ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ?

ਉੱਤਰ:
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:38 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਮਾਫੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ ?

ਸ਼ਬਦ ‘ਮਾਫ ਕਰਨਾ’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਲੇਟ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਆਫੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਪਿਆਰ, ਤਰਸ ਅਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਮਾਫੀ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਖੰਡ 7:20 ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਏਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।” ਯੁਹੰਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਖੰਡ 1:8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹਨ (ਜ਼ਬੂਰ 51:4)। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋਏ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ (ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 25:46; ਯੁਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3:36)।

ਮਾਫੀ – ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ?

ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ ! ਪਤਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਖੰਡ 3:9 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “... ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਲਵੇ।” ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ।

ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਖੰਡ 6:23 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਮੌਤ ਹੈ....” ਸਦੀਵੀ ਮੌਤ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ - ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ (ਯੁਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 1:1, 14)। ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ‘ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ – ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਸੀ। ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੱਤਰੀ 5:21 ਦਾ ਖੰਡ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕੀਏ।” ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅਸੀਂ ਸੀ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯੁਹੰਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਖੰਡ 2:2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ।” ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਿਉਂ ਉੱਠਿਆ (ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ 15:1-28)। ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰੋ, ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਖੰਡ 6:23 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸੱਚ ਹੈ, “....ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ।”

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਰਹੇ ਨਹੀ ਲੱਗਦੇ ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਂਗੇ। ਅਫਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਖੰਡ 1:7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਮਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ।” ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ – ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੁਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਖੰਡ 3:16-17 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, “ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।“

ਮਾਫੀ – ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ?

ਹਾਂ, ਇਹ ਏਨੀ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਤਰਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਏਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। “ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੱਟਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਤੇਰੇ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ । ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ! ਆਮੀਨ”

ਜੋ ਕੁ਼ਝ ਤੁਸੀਂ ਏਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ 'ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ’ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਪਰਤੋਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ?