Wat is Christendom en wat geloven Christenen?Vraag: "Wat is Christendom en wat geloven Christenen?"

Antwoord:
1 Korintiërs 15:1-4 zegt: “Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat.”

In een notedop is dit het geloof van Christenen. Het Christendom is uniek tegenover alle andere religies, omdat het Christendom meer te maken heeft met een relatie dan met een religieus gebruik. In plaats van een lijst aan te houden van dingen die wel of niet gedaan mogen of moeten worden, is het doel van het Christendom om een intieme levenswandel met God de Vader op te bouwen. Die relatie is mogelijk gemaakt door de daden van Jezus Christus, en de bediening in het leven van de Christen door de Heilige Geest.

Christenen geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, onfeilbare Woord van God is, en dat de leerstellingen hierin de ultieme autoriteit zijn (2 Timoteüs 3:16, 2 Petrus 1:20-21). Christenen geloven in één God die in drie personen bestaat: de Vader, de Zoon (Jezus Christus), en de Heilige Geest.

Christenen geloven dat de mensheid speciaal werd geschapen om een relatie met God te hebben, maar dat zonde alle mensen van God afscheidt (Romeinen 5:12, Romeinen 3:23). Het Christendom onderwijst dat Jezus Christus deze aarde bewandelde, volledig God, en toch volledig mens (Filippenzen 2:6-11), en dat Hij aan het kruis stierf. Christenen geloven dat Christus na Zijn dood aan het kruis werd begraven, weer uit de dood opstond, en nu aan de rechterhand van de Vader leeft waar Hij voor altijd voor de gelovigen bemiddelt (Hebreeën 7:25). Het Christendom verkondigt dat de dood van Jezus aan het kruis voldoende was om de zondeschuld van alle mensen volledig af te lossen en dat hierdoor de gebroken relatie tussen God en mens hersteld is (Hebreeën 9:11-14, Hebreeën 10:10, Romeinen 6:23, Romeinen 5:8).

Om gered te worden hoeft iemand slechts volledig te vertrouwen op het voltooide werk van Christus aan het kruis. Als iemand gelooft dat Christus in zijn plaats stierf en de prijs betaalde voor zijn eigen zonden, en vervolgens uit de dood opstond, dan is hij gered. Er is niets dat iemand kan doen om zijn verlossing te verdienen. Niemand kan zelfstandig “goed genoeg” zijn om God op eigen kracht tevreden te stellen, omdat we allemaal zondaars zijn (Jesaja 64:6-7, Jesaja 53:6). Ten tweede hoeft er ook niets meer gedaan te worden, omdat Christus al het werk al gedaan heeft! Toen Hij aan het kruis hing, zei Jezus: “Het is volbracht.” (Johannes 19:30).

Net zoals er niets is dat gedaan kan worden om verlossing te verdienen, zo is er ook niets dat iemand kan doen om zijn of haar verlossing te verliezen, wanneer hij of zij zijn vertrouwen heeft gesteld in de daad van Christus aan het kruis. Onthoud dat het werk door Christus gedaan en voltooid werd! Er is niets aan de verlossing dat afhankelijk is van wie deze ontvangt! Johannes 10:27-29 stelt:” Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven.”

Je zou kunnen denken: “Dit is geweldig – zodra ik gered ben kan ik doen wat ik ook maar wil, en toch mijn verlossing niet verliezen!” Maar verlossing heeft niets te maken met een vrijheid om te doen wat je ook maar wil. Verlossing is het bevrijd worden van het dienen van de oude zondige aard, en de vrijheid krijgen om een correcte relatie met God na te streven. Zo lang als gelovigen op deze aarde in hun zondige lichamen leven, zal er een doorgaande strijd plaatsvinden met het toegeven aan zonde. Een leven in zonde belemmert de relatie die God met de mensheid voor ogen heeft, en zo lang als iemand als een gelovige in zonde leeft zal hij niet die relatie met God hebben die Hij met hem wil hebben. Maar Christenen kunnen in de worsteling met zonde als winnaar uit de strijd komen door God’s Woord (de Bijbel) te bestuderen en in hun levens toe te passen, en door beheerst te worden door de Heilige Geest – dat wil zeggen, door zich in hun dagelijkse omstandigheden over te geven aan de invloed en leiding van de Geest, en door middel van de Geest gehoorzaam te zijn aan God’s Woord.

Dus, terwijl vele geloofssystemen vereisen dat een persoon bepaalde dingen doet of laat, gaat het Christendom over het aangaan van een relatie met God. Het Christendom gaat over het geloven dat Christus aan het kruis stierf als een betaling voor je eigen zonden, en herrees. Je zondeschuld is betaald en je kunt in een gemeenschap met God leven. Je kunt je zondige aard overwinnen en in gemeenschap met God en gehoorzaamheid aan God door het leven gaan. Dat is waar bijbels Christendom.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat is Christendom en wat geloven Christenen?