Byenvini nan vèsyon Kreyòl Ayisyen-an www.gotquestions.org!Repons kesyon Bib-la

Nou eskize-n, paske nou p’at kapab asepte kesyon ou ta ka fè nou nan Kreyòl Ayisyen kounye-a. Si ou kapab ekri e li Anglè, ou kapab ekri kesyon-w yo nan: http://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Li anba se paj nou genyen ki disponib na lang Kreyòl Ayisyen-an:


Bònn nouvèl-la

Eske-w gen lavi etènel?

Ou te jwenn padon? Kòman m’ kapab resevwa padon nan men Bondye?

Kisa sa vle di asepte Jezi kòm sovè pèsonel ou?

Kisa plan Sali-a ye / chemen Sali-a?

Kisa yon Kretyen ye?

Èske gen lavi aprè lanmò?

Kisa sa sa vle di kretyen ki fèt yon dezyèm fwa?

Kisa kat lwa espirityèl yo ye?

Mwen fèk sot mete konfyans mwen nan Jezikri…kounye-a kisa?


Kesyon ki pi enpòtan

Èske Bondye egziste? Èske gen kèk rezon pou Bondye egziste?

Kimoun Jezikri ye?

Eske Jezi se Bondye? Eske Jezikri te janm fè tèt li pase pou Bondye?
Repons kesyon Bib-la