www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat zegt de Bijbel over Christelijke tienden?"

Antwoord:
Tienden zijn een onderwerp waar veel Christenen mee worstelen. In veel kerken wordt te veel aandacht aan tienden geschonken. Maar tegelijkertijd weigeren vele Christenen om zich aan de Bijbelse aansporing te onderwerpen wat betreft het geven van offergaven aan de Heer. Tienden / giften zijn bedoeld als een vreugde, een zegen. Jammer genoeg is dat in de tegenwoordige kerk zelden het geval.

Tienden zijn een concept uit het Oude Testament. Een tiende was een vereiste in de wet die stelde dat alle Israëlieten 10% van alles wat zij verdienden of verbouwden aan het Tabernakel / de Tempel moesten geven (Leviticus 27:30; Numeri 18:26; Deuteronomium 14:24; 2 Kronieken 31:5). Sommigen interpreteren de tiende in het Oude Testament als een soort belastingheffing om in de behoeften te voorzien van de priesters en de Levieten die het systeem van offergaven verzorgden. Het Nieuwe Testament gebiedt Christenen nergens om zich aan een legalistisch systeem van tienden te onderwerpen, en dit wordt zelfs niet aanbevolen. Paulus stelt dat gelovigen een gedeelte van hun inkomen opzij moeten zetten om de kerk te ondersteunen (1 Korintiërs 16:1-2).

Het Nieuwe Testament noemt nergens een bepaald percentage van je inkomen dat je opzij zou moeten zetten, maar zegt alleen dat dit “naar vermogen” moet gebeuren (1 Korintiërs 16:2). De Christelijke kerk heeft in feite het getal van 10% van de tienden uit het Oude Testament overgenomen en dit toegepast als een “aanbevolen minimum” voor wat Christenen zouden moeten geven. Maar, Christenen hoeven zich niet verplicht te voelen om altijd een tiende te geven. Ze zouden altijd moeten geven wat ze kunnen geven, “naar vermogen” dus. Soms betekent dit meer dan een tiende, soms betekent dit minder dan een tiende. Het hangt allemaal af van de vermogens van de Christen en van de behoeften van de kerk. Elke Christen moet individueel ijverig bidden en op zoek gaan naar God’s wijsheid om te bepalen of hij of zij aan tienden kan deelnemen en/of hoeveel hij of zij kan geven (Jakobus 1:5). “Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft” (2 Korintiërs 9:7).

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.