel geeft ons enkele voorbeelden van mensen die bezeten of beļnvloed werden door demonen. Hieruit kunnen we symptomen van de demonische invloed afleiden en inzicht verkrijgen in hoe iemand door een demon bezeten kan worden. Dit zijn enkele van die bijbelse passages: Matteüs 9:32-33; 12:22; 17:18; Marcus 5:1-20; 7:26-30; Lucas 4:33-36; Lucas 22:3; Handelingen 16:16-18. In enkele van deze passages veroorzaakt de demon fysieke gebreken, zoals niet in staat zijn om te spreken, epileptische symptomen, blindheid, etcetera. In andere gevallen zorgt de demon er voor dat de bezeten persoon kwaadaardige dingen doet. Judas is hiervan het belangrijkste voorbeeld. In Handelingen 16:16-18 gaf een geest een slavin de mogelijkheid om dingen te weten die haar verstand te boven gingen. In het geval van de bezetene van de Gerasenen zien we dat hij door een heel legioen demonen werd bezeten, dat hij bovenmenselijke sterkte had, naakt rondliep, en tussen de grafstenen leefde. Koning Saul werd, nadat hij tegen de HEER in opstand kwam, door een kwaadaardige geest geplaagd (1 Samuėl 16:14-15; 18:10-11; 19:9-10), wat duidelijk een depressievere stemming tot gevolg had en een groter verlangen en een grotere bereidheid om David te vermoorden.

Er bestaat dus een grote variėteit aan mogelijke symptomen van bezetenheid, zoals een fysiek gebrek dat niet aan een feitelijk fysiologisch probleem kan worden toegeschreven, veranderingen in persoonlijkheid zoals een zware depressie of zeer ongewoon gedrag, bovennatuurlijke sterkte, het negeren van zedigheid en “normale” sociale interacties, en misschien ook wel de mogelijkheid om informatie te hebben waarover iemand op een natuurlijke manier niet zou kunnen beschikken. Het is belangrijk om op te merken dat bijna al deze karakteristieken, en misschien wel al deze karakteristieken, op een andere manier verklaard zouden kunnen worden, dus het is belangrijk dat we niet elk depressief of epileptisch mens als een bezetene aanmerken. Aan de andere kant denk ik dat wij in onze Westerse cultuur de Satanische invloed in mensenlevens waarschijnlijk niet serieus genoeg nemen.

Naast deze fysieke en emotionele kenmerken kan men ook naar geestelijke eigenschappen kijken die op een demonische invloed kunnen wijzen. Deze zijn onder meer het weigeren om te vergeven (2 Korintiėrs 2:10-11) en het geloof in en het verspreiden van valse doctrines, vooral met betrekking tot Jezus Christus en Zijn verzoenende werk (2 Korintiėrs 11:3-4,13-15; 1 Timoteüs 4:1-5; 1 Johannes 4:1-3).

Wat betreft de betrokkenheid van demonen in de levens van Christenen is de apostel Petrus een illustratie van het feit dat een gelovige door de duivel BEĻNVLOED kan worden (Matteüs 16:23). Soms wordt er aan Christenen als “bezeten” gerefereerd wanneer deze zich onder een STERKE demonische invloed bevinden, maar in de Schriftteksten is nergens een voorbeeld te vinden van iemand die in Christus gelooft en door een demon BEZETEN wordt, en de meeste theologen zijn van mening dat een Christen NIET bezeten kan zijn omdat de Heilige Geest in hem of haar huist (2 Korintiėrs 1:22; 5:5; 1 Korintiėrs 6:19).

Er wordt ons niet precies verteld hoe iemand zichzelf openstelt om bezeten te worden. Als het geval van Judas representatief is, dan opende hij zijn hart voor de duivel (in zijn geval door zijn hebzucht - Johannes 12:6). Dus het kan mogelijk zijn dat als iemand toestaat dat zijn hart uit gewoonte door de een of andere zonde wordt beheerst… dat dit dan een uitnodiging voor een demon wordt om binnen te stappen. Uit ervaringen opgedaan in missiewerk lijkt het ook zo te zijn dat het bezeten zijn door demonen gerelateerd is aan het aanbidden van heidense idolen en het bezit van occult materiaal. De Schriftteksten leggen herhaaldelijk een verband tussen het aanbidden van idolen en het feitelijk aanbidden van demonen (Leviticus 17:7; Deuteronomium 32:17; Psalm 106:37; 1 Korintiėrs 10:20), dus het mag ons niet verbazen dat een betrokkenheid bij dergelijke religies en praktijken tot een bezetenheid zou kunnen leiden.

Gebaseerd op de bovenstaande passages uit de Schriftteksten en ervaringen van missionarissen is het daarom mijn overtuiging dat veel mensen hun levens openstellen voor demonen door de een of andere zonde te omarmen of door (bewust of onbewust) bij afgoderij betrokken te zijn. Voorbeelden zijn mogelijk: immoraliteit; drugs/alcohol-misbruik… omdat deze de toestand van iemand’s bewustzijn veranderen; opstandigheid; bitterheid; transcendentale meditatie. In onze Westerse cultuur zien we een toenemende invloed van de leerstellingen van de oosterse religies, onder de dekmantel van de new age beweging.

Er is iets dat we niet moeten vergeten. Satan en zijn duivelse machten kunnen niets uitvoeren tenzij ze de toestemming van de HEER hebben (Job 1,2). En als dit het geval is dan werkt Satan feitelijk voor God’s goede doeleinden, ook al denkt hij dat hij zijn eigen doeleinden aan het bereiken is… zelfs in het geval van het verraad door Judas. Sommige mensen ontwikkelen een ongezonde fascinatie met het occulte en met demonische activiteiten. Dit is dwaas en onbijbels. Als we God in onze levens nastreven, als we ons kleden met Zijn wapenrusting en op Zijn kracht (niet onze eigen kracht) vertrouwen (Efeziėrs 6:10-18), dan hebben we niets te vrezen van de kwade machten, want God heerst over allen!

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.