Kas tai yra krikščionybė ir kuo tiki krikščionys?
Klausimas: Kas tai yra krikščionybė ir kuo tiki krikščionys?

Atsakymas:
1 Laiške korintiečiams 15:1-4 yra pasakyta: „Broliai, aš aiškinu jums Evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ir kuria būsite išgelbėti, jeigu jos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs; antraip būtumėte veltui įtikėję. Pirmiausia aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent: Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė Raštai ; Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė Raštai.“

Trumpai tai nusakant, tai ir yra krikščioniškas tikėjimas. Krikščionybė išsiskiria iš visų kitų religijų tuo, kad remiasi daugiau tarpusavio santykiais, o ne religinėmis apeigomis. Vietoj griežto laikymosi „tai galima, o tai negalima“, krikščionybės tikslas – palaikyti artimą ryšį ir bendravimą su Dievu Tėvu. Šie savitarpio santykiai yra galimi tik dėl Jėzaus Kristaus aukos ir Šventosios Dvasios veikimo krikščionio gyvenime.

Krikščionys tiki, kad Biblija yra pats tikriausias Dievo Žodis ir pats didžiausias autoritetas, einant tikėjimo keliu (2 Tim 3:16, 2 Pt 1:20-21). Krikščionys tiki, kad yra vienas Dievas trijuose Asmenyse – Tėvas, Sūnus (Jėzus Kristus) ir Šventoji Dvasia.

Krikščionys taip pat tiki, kad žmonija buvo sukurta tam, kad turėtų bendravimą su Dievu, bet nuodėmė atskyrė visus žmones nuo Dievo (Rom 5:12, Rom 3:23). Krikščionybė moko, kad Jėzus Kristus gyveno šioje žemėje – būdamas Dievas ir kartu žmogus (Fil 2:6-11), Jis mirė ant kryžiaus. Po mirties ant kryžiaus Jėzus buvo palaidotas ir prisikėlė, o dabar sėdi Dievo Tėvo dešinėje ir visada užtaria tikinčiuosius (Hbr 7:25). Krikščionybė skelbia, kad Jėzus savo mirtimi ant kryžiaus sumokėjo visą kainą už žmonijos nuodėmes ir atstatė nutrūkusius santykius tarp Dievo ir žmogaus (Hbr 9:11-14, Hbr 10:10, Rom 6:23, Rom 5:8).

Tam, kad išsigelbėtų, žmogui tereikia tik patikėti pilnai atliktu Kristaus darbu ant kryžiaus. Jei kas nors tiki, kad Kristus mirė jo vietoj, sumokėdamas kainą už jo nuodėmes, ir prisikėlė, tai toks žmogus yra išgelbėtas. Nėra nei vieno, kuris galėtų užsitarnauti išgelbėjimą. Niekas nėra „pakankamai geras“, kad įtiktų Dievui, nes visi mes esame nusidėjėliai (Iz 64:6-7, Iz 53:6). Tuo labiau, kad nieko daugiau ir negalima padaryti, nes Kristus jau viską padarė! Kabėdamas ant kryžiaus Jėzus ištarė: „Atlikta!“ (Jn 19:30).

Kaip negalima užsitarnauti išgelbėjimo, taip negalima jo ir netekti tam, kuris patikėjo Jėzaus auka ant kryžiaus. Atminkite, kad Kristus viską atliko ir užbaigė! Išgelbėjimas nepriklauso nuo jį priimančio žmogaus. Jono evangelijoje 10:27-29 Jėzus skelbia: „Mano avys klauso mano balso, aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą, jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos“

Kažkas gali pagalvoti: „Puiku – jei aš jau išgelbėtas, tai galiu daryti kas man patinka, juk vis tiek neprarasiu savo išgelbėjimo!“ Bet toks žmogus klysta, nes išgelbėjimas nereiškia laisvės daryti viską, kas patinka. Išgelbėjimas – tai būti laisvam ir nepriklausomam nuo savo senosios nuodėmingos prigimties, tai taip pat ir galimybė turėti artimą ryšį su Dievu. Visi tikintieji, gyvendami šioje žemėje, turi nuodėmingus kūnus, todėl pastoviai jiems reikia kovoti su pagundymais ir nuodėmėmis. Nuodėmė kliudo mūsų santykiams su Dievu, ir jei tikintysis gyvena nuodėmėje, jis negali ilgai išlaikyti šių santykių. Tačiau krikščionys gali nugalėti šioje kovoje su nuodėme studijuodami Dievo Žodį (Bibliją) ir taikydami jį savo gyvenime, kiekvieną dieną paklusdami Šventosios Dvasios nurodymams, įtakai ir pavesdami save Jos vedimui, vadovaudamiesi Dievo žodžio pamokymais.

Taigi tuo metu, kai daugelis religinių sistemų reikalauja, kad žmogus vykdytų ar susilaikytų nuo kažkokių tai dalykų, krikščionybės esmė – artimi santykiai su Dievu. Krikščionybė remiasi tikėjimu, kad Kristus mirė ant kryžiaus, sumokėdamas visą kainą už nuodėmes ir trečią dieną prisikėlė. Už tavo nuodėmes yra sumokėta, ir tu gali turėti artimą ryšį su Dievu. Tu gali nugalėti nuodėmingą prigimtį ir gyventi, bendraudamas su Dievu ir paklusdamas Jam. Tai ir yra tikra biblinė krikščionybė.Atgal į svetainę lietuvių kalbaKas tai yra krikščionybė ir kuo tiki krikščionys?