Ыйса Кудайбы? Ыйса өзүн Кудай катары жарыялаганы барбы?Суроо: Ыйса Кудайбы? Ыйса өзүн Кудай катары жарыялаганы барбы?

Жооп:
Ыйсанын өзүн “Мен Кудаймын” деп айтканы Ыйык Китепте эч бир жеринде жазылган жок. Бирок бул, ошондой болсо да, Ал өзүн Кудай катары чыкпаганын билдирбейт. Мисалы, Жондо 10:30 Ыйсанын мындай айткан сөздөрү жазылды “Менин Атам жана мен бирбиз.” Биринчи караганда, бул Кудай катары чыккандай сыяктанбайт. Бирок, Еврейлердин Анын сөзүн мындай кабыл алганы бар: “Биз сени таш менен ура турганыбыз, бөлөк бөтөн иштер үчүн эмес, бирок адам болуп кашкайып, мен Кудаймын менен доомат кылганың үчүн таш ыргытабыз” (Жон 10:33). Еврейлер Ыйсанын сөзүн өзүн Кудай катары жарыялагандай кабыл алышты. Кийинки саптарында Ыйса Еврейлердин сөзүн оңдоп, “Мен Кудаймын деп деген жокмун” деп, текке чыгарган жок. Мындан “Менин Атам жана мен бирбиз” (Жон 10:30) айтканынан Ыйсанын Кудай болгонун чын катары айтканы билинет. Жон 8:58 дагы башка мисал келтирет. Ыйса айтат экен: “Чындыгын айтып жатам силерге, Ибраим төрөлө электе, мен болчумун!” Ошондо, муну угуп, Еврейлердин каары келип, кайрадан Ыйсаны ташбараңга алууга таштарды колуна алышат (Жон 8:59). Эгерде Ыйса алардын көз карашы боюнча кудайды кордогондой сезилбесе, тактап айтканда, Кудаймын деп айтпаса, эмнеликтен Еврейлер Ыйсаны ташка алуусу келишмек?

John 1:1 Жон 1:1 айтат экен, “Сөз Кудай болчу.” Жон 1:14 “Сөз этке бөлөндү” жөнүндө айтат. Бул сөздөрдө Ыйса эттен жасалган Кудай болгону ачык айтылат. Иштерде минтип айтылат, “...Өз канын берген Кудайдын чиркөөгө чабандары болуп калгыла.” Ким чиркөөнү Өз канын берип сатып алды эле? Ыйса Пайгамбар. Иштерде 20:28 Кудай чиркөөнү өз канына сатып алганы жөнүндө айтылат. Ошондуктан Ыйса Кудай болгону чын!

Фома, анын шакирти Ыйсага карата, “Амирим жана Кудайым” (Жон 20:28) деп жарыя кылганы бар. Ыйса анын сөзүн оңдогон жок. Тит 2:13 бизди Кудай жана Куткаруучу болгон Ыйса Пайгамбардын келишин күтүүгө үгүттөйт (дагы 2 Петр 1:1 караңыз). Еврейлерге 1:8, Атасы Ыйса жөнүндө жарыялайт экен, "Бирок Уулу жөнүндө Ал айтат экен, "Сенин тактаң, O Кудай, түбөлүккө орнолуп турат, жана касиетиң сенин падышалыгыңдын скипетри боло берет.”

Жаңылыкта, периште Пайгамбар Жонду жалаң гана Кудайга сыйынганга үгүттөйт (Жаңылык 19:10). Жазууда Ыйса сыйынууну бир нече жолу кабыл алганы айтылат (Матай 2:11; 14:33; 28:9,17; Лука 24:52; Жон 9:38). Ал эч качан элди Ага сыйынуу үчүн каккан жок. Эгерде Ыйса Кудай болбогон болсо, Ал Жаңылыкта периште кылгандай элди Ага сыйынбасын сурамак. Жана Жазууда Ыйсанын касиеттүү жаралышын кубаттаган дагы башка көп саптар жана үзүндүлөр бар.

Ыйсанын Кудай болушуна эң маанилүү далили, эгерде ал Кудай болбогон болсо, анын өлүмү бүткүл дүйнөнүн күнөөлөрүн жууп кетүүгө жетиштүү болмок эмес (1 Жон 2:2). Кудай гана бул учу-кыйры айыпты төлө ала тургандай касиетке ээ. Кудай гана өзүнө дүйнөнүн күнөөлөрүн алып (2 Коринфтиктерге 5:21), өлүп берип, кайра тирилүү менен күнөө жана өлүмдү жеңгенин көрсөтүп бермек.Кыргыз үй барагына кайтууЫйса Кудайбы? Ыйса өзүн Кудай катары жарыялаганы барбы?