www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat betekent het een opnieuw geboren Christen te zijn?"

Antwoord:
Wat betekent het een opnieuw geboren Christen te zijn? De klassieke passage uit de Bijbel die deze vraag beantwoord is te vinden in Johannes 3:1-21. De Here Jezus praat hier met Nicodémus, een belangrijke Farizeeër en lid van de Sanhedrin (Hoge Raad bij de Joden). Nicodémus was ‘s nachts bij Jezus gekomen. Nicodémus had vragen die hij aan Jezus wilde stellen.

Terwijl Jezus met Nicodémus praatte, zei Hij “Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken.” “Opnieuw geboren?” vroeg Nicodémus. “Hoe kan dat? Iemand kan toch niet voor de tweede keer uit zijn moeders lichaam geboren worden?” Jezus antwoordde: “Toch is het zoals Ik zeg. Als iemand na zijn natuurlijke geboorte niet ook geestelijk geboren wordt (lett. Geboren uit water en Geest), kan hij onmogelijk in het Koninkrijk van God komen. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort. Het is dus helemaal niet zo vreemd dat Ik zei dat u opnieuw geboren moet worden…” (Johannes 3:3-7).

De woorden “opnieuw geboren” of “herboren” betekenen letterlijk “van hierboven geboren”. Nicodémus had een echte behoefte. Hij had een behoefte aan een verandering in zijn hart – een geestelijke verandering. Nieuw geboorte, opnieuw geboren worden, is een daad van God waarbij eeuwig leven gegeven wordt aan de persoon die gelooft (2 Corinthiërs 5:17; Titus 3:5; 1 Petrus 1:3; 1 Johannes 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Johannes 1:12, 13 geeft ook aan dat “opnieuw geboren worden” met zich meebrengt “kinderen van God te worden” door vertrouwen in de naam van Jezus Christus.

Logisch dat de volgende vraag komt, “Waarom is vereist dat een persoon opnieuw geboren wordt?” De Apostel Paulus in Efeziërs 2:1 zegt, “Ook u bent door Hem tot leven geroepen; u, die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde.” Tot de Romeinen in Romeinen 3:23 schrijft de Apostel: “Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.” Dus, een persoon moet opnieuw geboren worden zodat zijn zonden vergeven zijn en om een persoonlijke relatie met God te hebben.

Hoe gebeurt dit? Efeziërs 2:8,9 zegt, “Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.” Als iemand “gered” is, is hij/zij opnieuw geboren, geestelijk vernieuwd en is nu een kind van God door een nieuwe geboorte. Vertrouwend in Jezus Christus, die Ene die de boete betaald heeft voor zonde toen Hij stierf aan het kruis, is wat het betekent om geestelijk “opnieuw geboren” te worden. “Als u Christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen” (2 Corinthiërs 5:17a).

Als jij nooit Jezus Christus als jouw Verlosser vertrouwd hebt, zul jij er over na denken om het te doen als de Heilige Geest tot jouw hart spreekt? Je moet opnieuw geboren worden. Ga Jij het gebed van berouw bidden en wordt jij vandaag een nieuwe creatie in Christus? “Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Door geloof in Zijn naam worden zij opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God” (Johannes 1:12-13).

Als jij Jezus Christus wilt aanvaarden als jouw Verlosser en opnieuw geboren wilt worden, is hier een voorbeeld van een gebed dat je kunt bidden. Onthoud, het opzeggen van dit gebed of elk ander gebed alleen zal je niet redden. Het is alleen het vertrouwen in Christus dat je kan redden van jouw zonde. Dit gebed is gewoon een manier om aan God jouw vertrouwen in Hem te uiten en Hem te bedanken dat Hij gezorgd heeft voor jouw verlossing. “God, ik weet dat ik gezondigd heb tegen U en dat ik het verdien gestraft te worden. Maar Jezus Christus nam de straf die ik verdien op zich zodat ik door geloof in Hem vergeven kon worden. Ik wend mij af van mijn zonde en plaats mijn vertrouwen in U voor Verlossing. Dank U voor Uw wonderbaarlijke genade en vergeving – het geschenk van eeuwig leven! Amen!”

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.