www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat is het doel van de kerk?"

Antwoord:
Handelingen 2:42 kan beschouwd worden als de definitie van het doel van de kerk: “Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed”. Dus volgens de Schriftteksten zouden het doel / de activiteiten van de kerk de volgende moeten zijn: (1) het onderwijzen van de Bijbelse doctrine, (2) een plaats bieden waar gelovigen met elkaar een gemeenschap kunnen vormen, (3) het Heilig Avondmaal in acht nemen, en (4) bidden.

De kerk moet de Bijbelse doctrine onderwijzen zodat we in ons geloof geworteld kunnen zijn. Efeziërs 4:14 vertelt ons: “Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen”. De kerk is een plaats van aanbidding, waar Christenen zich aan elkaar kunnen toewijden en elkaar kunnen eren (Romeinen 12:10), elkaar kunnen instrueren (Romeinen 15:14), vriendelijkheid en mededogen tegenover elkaar kunnen tonen (Efeziërs 4:32), elkaar kunnen aanmoedigen (1 Tessalonicenzen 5:11), en vooral van elkaar kunnen houden (1 Johannes 3:11).

De kerk hoort een plaats te zijn waar gelovigen het Heilige Avondmaal in acht kunnen nemen, en zo de dood en het voor ons vergoten bloed van Christus kunnen gedenken (1 Korintiërs 11:23-26). Het concept van het “brood breken” (Handelingen 2:42) suggereert ook de gedachte om met elkaar maaltijden te nuttigen. Dit is weer een voorbeeld van hoe de kerk de gemeenschap van gelovigen bevordert. Het laatste doel van de kerk is, volgens Handelingen 2:42, gebed. De kerk hoort een plaats te zijn waar bidden wordt bevorderd, waar bidden wordt onderwezen, en waar bidden wordt uitgevoerd. Filippenzen 4:6-7 moedigt ons aan: “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren”.

Een andere “opdracht” die aan de kerk is gegeven wordt door het Evangelie van de verlossing door Jezus Christus verkondigt (Matteüs 28:18-20; Handelingen 1:8). De kerk wordt opgeroepen om trouw te zijn aan het delen van het Evangelie door woord en daad. De kerk hoort een “vuurtoren” in de gemeenschap te zijn – die mensen naar onze Heer en Verlosser Jezus Christus leidt. De kerk moet zowel het Evangelie verspreiden als zijn leden voorbereiden om het Evangelie te verkondigen (1 Petrus 3:15).

Enkele laatste doelen van de kerk worden in Jakobus 1:27 genoemd: “Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven”. De kerk moet zich bezighouden met het bedienen van hen die in nood verkeren. Dit betekent niet alleen het delen van het Evangelie, maar ook op een gepaste manier voorzien in fysieke behoeften (voedsel, kleding, onderdak) wanneer dit noodzakelijk is. De kerk hoort ook de mensen die in Christus geloven uit te rusten met de hulpmiddelen die zij nodig hebben om zonde te overwinnen en om in deze wereld onberispelijk te blijven. Dit kan gedaan worden door bovenstaande principes te hanteren – Bijbels onderricht en Christelijke gemeenschap.

Nou, dit gezegd hebbend, wat is dus het doel van de kerk? Ikzelf vind de illustratie in Korintiërs 12:12-27 erg mooi. De kerk is God’s “lichaam”: - we zijn Zijn handen, mond en voeten in deze wereld. We horen die dingen te doen die Jezus Christus zou doen als Hij zich lichamelijk hier op aarde zou bevinden. De kerk moet “Christelijk” zijn – “als Christus” en Christus volgend.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.